Araplar Nasıl İnsanlar?

Ahlaksız

lll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,740
Tepki puanı
1,396
Düşünce
Ateist
Yıllarca bu ve benzeri forumlarda ''islam şöyledir'' veya ''Muhammed böyledir'' tarzında tenkit içerikli cümleler kurulmuş,amatörce veya profesyonelce makaleler yazılmıştır..Peki ''İslam bir arap dinidir'' veya ''İslam arap mitolojisidir'' veya ''Muhammed bir arap peygamberidir'' denildiği halde,araplar konusu neden gözden kaçmıştır?Niye bu arap ırkının nasıl bir ırk olduğu veya arap toplumunun nasıl bir toplum olduğu ortaya konmamıştır?

3-5 kitap karıştırarak,arap insanının karakterini ortaya koymak istiyorum..Eğer arapların nasıl insanlar olduğunu anlayabilirsek,o zaman islam hakkındaki düşüncelerimiz de daha rasyonel olacaktır..

Şöyle yapacağım..

Prof.Dr.Philip Hitti'nin ''İslam tarihi''(1) kitabından araplarla ilgili önemli gördüğüm cümleleri/paragrafları buraya aktaracağım..Sonrasında bu bilgilerin doğru olup olamıyacağını,başka kaynaklarla karşılaştıracağım..Bu karşılaştırmalı kıyas sonucunda,arapların nasıl insanlar olduklarını göstermeye çalışacağım..

Başlıyorum;

-Tarihin bilinen bütün devirleri boyunca,arabistan halkı gerçekte aynı ve değişmeden kalabilmiştir..

-Bugün bile bir arap kabilesinde şayet su darlığı sebebiyle çocuklar ''su'' diye bağrışıp çağrışmaya başlasalar,at sahibi hiç kılı kıpırdamadan mevcut suyu son damlasına kadar atına vermek üzere kovaya boşaltır..

-Göçebe bir insan tipi olarak dün ne idi ise,bugün de odur ve yarın da o olacaktır..Onun kültür temeli her zaman aynı kalacaktır..Değişiklik,gelişme,tekamül onun derhal itaat edip tabi olacağı kanunlar arasında değildir..

-Çöl yurdunun kuraklığı monotonluğu ve devamlılığı bedevinin fiziki ve mantıki yapısına tam manasıyla aksetmiştir..

-Kendisine hemen diğer herşeyin mahvolduğu bir yerde,çölde yaşama imkanı bahşeden sebat ve sabrın onun en yüksek fazileti olduğu anlaşılmaktadır..Kayıtsızlık ve kaygusuzluk aynı faziletin bir diğer yüzüdür..Diğer göze çarpan bir hususiyet olan şahsını düşünürlük o derece köklüdür ki bu bedevinin beynelmilel bir şahsiyet kıvamına erişmesine hatta kabileye has müşterek menfaat idealinin inkişafına asla müsaade etmemiştir..Disiplin,nizama hürmet ve otorite çöl hayatında birer put olamazlar..

-Döğüşkenlik haleti ruhiyesinin yerleşmiş kalmış bir mantık şartı olduğu çöllük ülkede,akın edip baskın verme yiğitlere has birkaç meşgaleden biridir..

-Bedevide din onun kalbine gerçekten de pek hafif surette yerleşmiştir..

-Çölün kendine has kanunu mucibinde kana kan istenir..

-Diğer herhangi bir klan yahut kabileyi kendisinin kanuni ve normal bir avı ve yağma yahut katledilmeye müstehak bir hedefi gibi görür..

-Umumiyetle arabistanlı ve hususiyle bedevi doğuştan demokrattır..

-Fakat arabistanlı demokrat olduğu kadar aristokrattır da..O kendi kendisine yaratılışın mükemmel ve tam örneğinin bir görünüşü olarak bakar..

-Diodorus Siculus arapların istiklal ve hürriyetlerine son derece değer ve kıymet verdiklerini doğrulamaktadır..

