Bilimsel Mucize İddiaları Kuran'a Uygun mu?

SAMURAI

Üye
Mesajlar
4
Tepki puanı
7
Düşünce
Deist
Kuran her bilimsel gelişmeyi önceden bildiği için, Nasa bilim adamlarını kovacak ve onların yerine Kuran hafızlarını işe alacakmış. Amerikan üniversiteleri bilim okutmayı bırakıp Kuran dersleri okutacaklarmış. Nasıl olsa bilimin keşfedeceği her şey önceden Kuran'da yazılı.

***En doğru ve en gerçek anlam, ilk muhatapların anladığı anlamdır (Dücane Cundioğlu)***
Kuran'ın ilk muhatapları bu ayetlerden uzay yolculuğunu, evrenin genişlediğini, büyük patlamayı mı anlıyorlardı? Çünkü şu sorular önemlidir: Bir ayetteki söz nerede ve ne zaman söyleniyor? Niçin söyleniyor? Kime söyleniyor?

Bilimsel mucizecilik yaklaşımının temelinde şu var: İslam bilimsel gelişmeye engeldir görüşünün yayılmasından korkulması. Ve batıdaki bilimsel gelişme karşısında aşağılık kompleksine girmiş olmak. Ama olaya Kuran açısından bakarsak geleceğin teknolojilerinden bahsetmeye çalışmasının abes olacağı açıkça görülür.

1- Kuran ilk muhatapların yaşadığı dönemde kıyametin kopmak üzere olduğunu söylüyor. Kıyamet çok ama çok yakın diyor ilk muhataplara (Ahzab 63, Zuhruf 66, Şura 17, Necm 57, Yasin 49-50, Enbiya 1). Kıyamet çok yakın diyen bir kitabın, kıyamet kopmak üzere diyen bir kitabın, binlerce yıl sonranın teknolojilerini tahmin etmeye çalışması beklenemez. Eğer bunu yapıyorsa dünya binlerce yıl daha kalacak demiş olur. Hem dünya binlerce yıl daha kalacak demesi,hemde kıyamet kopmak üzere, her an koptu kopacak demesi beklenemez.

Kıyamet kopmak üzere, çok fazla yaklaştı diyen bir kitap sadece insanları kıyamete hazırlamakla uğraşır. Binlerce yıl sonranın teknolojilerini tahmin edebildiğini göstermeye çalışmaz. Onun için kuran kendisini apaçık bir öğütten ibaret sayar.

Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmazdı da. O'na vahyedilen, bir öğütten(zikra) ve apaçık(mubin) bir Kur´an´dan başka şey değildir. (Yasin 69)

Öğüt olabilmesi için Kuran'ı kolaylaştırdık. (Kamer 32)

2- Kuran ilk muhatapların kendisini tam ve apaçık anlamasına çok fazla önem veriyor. İlk muhataplar için mubin (tamamen apaçık, tamamen anlaşılır, tamamen net) olduğunu söylüyor.

Bunlar, apaçık (mubin) Kitab’ın âyetleridir. (Şuara 2)
İşte bunlar kitabın ayetleridir ve Kuran apaçık hale getirilmiştir. (Hicr 1)

O halde ilk muhatabların anlamadığı bir şey yoktur Kuran'da. Şimdi soralım, ilk muhataplar Kuran'da geçen bu ayetlerden uzay yolculuğunu, evrenin genişlediğini mi anlıyorlardı?

Diyorlar ki Zariyat 47. ayet evrenin genişlediğini söylüyor. Peki ama evren genişliyor demesini gerektiren nüzul (iniş) sebebi nedir? O zamanki Araplar evren daralıyor dedikleri için mi evren genişliyor deme gereği duydu?

