Allah İsminin Kökeni ve Anlamı

CERNO

Üye
Mesajlar
29
Tepki puanı
41
Düşünce
Deist
Allah ismi İslamdan daha eskidir. Hatta büyük ihtimalle Arapçadan bile daha eskidir.
O herkesin bildiği anlatıdaki gibi; İslam henüz yokken Muhammed'in babasının ismi Abdullahtır (Abd-u-Allah = Allahın kulu).
Allah kelimesi Araplara nereden geldi? Ve anlamı nedir? Bu büyük bir linguistik sorudur ve zor bir sorudur.
Büyük problemi oldukça küçük parçalara bölerek ele almak fayda sağlayacaktır. (Zemahşeri, El Mufassal)
Zemahşerinin dediği gibi yapıp sorunu parçalara ayırarak adım adım çözmeye çalışacağız. 4 parçaya ayırarak çözebiliriz bunu.
Ve nasıl çözemeyeceğimiz üzerinden giderek sorunu parçalara ayıracağız.

1- EL anlaşılmadan EL-LAH(AL-LAH) KELİMESİ ANLAŞILAMAZ. Kelimenin başında EL takısı vardır. Hatta el kendi başına bir kelime yerine bile geçebilmektedir.
O halde EL nedir? Önce onu anlamak lazım.
2- Kelime bölünmeden anlaşılamaz. Kelime birleşik olduğu için, EL ve LAHE birleşimi olduğu için kelimeyi bölerek anlamak gerekiyor. EL çıkarılınca geriye LAHE kalıyor. EL takısını alan ve asıl olan bu LAHE kelimesidir. O halde bu LAHE ne demektir? (EL takısını çıkarıp LAHE üzerinde çalışmak SİBEVEYHİ'nin yöntemidir)
3- Yahudi ve Hristiyan kitaplarındaki Tanrı ismi anlaşılmadan Allah ismi anlaşılamaz.
Kuran Allah isminin Havra ve Kiliselerde çokça anıldığını söyler. (Hacc 40)
Yahudi Hristiyan ilahı ile İslam ilahı bir ve aynıdır. (Ankebut 46)
Yahudi ve Hristiyanlar Allah ismini aynen kullanmaktadırlar. (Nisa 171)
4- İslamdan daha eski olan öteki temel kavramlarla kıyaslanmadan anlaşılamaz. Örneğin Rab kelimesi de İslamdan daha eskidir ve o da Hristiyan ve Yahudi kültüründe kullanılır. İlah kelimesi de öyle.

* * * * *

1- EL NE DEMEKTİR?

El ve buna yakın Tanrı adları şöyledir: Elohim, Elyon, Al, Eloah, Elah.
İbranice'deki bazı sözcükler Elohim ya da Eloha sözcüğünün mastarını içermektedir. Bazı örnekler şöyledir: Mikael, İsmael, İsrael, Cebrael.
EL olan anlamına gelir ve başka kelimelerle birlikte kullanılır.
'el gibbor' (Güçlü olan) - İşaya 9:6; 10:21 TEVRAT
'el kay' (Yaşıyor olan) - yaşayan - Yeşu 3:10; I. Samuel 17:26 TEVRAT
'el ekad' (Tek olan) - Malaki 2:10 TEVRAT = (Arapçada 'el ehad')
'el mimmağal' (Yücelerde olan) - Eyüp 31:28 TEVRAT
'ha el haqqadosh' (Kutsal olan) - İşaya 5:16 TEVRAT = (Arapçada el kuddüs)
'El Roi'/'El rai' (görüyor olan) - Tekvin 16:13 TEVRAT
O halde; EL-LAHE (AL-LAHE) demek LAHE OLAN demektir. Ve LAHE kelimesini incelememiz gerekmektedir. Bunun için büyük dilci Sibeveyhi'ye başvuracağız.

* * * * *

2- LAHE NE DEMEKTİR?