-Bedevi bir din sahibi olsa bile,bu onun hayatında pek önemli bir yer tutmuyordu..

-Hiçbir yerde müşahhas bir puta onun gerçekten düşkünlüğünü gösteren bir anlatıma rastlamamaktayız..

-Putperest arabistanlı Babillilerin ki ile kabili kıyas bir şekilde ne bir mitoloji,ne bir teoloji ve ne de kainatın yaratılışı(kozmogoni) hakkında bir görüş geliştirmiştir..

-Bedevilerin dini esas itibariyle animizme dayanıyordu..

Hitti'ye göre Araplar kısaca;değişime kapalılar,son derece acımasızlar,sabırlılar,kayıtsızlar,egoistler,kavga cılar,demokratlar,bağımsızlar,din ile pek ilgili değiller..Çölü düşündüğümüzde demokrat olma dışındaki tüm özellikler gayet ''mantıklı'' geliyor bana..Arapların demokrat olması,kendi kabile yaşamları ile ilgilidir..Mesela kabilenin başındaki şef,kabile büyüklerinin onayı ile hareket eder..Bir diktatör gibi hareket etmesi mümkün değildir..Hitti ''araplar demokrattır'' derken;bu konulardan bahsediyor..Yani kendi içlerinde demokratlar..Bu da gayet normal..
 

Ahlaksız

lll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,740
Tepki puanı
1,396
Düşünce
Ateist
Şimdi Hitti'nin bu verilerinin doğru olup olmadığına bakalım;

Herodot(2),arapların son derece becerikli ve yeminlerine bağlı insanlar olduğunu söyler..

Carol Bakhos(3),kutsal kitapta geçen çölde yaşayan bedevi/arap ifadesini,bir çevirmenin ''göçebe'',diğerinin de ''haydut'' olarak çevirdiğini belirtir ve iki anlamda da arapların ilişkilendirildiklerini belirtir..

Doç.Dr.Bahriye Üçok(4) arapların hürriyetlerine son derece bağlı olduğunu,hoşgörülü olmadıklarını ve başka dinlere karşı lakayt olduklarını belirtir..(Bilmeyenler olabilir..Bu kadın ilahiyatçıyı müslümanlar katletmiştir..Çok da canımı sıkan bir konu..)

Erol Sever(5),arapların m.ö.7 yüzyılda anaerkil bir toplum olduklarını ve yeni yeni ataerkilliğe geçiş aşamasında olduklarını belirtir..İnsan kurban ettiklerini,hatta çocuk kurban ettiklerini,birbirlerinin kanının içip yemin ettiklerini,taşa çok saygı duyduklarını ve büyücülükle uğraştıklarını söyler..

Son derece güvenilmez olan arap şiirlerine(6) baktığımız zaman;içeriğin kadın,savaş veya şarap gibi olgulardan oluştuğunu görüyoruz..

Görüldüğü gibi Hitti'nin söylemlerini çürüten bir veri yok..Kaynaklar ya Hitti ile aynı şeyi söylüyor,ya da benzer şeylerden bahsediyor..

Şimdi de tüm bu verileri doğrulayan,çarpıcı bir paragrafı olduğu gibi aktarıyorum..Jules Soury(7),çölün sami mitolojisine etkilerini anlatır ve şöyle devam eder;