Çünkü Kuran nüzul sebebi (iniş sebebi, söyleniş sebebi) olmadan ayet inmediğini söyler. Onun için bir seferde değil, ilk kuşağın soru ve sorunlarının sonucu olarak uzun dönemde azar azar indiğini söyler. Yani nüzul sebebi olmadan, ilk kuşağın soru ve sorunlarının cevabı olmayacak bir ayet inmez diyor. Örnek verecek olursak:

Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki: O'na ait haberleri de okuyayım size. (Kehf 83)
Şimdi bunu göz önünde bulundurarak Enbiya 30. ayete ve ayetle ilgili iddiaya uygulayalım; enbiya 30 büyük patlamadan söz ediyor diyenlere soralım. Bu ayet eğer gerçekten büyük patlamayı anlatıyorsa, o zaman bu ayetin nüzul (iniş) sebebi nedir? Araplar büyük patlama olmamıştır dediği için mi ayet büyük patlama vardır deme gereği duydu?

İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi?... (Enbiya 30)

Az sayıdaki müteşabih (teşbih-benzetme) ayetini bile ilk kuşak daha iyi anlıyordu. Çünkü neyin müteşabih olduğunu daha iyi biliyorlardı, müteşabih ayetin nüzul sebebinin de içindeydiler. Aşağıda konuyla ilgili olarak bir islamcının kitabından alıntı yapıyorum:

***Sahabe, İslâm’ın ruhuna vakıf idi;olayların ve nüzûl sebeplerinin bizzat içerisindeydiler, şahitleriydiler. Bu itibarla onlar, hâl karinelerini ve esbab-ı nüzûlü en iyi bilen kimselerdi. Bir olayda hazır bulunanların, orada bulunmayanların bilmediklerini bilmeleri ve görmeleri ise gayet tabiidir. Çünkü “anlam’ın tabii bağlamı” dediğimiz şey, (söyleyen, söylenilen, söylenme sebebi, zamanı ve mekânı) önemlidir. Kuran'ın nazil olduğu zamanı dikkate almadan yapılan yorumlar, anlama faaliyetinin henüz daha başında iken doğru anlamı elde etmede başarısızlığa mahkum olmuş yorumlardır. Anlam bir kere bu bağından kurtulmaya görsün, işte o zaman, özgürdür, artık isteyenin istediği gibi kendisini yoğurmasını beklemeye başlamıştır; zaten öyle de olur.

Ne söylendiği,niçin söylendiği, kime söylendiği, nerede ve ne zaman söylendiği önemli. Kur’an’a yönelik her anlama faaliyetinin, öncelikle Kur’an ayetlerinin ilk muhatapları için geçerli olan anlamını tesbit etmesi gerekir. Tabii bağlam ise;söylenen{ne söylendiği), kendisine söylenen {kime söylendiği), söylenme sebebi {niçin söylendiği), söz’ün zaman ve mekanı{ne zaman ve nerede söylendiği) gibi elemanlardan oluşur.

“Bu (söz) ne anlama geliyor?” suali sorulacaktır ki işte bu durumda doğru anlam’ı kur(tar)mak için söz’ün tabii bağlamına ihtiyaç var demektir. Söz’ün tabii bağlamı çerçevesinde zikredilen elemanlar ile her şeyden önce söz’ün orijinal formu, ilk muhatabları, ilk işlevi, ilk zamanı ve ilk mekânı kast olunmaktadır.

İlk muhataplar önemlidir ve doğru anlam onların anladıklarıdır; zira yanlış anlasalardı, anlatan özne buna müsaade etmez ve anlaşılanı doğrulamayarak onu yeniden İfade ederdi. Tabii bağlam’ın diğer elemanları olan söz’ün söylenme sebebi, muhatabı, zamanı ve mekânı gibi unsurların, anlam’ın ortaya çıkmasındaki rolleri yok sayılamaz. (Dücane Cundioğlu-Kuranı Anlamanın Anlamı)***
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,120
Tepki puanı
277
Düşünce
Sünni
Peygamber efendimiz sahabeleri ile sohbetlerinde Kurandaki birçok şeyi açıklamıştır. Vahyin ilk muhataplarından bugün bizim anladığımız anlamı çıkarmalarını beklememiz haksızlık olacaktır. Evet Kuran'a göre kıyamet çok yakın. Ama neye göre çok yakın? Bir örnek:

Huzeyfetu'l-Gifarı (r.a)'den rivayet edilmiştir: Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize "Ne konuşuyorsunuz?" dedi. Biz de "Kıyâmet gününden konuşuyoruz" diye cevap verdik. Hazreti Peygamber; "Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır." dedi ve "Deccâl'i, dumanı(duhan), Dâbbetü'l-arz'ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa (a.s.)'ın yere inmesini, Ye'cûc ve Me'cuc'u, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları Mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi." (Müslim, Fiten, 39).