Arapçada lahe yada ilahe (ilah) kelimesidir bu kelime. Süryanicede laha, İbranicede lahu kelimesidir. Lahumme İbranicede ilah kelimesinin çoğuludur, El-lahim yada Elahim (El-lahim) şeklinde de okunur.
Sibeveyh der ki; Bakara 144.ayette "Allah" isminin aslının, لاَهُ "lâhe" olduğu görülmektedir. Harfin dildeki kullanımını kolaylaştırmak için iki lam harfini, yani izafet lamı ile diğer lamı kullanımdan düşürmüşlerdir.
Yani kelime başında EL takısı olmadan da kullanılıyor ve kelimenin bu hali LAHE yada İLAHE (ilah) anlamına geliyor. O halde; EL-LAHE (EL İLAHE) = İLAH OLAN anlamına geliyor.

Ve yine Sibeveyh der ki; "Allah" isminin aslının, أله "elihe" olduğu görülmektedir. Şöyle ki: "Allah" ismi, أله "elihe" kelimesinden türemiştir. Çünkü kelimenin başına (tazim ifade etmek için) elif-lam getirilip اَلْاِلَاهُ "el-İlâhu" olmuştur. (Bu kelime çok kullanıldığı için) elif harfini kullanımdan düşürmüşlerdir. Böylece iki lam bir araya gelip birincisi ikincisiyle birleştirilerek أللَّهُ "Allah" olmuştur.
Kelimenin etimolojik yapısı ve aslı "el-İlâh"dır. (الإِلَهُ)
Ve Kuran'da kelime üzerinde oynamalar yapılmıştır. Yol gösterici olacak oynamalar.
Örneğin الله kelimesindeki "elif"i kaldırsak geriye لله kalır. Bunun anlamı "Allah'a aittir" demektir.
(وَللهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ)

Göklerin ve yerin hazineleri ancak Allah'a aittir. - Münafikûn 7 KURAN

Eğer لله lafzından birinci "lâm" harfini kaldırırsak, geriye لَهُ lafzı kalır. "O'nun" yani Allah’ın veya "O’na" yani Allah'a manasını taşır.
(لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ)
Mülk O'nundur, hamd O'nadır. - Teğabün 7 KURAN
Eğer لَهُ lafzından "lâm" harfini kaldıracak olursak geriye هُوَ kalır ki, bu da Allah'a işaret eder.
(هُوَ الْحَيُّ لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ)
O, hayat sahibidir, O'ndan başka ilah yoktur. - Mü’min 65 KURAN
هو lafzındaki "vav" harfi, tesniye ve cemi yapılınca düşer. "Vav" zaittir. Nitekim tesniyesinde هما, cemisinde هم denilir.

* * * * *

3- KİLİSE VE HAVRALARDA KULLANILAN SEMİTİK TANRI İSMİ

Elah = Eloah = Elahi = Elohim = Ellah = Allah
Ey ehli kitap (Yahudi ve Hristiyanlar); Allah için üçtür demeyin. Allah tek ilahtır. - Nisa 171 KURAN
(Allahu ilahun vahidun - اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ)

Demek ki Allah kelimesi çoğul kullanılınca çok ilah anlamına gelir. Ayet Allah demek tek ilah olan demektir vurgusu yapıyor açıkça. Ve buradan Yahudi ve Hristiyanların Allah ismini kullandığını da anlıyoruz.

Kitap ehli (Yahudi ve Hristiyan) ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve (onlara) şöyle deyin: Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilâhımız ve sizin ilâhınız birdir. - Ankebut 46 KURAN

*Araplar Allah ismini kilise ve havralarda duymuştur*
Allahın insanların bir kısmını kullanarak bir kısmını hizaya getirişi olmasaydı, içinde Allah'ın ismi çokça anılan kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp giderlerdi. - Hacc 40 KURAN
(fîhesmullâhi / fîhâ ismullâhi - فِيهَا اسْمُ اللَّهِ)

Bu durumda Allah isminin Havra ve Kiliselerdeki kullanımına bakmamız gerekir. Bu da bizi Aramiceye götürür. Çünkü eski kilise ve havralarda Tanrı'nın Aramice ismi kullanılırdı. İsa Aramice konuşurdu. Ve İncil de Tanrı'nın ismi Aramicedir.