''Böyle toprağın böyle insanı olur..Bu kayalık ve kumluk ovalarda insanoğlu küçük,zayıf,kuru,öylesine kanaatkârdır ki,kafası da midesi kadar boştur..Bu tip ırk,yani bedevi göçebe arap,hiç düşünmez ve hiçbir şey bilmez;hayali de çöl kadar kısırdır..Hızlı koşan bir at,doğru ve uzun bir mızrak,güzel bir kadın,güzel bir deve,işte onun şiirlerinin ebedi konusu..Onun daima aynı olan heyecanları monoton bir basitliğin fikir ve hislerini meydana getirmektedir..Onun dili de sözdizimi de basittir..Aynı zamanda ismin hali ve fiil çekimi de zayıftır..Genel fikirleri ifade etmek için soyut tabirler hiç yoktur..Zaten çocuklar da genel fikirlere sahip olurlar mı?''Ve'' bağlacından başka bağ olmadan,birbirini takip eden cümleciklerin sıralandığı bu basit dil,çocuk dilidir..Göçmen veya yerleşik durumda,bu tür insanlar asla büyük sanaatkâr olamayacak;filozof veya alim olmaları ise daha da güçtür..Aristo,Hipokrat,Ptoleme yani bütün Yunan ilmi bu taşlaşmış beyinler üzerinden,kış yağmurlarının sel yataklarında bıraktığı iz kadar bir iz bırakmadan geçip gitmiştir..''

Hitti olsun,Jules Soury olsun; ''Bu araplar mitolojiden/teolojiden anlamaz'' diyorlar..Bu şu demek;Araplar İslam dinini yaratmış olamazlar..Mümkün değil bu..

İki yerde İranlıların İslam dinini yarattığını okudum..Birini hatırlamıyorum ama diğeri Seks Tanrıları(8) kitabının yazarı Elvin Azar'dır..

Yani ''Kuran'ı araplar yazmıştır'' veya ''İslam arap mitolojisidir'' veya ''Muhammed arap peygamberidir'' denilmesi hatalıdır..Geçmişte bende bunları dile getiriyordum ama bu söylemler gördüğünüz gibi rasyonel değil..Çünkü coğrafya ve coğrafyadaki yaşayan insan kalitesi ortada..

Şöyle bir itiraz gelebilir bana..''Araplar şiddete meyilli ve Muhammed'de böyle aktarılmış..Demek ki Muhammed bir araptır'' çıkarımı yapılamaz mı?

Kuran ve hadisler geriye dönük yazıldığı için ve geçmişte de arapların şiddete meyilli oldukları bilindiği için,Muhammed'i doğal olarak şiddetle iç içe lanse etmişler..''Yeryüzüne kılıç getirmeye geldim''(Matta 10-34) diyen İsa'nın arap toplumuna Muhammed olarak aktarılması,tabi ki şiddet baz alınarak yapılmalıydı..Çünkü araplar tokat yedikleri zaman,diğer yanaklarını uzatacak insanlar değillerdir..

Muhammed amcası Hamza'nın ölüsünü ''karnı yarılmış,ciğeri alınmış,burnu ve kulakları kesilmiş'' olarak bulur..Bu kadar şiddete ne gerek var?Çünkü araplar bundan hoşlanıyor..Yaptıkları veya yapmak istedikleri şeyler bunlar..Sonrasında Muhammed ''Allah bana ileride zafer nasip ederse,Kureyş'lilerden 30 tanesinin burnunu ve kulaklarını keseceğim'' der..(9)Zafer kazandığı halde,yapmak istiyor bunu..!
İbni Hişam neler neler yazmış ama müslüman çocuklara bunlar okutulmaz/anlatılmaz..Keşke ''yeni Türkiye'' de,İbni Hişam'ın siyeri,sansürsüz olarak çocuklara zorla okutulsa..!

Sonuçta nereye varmalıyız?

İslam'a dair bize lanse edilen herşey yalandır,herşey..!

Bağımsızlıklarına/rahatlarına son derece düşkün olan arapların,bir peygamberi veya bir mehdiyi veya bir mesihi kabul etmeleri mümkün değildir..Değişime direnç gösteren,kafası boş,son derece acımasız bu insanları bir dine sokmak için yapılabilecek tek şey şiddettir ve bu da yüzlerce yıl sürmüştür zaten..''Türkler zorla müslüman oldu'' diye bir söylem vardır..Doğrusu ''Araplar zorla müslüman olmuştur''..!