Bazı kıyamet alametleridir bunlar. Bunlar olmadan da kıyamet kopmayacaktır.

Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye. Sen onu nerden bilip insanlara anlatacaksın? Onun son ilmi Rabbine aittir. (NAZİ'AT/42-44)

''Çünkü Kuran nüzul sebebi(iniş sebebi,söyleniş sebebi) olmadan ayet inmediğini söyler.'' Her şeyden önce esbâb-ı nüzûl tamamen rivayetle alâkalı bir disiplin olduğundan, hadis usulünde hadislerin sıhhati için aranan genel şartlar bu konuda da geçerlidir. Zira herhangi bir âyetin nüzûl sebebi, âyetin iniş hadisesine şahit olmuş ve buna sebep olan durumu tesbit etmiş bir veya bir kaç sahâbînin rivayetiyle bilinebilir.

Bu nedenle, ayetlerin iniş sebebi hakkında bilgi veren, Peygamberimiz (asm) değil, onun sahabileridir.

Kur’ân-ı Kerîm’in bütün âyetleri muayyen ve müşahhas sebeplere bağlı olarak inmemiştir. Âlimler sadece beş yüz kadar âyetin bu şekilde iniş sebeplerinin bulunduğunu tesbit etmişlerdir. İbn Teymiyye, bunların dışında kalan ve önemli bir kısmı geçmiş peygamberlerin kıssaları ile âhirete dair haberlerden oluşan çok sayıdaki âyetin iniş sebeplerini herhangi bir dış olayda değil doğrudan doğruya bu âyetlerin kendi muhteva ve mânalarında aramak gerektiğini belirtir. (Muķaddime fî uśûli’t-tefsîr, s. 10)
 

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
Kuran gibi vahşet kitabında bilim aramak heralde ancak aptalların yapacağı iştir. Kuran terör demektir kılıç demektir. Kuran cihat dinidir kan dinidir.
 

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
Sen bu dediklerinle ilgili 1 ayet göster ben sana 1000 ayet gösteriyim?
Hay hay Işidci müslim

2:216- Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

4:74- O halde geçici dünya hayatını, ebedî ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz.

4:89- Onlar, küfür işledikleri gibi, sizin de küfür işleyip kendileriyle bir olmanızı arzu ettiler. Onun için, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün; Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin.

Bak buraya bu ayetler islam 'ın special i

8:39- Ortalıkta fitne kalmayıp, din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse muhakkak ki, Allah yaptıklarını görür.

9:38- Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda cihada çıkın." denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz? Fakat dünya hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az bir şeydir.

61:4- Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.

66:9- Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer, ne de kötüdür!

Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün dîn Allah için oluncaya kadar, onlarla kıtalde bulunun (savaşın). Eğer onlar (küfürden) vazgeçerlerse o taktirde muhakkak ki Allah, yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Enfal 39

Sana yeter mi müslim bunlar. :D
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,120
Tepki puanı
277
Düşünce
Sünni
Hay hay isidci müslim

2:216 -Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.


4:74 -O halde geçici dünya hayatını, ebedî ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz.


4:89 -Onlar, küfür işledikleri gibi, sizin de küfür işleyip kendileriyle bir olmanızı arzu ettiler. Onun için, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün; Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin.


Bak buraya bu ayetler islam 'ın special i


8:39 -Ortalıkta fitne kalmayıp, din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse muhakkak ki, Allah yaptıklarını görür.

9:38 -Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda cihada çıkın." denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz? Fakat dünya hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az birşeydir.

61:4 -Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.


66:9 -Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer, ne de kötüdür!

Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün dîn Allah için oluncaya kadar, onlarla kıtalde bulunun (savaşın). Eğer onlar (küfürden) vazgeçerlerse o taktirde muhakkak ki Allah, yaptığınız şeyleri en iyi görendir Enfal 39Sana yeter mi müslim bunlar :D
Haha :D. 1. Ayetlerin indiği zaman'a 2. İniş sebeplerine 3. Kuranın tamamına bir bak olur mu :). Attığın ayetlerin çoğu savaş zamanında gelen ayetler. Hiçbir komutan savaştayken: hoşgörülü olun, savaşmayın, öldürmeyin, demez :). Tam tersi ordusunu motive eder. Bu bütün savaşlarda geçerlidir bunun için sadece İslamı şuçlayamazsın.

"Allah'ın haram kıldığı cana, haklı bir sebep olmadıkça kıymayın. Kim mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine (mirasçısına hakkını isteme konusunda) bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o, zaten yardıma mazhar kılınmıştır." (el-İsrâ, 17/33)

Âdem (a.s.)'ın oğlu Kâbil*in Hâbil'i öldürme suçu, öldürmenin insanlığa tecavüz anlamına gelen bir suç olduğunu gösterir. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: "Bu yüzden İsrâiloğulları'na şu gerçeği hükmettik: Kim bir canı, bir can karşılığında veya yeryüzünde bir fesat çıkarmaktan dolayı olmaksızın, öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur." (el-Mâide, 5/32)

Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez (Bakara,190)

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. (Nisa, 76)

Ancak o kimselere dokunmayın ki, sizinle aralarında anlaşma olan bir kavme sığınmış bulunurlar. Yahut ne sizinle, ne de kendi kavimleriyle savaşmayı gönüllerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelmişlerdir. Eğer Allah dileseydi, onları size musallat kılardı, onlar da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse, Allah, sizin için onlar aleyhine bir yol vermemiştir. (Nisa, 90)

Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır. (Bakara, 208)

Eğer onlar barıştan yana olurlarsa, sen de barıştan yana ol! Ve Allah'a güven. Çünkü işiten ve bilen O'dur. (Enfal, 61)

Işid konusu da:

Bir Hadiste Resuli Ekrem (s.a.v.) Buyurdu ki; Abbas oğullarının içinden doğudan sancaklı kişiler çıkacak. Onların önce gelenlerinin ve sonra gelenlerinin işi adam öldürmek olacak, onlara yardım etmeyin. Allah cc onlara yardım etmez. Kim onların sancağı altında yürürse yahut bayrağını taşırsa, Allah'u Teala kıyamet günü onu cehennemine koyar. Gerçekten onlar Allahın en şerli yaratıklarıdır. Onlar benden olduklarını iddia edecekler. Dikkat edin ben onlardan beriyim ve onlarda benden beridir. Onların alametleri şudur; Saçlarını uzatırlar ve siyah giyerler. Onları desteklemek için oturmayın, çarşılarda onlarla alışveriş yapmayın, onlara yol göstermeyin ve onlara su vermeyin, çünkü onların ''Haykırdıkları Tekbir'' ile sema ehli rahatsız olur. (el-Mucemu’s-Sağir, 8/101)

 

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
Haha :D. 1. Ayetlerin indiği zaman'a 2. İniş sebeplerine 3. Kuranın tamamına bir bak olur mu :). Attığın ayetlerin çoğu savaş zamanında gelen ayetler. Hiçbir komutan savaştayken: hoşgörülü olun, savaşmayın, öldürmeyin, demez :). Tam tersi ordusunu motive eder. Bu bütün savaşlarda geçerlidir bunun için sadece İslamı şuçlayamazsın.

"Allah'ın haram kıldığı cana, haklı bir sebep olmadıkça kıymayın. Kim mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine (mirasçısına hakkını isteme konusunda) bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o, zaten yardıma mazhar kılınmıştır." (el-İsrâ, 17/33)

Âdem (a.s.)'ın oğlu Kâbil*in Hâbil'i öldürme suçu, öldürmenin insanlığa tecavüz anlamına gelen bir suç olduğunu gösterir. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: "Bu yüzden İsrâiloğulları'na şu gerçeği hükmettik: Kim bir canı, bir can karşılığında veya yeryüzünde bir fesat çıkarmaktan dolayı olmaksızın, öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur." (el-Mâide, 5/32)

Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez (Bakara,190)

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. (Nisa, 76)