Saat üçte İsa yüksek sesle, «Elohi,Elohi,lema şevaktani» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı. - Markos 15:34 İNCİL

Ve bu geç dönem Aramcasında ELOHİ halini alan kelime, daha eski Aramicede ELAH şeklinde yazılır.
ELAH Tevrat'ın Aramice yazılmış bölümlerinde görülür.
Ezra 4:24; 5:1, 12; 6:3, 12; 7:14, 26; Daniel 2:20, 47; 3:15, 28; 4:2; 5:21; 6:26
'Eloah' yada 'Elah' Tanrı için bu kelime çok eski zamandan beri kullanılan bir kelimesidir. Tevrat'ın en eski parçası olan Eyüp Kitabında ve Zebur'da içinde kullanılmıştır.

Tevrat'ta 'Tanrı' için kullanılan 'Elohim' kelimesi çoğul olup 'Eloah.' kelimesi ise bunun tekil halidir. Tevrat bazen çoğul hali kullanmış. Dil bilimsel bir tuhaflık yapmış.
... ve Allah insanı yarattı: Vayivra Elohim et ha adam. - Tekvin 1:27 TEVRAT
... ve Allah insana şekil verdi
: YHVH Elohim vayitzer et ha adam. - Tekvin 2:7 TEVRAT
el alyon = elyon olarak okunur. Yüce ve tüksekte olan anlamına gelir.
Tekvin 14:18, 19, 20, 22; Mezmur 78:35 TEVRAT
al yüksekte olan demektir. Bu ad 'Alyon' kelimesinin ilk iki harfidir. Tanrı'nın yüksekliğini, yüceliğini vurguluyor. Hoşea 7:16; 11:7 TEVRAT

* * * * *

4- ARAMİCEDEN GEÇEN DİĞER KELİMELERLE KIYASLAMAK

Rab kelimesinin Araniceden geçmesi gibi, EL kelimesi ve İLAH kelimesi de Aramiceden Araplara geçmiştir. Rab kelimesi Aramiceden geçiyorsa, Allah kelimesi neden Aramiceden geçmemiş olsun ki?
İsa ona, «Senin için ne yapmamı istiyorsun?» diye sordu.
Kör adam, «Rabbuni, gözlerim görsün» dedi. - Markos 10:51 İNCİL
Adam yaklaşınca İsa ona, «Senin için ne yapmamı istiyorsun?» diye sordu.
O da, «Rab, gözlerim görsün» dedi. - Luka 18:41 İNCİL

http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=1530&mc=2&sc=1511#f

Aramice'nin Arapça'dan daha eski bir dil olduğu gayet açıktır. Arapçayı etkilediği de açıktır. İbranî ve Süryanî dillerinin de mutlak surette Arapça'dan daha eski bir dil olduğu bellidir.

NOT: Bu yazıyı okuyup beğenen olursa, iki büyük dilciyi iyi bir şekilde anımsamasını rica ederiz. SİBEVEYHİ'yi ve ZEMAHŞERİ'yi. Bu onların kendi isteğidir. Zemahşeri EL MUFASSAL kitabının sonunda der ki; 'eğer bu kitap ve çalışmam işinize yaradıysa, beni iyi bir şekilde sena etmeniz yeterlidir. 'Bu iki büyük dil bilimcinin geliştirdiği metotlar, kelimeleri anlama ve irdeleme yöntemleri olmasaydı bu yazı bu şekilde yazılamayacaktı.
 

Nagarjuna

Üye
Mesajlar
40
Tepki puanı
18
Düşünce
Agnostik
Belki bu dillerinde ortak bir atası vardır tıpkı evrim gibi,arapça ibranice aramice ,,vb dillerin ortak alfabesi
 
Üst