Kaynaklar;
1-Siyasi ve kültürel islam tarihi cilt 1-Prof.Dr.Philip K.Hitti 1989
2-Tarih-Herodot 2007
3-İbrahim'in ailesi-Carol Bakhos 2016
4-İslam'dan dönenler ve yalancı peygamberler-Doç.Dr.Bahriye Üçok 1982
5-İslamın kaynakları 1-Erol Sever 1995
6-Yedi askı,arap edebiyatının harikaları-2010
7-Karşılaştırmalı mitoloji ışığında israil dini-Jules Soury 2008
8-Seks tanrıları-Elvin Azar 2006
9-Hz.Muhammed'in hayatı-Siretü ibni hişam 2010
 

Ahlaksız

lll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,740
Tepki puanı
1,396
Düşünce
Ateist
Ayrı bir konu açmama gerek yok..Bu konu altına,Kuran'da geçen arap ifadeleri üzerine görüşlerimi belirteceğim..Yazacaklarım önemli..

Kuran'da 10 defa geçen arap kelimesinin 6'sı Tevbe suresindedir..Tevbe 90,97,98,99,101 ve 120.ayetlerde..Bu surede 90.ayete kadar müşriklerden,mescidil haramdan,savaştan,cihattan,iman edenlerden,münafıklardan,Allah'ı ve peygamberini inkar edenlerden bahsedilir..Savaş/cihat eden müminlerin cennete gideceği,kafirlerin/münafıkların/müşriklerin ise cehenneme gideceği belirtilir..Ayrıca Mesih'in Allah'ın oğlu olduğu inkar edilir..Hahamları/rahipleri ve mesihi rab edinenlerin,Allah'a ortak koşanlar olduğu da açıklanır..
90.ayete gelindiğinde Allah'a ve resulüne yalan söyleyen arapların özür bahane etmek için geldikleri ve oturduklarından bahsedilir..94.ayette arapların özrünün kabul edilmeyeceği yazar..''Özür dilemeyin,size inanmayız'' denir..95.ayette yemin edecekleri yazar..Buna karşılık ''onlar pisliktir,cehenneme gidecekler'' denir..96.ayette ''fasıklar'' denir..97.ayette arapların küfürde(kafirlik) ve nifakta(münafıklık) yaman/şiddetli oldukları yazar..98.ayette arapların verdikleri şeyleri saydıkları ve gözetledikleri filan belirtilir..Buna karşılık ''bela onları bulsun'' tarzında bir söylem vardır..99.ayette verdiği şeyi isteyerek veren,inanan araplardan bahsedilir..101.ayette medine ehlinden ikiyüzlülüğe alışmış münafık arapların olduğu yazar..Bir de 120.ayette arap ve medine ehli ifadeleri var ama ayet biraz muğlak..
Tekrar üzerinden gidelim..Tevbe suresinde 90.ayete kadar hiç bir toplumdan bahsedilmiyor..90.ayetten sonra arapların açıkça kötülendiğini görüyoruz..Bu ayete kadar savaşanların müminler olduğu,savaşmayanların ise kafir ya da münafık olduğu söylenirken,bu ayetle beraber bir anda arapların savaştan kaçtıkları ya da savaşmadıkları ilan ediliyor..Arapların yalan söyledikleri,yemin ettikleri ya da özür diledikleri belirtiliyor..Sonrasında arapların pislik olduğu ve hepsinin cehenneme gideceği açıklanıyor..Bu sure sanki,arapların cehenneme gideceğini ilan etmek için yazılmış gibi duruyor..
Ahzab suresi 20.ayette de arap kelimesi geçiyor..Bu ayete kadar da,ordulardan,savaştan kaçanlardan,bu kişilerin iman etmediklerinden bahsedilmiş..
Tevbe suresi ile uyumlu..!
Fetih suresinde de iki defa arap kelimesi geçer..Fetih 11'de arapların muhalif oldukları ve af diledikleri belirtilir..Buna karşılık arapların yalan söylediği ifade edilir..12'de arapların kötü bir topluluk olduğu belirtilir..
15'de arapların ganimet için gelmek istedikleri ve Allah'ın sözünü değiştirmek istedikleri belirtilir..16'da ise arapların savaş için davet edileceği belirtilir,sonrasında ''önceki gibi kaçmayın'' denir..
Bu surede yazılanlar da,önceki iki surede yazılanlarla uyumlu..!
Yani Kuran'daki bu 3 surede yazılanları baz alarak,arapların savaştan/cihattan kaçan pislikler olduğu,mümin olmadıkları,kafir oldukları ve cehenneme gidecekleri rahatlıkla söylenebilir..
Geldik son ve en önemli ayete..Hucurat suresi 14..