Ancak o kimselere dokunmayın ki, sizinle aralarında anlaşma olan bir kavme sığınmış bulunurlar. Yahut ne sizinle, ne de kendi kavimleriyle savaşmayı gönüllerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelmişlerdir. Eğer Allah dileseydi, onları size musallat kılardı, onlar da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse, Allah, sizin için onlar aleyhine bir yol vermemiştir. (Nisa, 90)

Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır. (Bakara, 208)

Eğer onlar barıştan yana olurlarsa, sen de barıştan yana ol! Ve Allah'a güven. Çünkü işiten ve bilen O'dur. (Enfal, 61)

Işid konusu da:

Bir Hadiste Resuli Ekrem (s.a.v.) Buyurdu ki; Abbas oğullarının içinden doğudan sancaklı kişiler çıkacak. Onların önce gelenlerinin ve sonra gelenlerinin işi adam öldürmek olacak, onlara yardım etmeyin. Allah cc onlara yardım etmez. Kim onların sancağı altında yürürse yahut bayrağını taşırsa, Allah'u Teala kıyamet günü onu cehennemine koyar. Gerçekten onlar Allahın en şerli yaratıklarıdır. Onlar benden olduklarını iddia edecekler. Dikkat edin ben onlardan beriyim ve onlarda benden beridir. Onların alametleri şudur; Saçlarını uzatırlar ve siyah giyerler. Onları desteklemek için oturmayın, çarşılarda onlarla alışveriş yapmayın, onlara yol göstermeyin ve onlara su vermeyin, çünkü onların ''Haykırdıkları Tekbir'' ile sema ehli rahatsız olur. (el-Mucemu’s-Sağir, 8/101)

Yahu savaş zamanı haricinde olan veya savaş zamanında inip her zamanı kapsayan ayetler var. Bunları anlayabilicek bir kapasitede misin? Kesinlikle hayır bu laflara karnımız tok defalarca savaş ayetleri de inen ayetlerin ne kadar taraflı ve barbar olduğunu VE DEFALARCA TÜM ZAMANLARI KAPSAYAN CİHAT AYETLERİNİ TARTIŞTIK. Yok efendim onlar savaş zamanıymış falanda. Ulan sen nasıl bir çıkarcısın. Üstteki genel cihat ayetlerini nasıl görmüyorsun. Bir de bayındır denen manyağı atıyor. Herhalde kendi kapasitendekileri paylaşıyorsun. :D

Artık devir bitti müslim. Devir bitti artık senin cihat yapma vaktin. Yoksa sen dünya hayatını pek mi sevdin ama putun sana bazı şeyler söylemiş.

9:38- Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda cihada çıkın." denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz? Fakat dünya hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az bir şeydir.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,120
Tepki puanı
277
Düşünce
Sünni
Yahu savaş zamanı haricinde olan veya savaş zamanında inip her zamanı kapsayan ayetler var. Bunları anlayabilicek bir kapasitede misin? Kesinlikle hayır bu laflara karnımız tok defalarca savaş ayetleri de inen ayetlerin ne kadar taraflı ve barbar olduğunu VE DEFALARCA TÜM ZAMANLARI KAPSAYAN CİHAT AYETLERİNİ TARTIŞTIK. Yok efendim onlar savaş zamanıymış falanda. Ulan sen nasıl bir çıkarcısın. Üstteki genel cihat ayetlerini nasıl görmüyorsun. Bir de bayındır denen manyağı atıyor. Herhalde kendi kapasitendekileri paylaşıyorsun. :D

Artık devir bitti müslim. Devir bitti artık senin cihat yapma vaktin. Yoksa sen dünya hayatını pek mi sevdin ama putun sana bazı şeyler söylemiş.