Ayet şöyle tercüme edilmiş;''Bedeviler: "İman ettik" dediler. De ki: "Siz iman etmediniz. Ancak "teslim olduk" deyin''
Gösterdiğim gibi,bu sureden önceki 3 surenin farklı yerlerinde arapların kafir oldukları,müminlerin/inananların karşısında yer aldıkları ve cehenneme gidecekleri alenen belirtilmiş..Bu ayette de,araplar açıkça mümin olmanın karşısında gösterilmiş..Kelime de şu;اَسْلَمْنَا
Bu ifadeyi islam,müslüman ve teslim olma olarak çevirmişler..
Mümin olmayan,savaştan kaçan,cehenneme gidecekleri belirtilen arapları ifade eden kelime eslemna..
Bu ifadeyi ''olumsuz'' anlamda görmek lazım..Kaçmak,dönmek,terk etmek anlamlarında..!
İslam ve Müslüman kelimelerine verilen anlamın doğru olmadığını Erol Sever yazdığı iki kitapta belirtmiştir..Uzatmayacağım,bir cümlesini alıntı yapacağım sadece;
''müminler/inançlılar karşıtlarına söverken müslim/müsliman diyorlardı..''
Mesela Ali imran 20'de ''fegul eslemtu vechiye lillahi'' ifadesini,''de ki,Allah'a özümüzü teslim ettik'' diye çevirmişler..Yanlış..Doğrusu,''de ki yüzümüzü Allah'a dönderdik'' olmalı..Sadece bir kişi,'' de ki,yüzümüzü Allah'a çevirdik'' diye tercüme etmiş..''Eslemtu'' ifadesi,burada ''çevirmek'' veya dediğim gibi ''dönmek'' anlamında görülmeli..Başka türlü bir mana verince,cümle anlamsız kalır..Yüzümüzü Allah'a döndürmek mi daha anlamlı yoksa özümüzü Allah'a teslim etmek mi?Günde 5 defa yüzünü Allah'a dönenleri de hesap etmek lazım..
Yani eslemtu ifadesini ''dönmek'' olarak algılamak,en doğrusu..Vechi ''yüz'' demek zaten..!
Yukarıdaki ayetlerde arapların savaştan kaçtıklarını gördük..Savaş alanından döndüler,savaş alanını terk ettiler,savaştan kaçtılar,ihanet ettiler yani..Yani İslam veya Müslüman oldular..!
Hucurat 14'de bahsedilen şey budur..''İman etmediniz,çünkü siz islam oldunuz'' ya da ''Savaşmadınız,çünkü siz kaçtınız'' deniyor..İman İslam'ın,savaşmak savaşmamanın karşısında..!
Buradan İslam ifadesinin dönme,terk etme anlamına geldiğini anlıyabilirsiniz..Yani islam ifadesi,Kuran'da alenen iman ifadesinin karşısında yer alır..Hucurat 14'de ''amenna'' ifadesinin karşısında ''eslemna'' yazar..
Erol Sever,birkaç tane sağlam kaynağa dayanarak islam/müslim kelimesinin terk etmek,ihanet etmek,hainlik etmek anlamına geldiğini yazmış..
Kuran arapların savaşlara katılmadıklarını,mümin olmadıklarını,hainlik ettiklerini,yalan söylediklerini,cehenneme gideceklerini ve pislik olduklarını alenen yazmış..Arapların bu konumuna/duruşuna da Hucurat 14'de ''islam'' denilmiş..
Yani bir tutarlılık var..!
Şunu net/kesin bir şekilde diyebiliriz..
KURAN'I ARAPLAR YAZMIŞ OLAMAZ..Mümkün değil bu..Kuran resmen/alenen arapları kötülüyor/aşağılıyor/yerin dibine sokuyor..Arapları Cehennem'e sokmuş zaten..!
Dipnot;Arap ifadesinin 6 defa geçtiği ve nerdeyse tamamen arapların ne olduğunun anlatıldığı tevbe suresinde,ne Mekke ifadesi var,ne Muhammed ifadesi..Ayrıca bu sure,besmele ile başlamayan tek sure..
Diğer yerlerde geçen arap ifadelerinin de yanlarında Mekke veya Muhammed'e dair en ufak bir şey yok..Ayrıca arap ifadelerinin geçtiği 4 surede Medeni sureler..
4 surede 10 defa geçen arap ifadesi de şudur; الْاَعْرَابُ
Bu ifadeyi nedense,''arap'' değil de,''bedevi'' olarak çevirmişler..!
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
14,297
Tepki puanı
1,073
Düşünce
Sünni
4 surede 10 defa geçen arap ifadesi de şudur; الْاَعْرَابُ
Bu ifadeyi nedense,''arap'' değil de,''bedevi'' olarak çevirmişler..!
Bütün yazdıklarınızı bu kelimenin Araplar anlamına gelmesi üzerine kurgulamışsınız. Bu kelime Bedeviler demektir. Google çeviriye Araplar yazdığınızda العرب kelimesi karşınıza çıkar. Bu durumda tüm kurgunuz çöp oluyor
 