9:38- Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda cihada çıkın." denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz? Fakat dünya hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az bir şeydir.
Valla tartışılmayacak kadar terbiyesiz bir adamsın. Cihad nedir? önce bunları bir öğrende saçma sapan yorumlar yapıp durma. Cihad, İslam uğruna savaşmaktır. Ve şu anda dinimiz için savaşmamıza gereken yok çok şükür. Dinimize yapılan birşey yok:

Eğer onlar barıştan yana olurlarsa, sen de barıştan yana ol! Ve Allah'a güven. Çünkü işiten ve bilen O'dur. (Enfal, 61)

Eğer olurda dinimize, kitabımıza, tanrımıza, peygamberimize savaş açan olur ise:

Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez (Bakara,190)
 

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
Kuranın putu o kadar barbar ki müritleri gibi herkese hakaretler savuruyor. Bu ne vahşiliktir.
Valla tartışılmayacak kadar terbiyesiz bir adamsın. Cihad nedir? önce bunları bir öğrende saçma sapan yorumlar yapıp durma. Cihad, İslam uğruna savaşmaktır. Ve şu anda dinimiz için savaşmamıza gereken yok çok şükür. Dinimize yapılan birşey yok:

Eğer onlar barıştan yana olurlarsa, sen de barıştan yana ol! Ve Allah'a güven. Çünkü işiten ve bilen O'dur. (Enfal, 61)

Eğer olurda dinimize, kitabımıza, tanrımıza, peygamberimize savaş açan olur ise:

Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez (Bakara,190)
İslâm da fitne çıkarmak demek = insanları islam dan uzaklaştırmak demektir. Ve dinden çıkmak demektir. İslâm da dinden çıkanlar ve toplumu dinden çıkaranlar fitneci olarak tasvir edilir ve idam edilir. Öyleyse din kardeşlerinin nonteistler i katlettiği gibi biz nonteistler katletmen gerekiyor dinin bunu emrediyor sana.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,120
Tepki puanı
277
Düşünce
Sünni
Kuranın putu o kadar barbar ki müritleri gibi herkese hakaretler savuruyor. Bu ne vahşiliktir.


İslâm da fitne çıkarmak demek = insanları islam dan uzaklaştırmak demektir. Ve dinden çıkmak demektir. İslâm da dinden çıkanlar ve toplumu dinden çıkaranlar fitneci olarak tasvir edilir ve idam edilir. Öyleyse din kardeşlerinin nonteistler i katlettiği gibi biz nonteistler katletmen gerekiyor dinin bunu emrediyor sana.
Kendi yorumlarını oku terbiyesiz adam. Kimseye hakaret ettiğim yok herşey ortada zaten. Terbiyesiz adamın tekisin. İslamda fitne çıkarmak insanları İslam'dan uzaklaştırmak demek mi? Ya bu mesajına sadece gülücem :D. Din kardeşlerimden kimsenin ben birini katlettiğini görmüyorum?
 

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
Kendi yorumlarını oku terbiyesiz adam. Kimseye hakaret ettiğim yok herşey ortada zaten. Terbiyesiz adamın tekisin. İslamda fitne çıkarmak insanları İslam'dan uzaklaştırmak demek mi? Ya bu mesajına sadece gülücem :D. Din kardeşlerimden kimsenin ben birini katlettiğini görmüyorum?
Din kardeşlerin ışid i nasıl görmüyorsun. Onlar dinini senden bile iyi biliyor ve cihat emrini uyguluyor. :D
 

Şarlo

☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
265
Tepki puanı
212
Düşünce
Agnostik
Valla tartışılmayacak kadar terbiyesiz bir adamsın. Cihad nedir? önce bunları bir öğrende saçma sapan yorumlar yapıp durma. Cihad, İslam uğruna savaşmaktır. Ve şu anda dinimiz için savaşmamıza gereken yok çok şükür. Dinimize yapılan birşey yok:

Eğer onlar barıştan yana olurlarsa, sen de barıştan yana ol! Ve Allah'a güven. Çünkü işiten ve bilen O'dur. (Enfal, 61)

Eğer olurda dinimize, kitabımıza, tanrımıza, peygamberimize savaş açan olur ise:

Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez (Bakara,190)
Hocam bizi anlamamanın en büyük sıkıntısı sadece modernist görüşü savunan alimleri takip ettiğin çıkıyor. Bu adamları, deist düşünceye yakın, sadece cumalara giden, ramazanda becerirse orucunu tutan tatlısu müslümanlarını dinden çıkmasın diye konuşturuyolar. Abdulaziz Bayındır, Mehmet Okuyan vs bunlar kale alınan adamlar değil. Yaşar Nuri öldüğünde cehennem +1 diye mesajlar atıldığını hatırlatırım. Eğer savaş açılırsa öldürülür diyorsun burda kastedilen savaşı sadece topla tüfekle savaş olarak düşünmen gerçekten çok masumane. Şu videoyu izlediğinde demek istediğimi anlayacaksın.