Ahlaksız

lll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,740
Tepki puanı
1,396
Düşünce
Ateist
Bütün yazdıklarınızı bu kelimenin Araplar anlamına gelmesi üzerine kurgulamışsınız. Bu kelime Bedeviler demektir. Google çeviriye Araplar yazdığınızda العرب kelimesi karşınıza çıkar. Bu durumda tüm kurgunuz çöp oluyor
Arapça bilmiyorsun,anladık..
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
14,297
Tepki puanı
1,073
Düşünce
Sünni
Kendine küfrettirmeye mi çalışıyorsun?
Arapça bilmiyorsun..Bu konular seni aşar,hadi naş..
Arapçayı sizden başka kimse bilmiyor anlaşılan:)
 

Ahlaksız

lll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,740
Tepki puanı
1,396
Düşünce
Ateist
Arapçayı sizden başka kimse bilmiyor anlaşılan:)
Ben hiç dürüst bir Müslüman görmedim..!

Kuran'da geçen arap kelimesini,Müslümanların özellikle bedevi diye çevirmelerini de anlıyorum..Müslüman,gerçeklerden rahatsız olan insandır..
Bu konu içinde dün yazdığım mesajı iyi okumamışsın..Dön,dikkatlice bir daha oku..
Sözde 1440 yıldır,lanse edilen islam veya Müslüman kelimelerinin aslında farklı bir anlamda kullanıldığını,kuranı baz alarak açıklamışım ama sen bana arapça sözlük linki gösteriyorsun O.O

Müslümansın,anlıyorum seni..Her yazdığım mesaja boşuna itiraz etmene gerek yok..Bana itiraz edecek donanım yok sende..Laf olsun diye itiraz ediyorsun..
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
14,297
Tepki puanı
1,073
Düşünce
Sünni
Ben hiç dürüst bir Müslüman görmedim..!

Kuran'da geçen arap kelimesini,Müslümanların özellikle bedevi diye çevirmelerini de anlıyorum..Müslüman,gerçeklerden rahatsız olan insandır..
Bu konu içinde dün yazdığım mesajı iyi okumamışsın..Dön,dikkatlice bir daha oku..
Sözde 1440 yıldır,lanse edilen islam veya Müslüman kelimelerinin aslında farklı bir anlamda kullanıldığını,kuranı baz alarak açıklamışım ama sen bana arapça sözlük linki gösteriyorsun O.O

Müslümansın,anlıyorum seni..Her yazdığım mesaja boşuna itiraz etmene gerek yok..Bana itiraz edecek donanım yok sende..Laf olsun diye itiraz ediyorsun..
İslam ve Müslüman kelimelerinin Kuranı baz aldığınızı iddia ettiğiniz anlamı da Bedevi kelimesine Arap anlamı vermeniz gibi asılsız bir iftira. Arap kelimesiyle Bedevi kelimelerindeki yazılış farklılığını ya farkedemiyorsunuz ya da bilinçli olarak milleti kandırmaya çalışıyorsunuz. Bir de kalkmış utanmadan donanımdan bahsediyorsunuz. Doğru ya siz ahlaksızsınız :)
 

alemdar27

☆☆
Yazar
Mesajlar
848
Tepki puanı
209
Düşünce
Deist
ula yavrum hiçbir işiniz mi doğru dürüst değil sizin. helak olacaksınız, çarpılacaksınız. ağzınız burnunuz dağılacak.
bak hele verdiğin linke "arap" yazıp çevir diyorum. bana verdiği tercüme "arap sabunu" ula siz ne şekilsiniz, ne içiyniz laaa.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
14,297
Tepki puanı
1,073
Düşünce
Sünni
ula yavrum hiçbir işiniz mi doğru dürüst değil sizin. helak olacaksınız, çarpılacaksınız. ağzınız burnunuz dağılacak.
bak hele verdiğin linke "arap" yazıp çevir diyorum. bana verdiği tercüme "arap sabunu" ula siz ne şekilsiniz, ne içiyniz laaa.
Hakaretlerinizi aynen iade ederim
 

alemdar27

☆☆
Yazar
Mesajlar
848
Tepki puanı
209
Düşünce
Deist
Hakaretlerinizi aynen iade ederim
Ne verim abime, o site tutmadı bu siteyi verim mi? Ortaya şöyle fındık lahmacunda yapalım mı şeker abim::D 100 tane anlamın 1 tanesi kendi dediği gibi çıkmış 99 tanesi normal “bedevi” kelimesi çıkmış . Ula yavrum küçükken bağnaz, tutucu, yobaz kelimelerini bizim için söylerlerdi, çok zorums giderdi. Ama adamlar yerden ğöğe kadar haklıymış
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
14,297
Tepki puanı
1,073
Düşünce
Sünni
Ne verim abime, o site tutmadı bu siteyi verim mi? Ortaya şöyle fındık lahmacunda yapalım mı şeker abim::D 100 tane anlamın 1 tanesi kendi dediği gibi çıkmış 99 tanesi normal “bedevi” kelimesi çıkmış . Ula yavrum küçükken bağnaz, tutucu, yobaz kelimelerini bizim için söylerlerdi, çok zorums giderdi. Ama adamlar yerden ğöğe kadar haklıymış
Ben bedevi kelimesi sadece الْاَعْرَابُ ile ifade edilir demiyorum ki. الْاَعْرَابُ bedevi demektir diyorum ki bu da doğru :)

Bence de adamlar sizin hakkınızda yerden göğe kadar haklıymış :)
 
Mesajlar
180
Tepki puanı
76
Düşünce
Sünni
Bütün yazdıklarınızı bu kelimenin Araplar anlamına gelmesi üzerine kurgulamışsınız. Bu kelime Bedeviler demektir. Google çeviriye Araplar yazdığınızda العرب kelimesi karşınıza çıkar. Bu durumda tüm kurgunuz çöp oluyor
Screenshot_20200103-174800_Translate.jpg
 

Son konular

Son mesajlar

Üst