 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,120
Tepki puanı
277
Düşünce
Sünni
Din kardeşlerin ışid i nasıl görmüyorsun. Onlar dinini senden bile iyi biliyor ve cihat emrini uyguluyor. :D
Al işte, sen Işid ile İslam'ı bir tutucak kadar geri kafalıysan bana geri kafalı nasıl diyorsun anlamıyorum cidden. Biz onlarla savaşarak cihat emrimizi yerine getirdik :). O Katil dediğin mehmetçikler bu ülkeyi ayakta tuttu, onlara hesapta ''İslam Devleti''ne göğüs gerdi. Ne mutlu ki içlerinde abimde vardı :). Sen burda otururken onlar sırf İslam değil; ülkeleri için, vatanları için, senin için ve senin gibiler için de çarpıştılar. Bu durumda kimdir esas cihat yapan? Kimdir asıl Müslüman?
 

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
Al işte, sen Işid ile İslam'ı bir tutucak kadar geri kafalıysan bana geri kafalı nasıl diyorsun anlamıyorum cidden. Biz onlarla savaşarak cihat emrimizi yerine getirdik :). O Katil dediğin mehmetçikler bu ülkeyi ayakta tuttu, onlara hesapta ''İslam Devleti''ne göğüs gerdi. Ne mutlu ki içlerinde abimde vardı :). Sen burda otururken onlar sırf İslam değil; ülkeleri için, vatanları için, senin için ve senin gibiler için de çarpıştılar. Bu durumda kimdir esas cihat yapan? Kimdir asıl Müslüman?
Sen ne saçmalıyorsun. Nerden türk askerine geldin. Aklı sıra beni vatan haini ilan edecek.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,120
Tepki puanı
277
Düşünce
Sünni
Allah'ın verdiği o beynini birazcık zorlasan, birazcık tek taraflı düşünmesen herşeyi görüceksin.
 

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
Mesajı tam oku tam. Eğer Müslümanlar katil ise Türk askerleri de mi katil? Işid'le çarpışıp burda senin götünü kurtaran paşalar mı Cihad yapıyor? Yoksa ışid'mi?
Türk askeri vatanını koruyor. Karşı tarafta ise senin din kardeşlerin var. Burda cihat yapan tek taraf ışid dır. Işid burada kuran i rehber edinen taraftır.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,120
Tepki puanı
277
Düşünce
Sünni
Hocam bizi anlamamanın en büyük sıkıntısı sadece modernist görüşü savunan alimleri takip ettiğin çıkıyor. Bu adamları, deist düşünceye yakın, sadece cumalara giden, ramazanda becerirse orucunu tutan tatlısu müslümanlarını dinden çıkmasın diye konuşturuyolar. Abdulaziz Bayındır, Mehmet Okuyan vs bunlar kale alınan adamlar değil. Yaşar Nuri öldüğünde cehennem +1 diye mesajlar atıldığını hatırlatırım. Eğer savaş açılırsa öldürülür diyorsun burda kastedilen savaşı sadece topla tüfekle savaş olarak düşünmen gerçekten çok masumane. Şu videoyu izlediğinde demek istediğimi anlayacaksın.

Hiçbir alimi takip etmiyorum. Zakir Naik ve Caner Taslaman hocam dışında. Ben milletin görüşüne değil kendi görüşüme bakarım.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,120
Tepki puanı
277
Düşünce
Sünni
Türk askeri vatanını koruyor. Karşı tarafta ise senin din kardeşlerin var. Burda cihat yapan tek taraf ışid dır. Işid burada kuran i rehber edinen taraftır.
Boş yapıyosun valla ya. Türk askeri Suriyeliler içinmi koruyor vatanını? O Yüzden mi Suriyedeki Müslümanları kurtarıyor he? Işid gibi pislik bir örgüt kimdir ki bize tehdit oluştursun da vatanımızı koruyalım.
 
Üst