Din ile ilgili kararım

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,916
Tepki puanı
1,460
Düşünce
Sünni
Kuran değişmiştir Kuran anlam bakımından değişime uğramamıştır ama harf değişiklikleri gibi küçük değişikliklere uğramıştır.
Harf değişikliği dediğiniz zaten başından beri var olduğu bilinen kıraat farklılıkları olmasın?
Öyle 3-5 örnek vererek
Bediüzzaman'ın verdiği NET TARİHlerin TAMAMININ doğru çıkması insanın yapabileceği bir şey mi?

Bildiklerimi linkte yazdım. Bilmediklerimi öğrenirsem linke yazmaya devam ederim.

Sizin terbiye seviyenizle size cevap vermeyeceğim.

Sadece sorduğum sorulara cevap vermeyip ad hominem (insan karalama) safsatası yapıp kaçtığınıza dikkat çekmekle yetineceğim.
Birinci olarak sizin 5.inci yada altıncı anlamını aldığınız bir kelimenin anlamı 2.anlam yada 3.üncü anlamı da olabilir yani o kelimenin anlamının ne olduğunu bilemezsiniz bu yüzden bir kelimenin beşinci anlamını alarak mucize var demek saçmalıktır.

Kurandaki kelimeler farklı zamanlara hitap etmiyor siz bir kelimenin beşinci anlamını alarak kurandaki ayetleri mucize sanıp kendinizi kandırıyorsunuz.
Yazmıştık:
Aksi bir delil olmadığı sürece ayetteki kelimeler o anlama da gelir.
Gerekçe diye gösterdiğiniz yine sizin uydurmalarınız.
1-) Olanaklı olgular için benzetme kuruyorsunuz.
2-) Metinle ilgisi olmayan kavramlar uyduruyorsunuz, söz sanatlarını çiğniyorsunuz. (Kül olan hayaller)
Yazmıştık:
Gerekçe linkte defalarca gösterildi ama kafanızı kuma gömmeyi tercih ettiyseniz sizin için yapabilecek bir şeyim yok.

Böyle sağda solda yalan söyleyeceğinize gerçekleri kabullenmek daha erdemli bir davranış olurdu ama tercih sizin.
Ben 5. ayette Tahrim Suresi ile ilgili bir haber göremedim. Biraz daha açabilir misiniz?
Dediğinizi ispat edecek hiç bir bilimsel delil yok maalesef.
Bir eserin ilk orijinal el yazması halinin günümüze ulaşmamış olması o eserin olmadığı anlamına gelmez.

Başka teyit mekanizmaları da var.

Aksi halde Kur'an'ın ilk nüshasını bulmadan Kuran'a iman etmemeniz gerekir.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,916
Tepki puanı
1,460
Düşünce
Sünni
Hocam gönülden dileğim Hadis (rivayet) adı verilen ve bilimsel hiç bir değeri olmayan unsurlardan bir an önce kurtulmanızdır.
Ben bilimi tek bilgi kaynağı olarak görmüyorum.

Bu yüzden bir şeyin bilimsel olmaması o şeyin yanlış olduğu anlamına gelmez.

Kuran "bilim tek bilgi kaynağıdır" demiyor. Peygamber'e itaati emrediyor. Eğer bilimsel değil diye çöpe attığınız hadislerden biri bile gerçekten Hz Peygambere aitse, kendi yorumunuzu Onun sözlerinden üstün tuttuysanız ne olacak?

Yazmıştık:
Gelelim hadis kitaplarının güvenilirliğine:

İnsanlık tarihinin hiçbir devrinde, hadisler için kullanılan “ananeli/senetli” haber sistemi kullanılmamıştır. Bu sistemdeki haberlere inanmayanın başka hiçbir tarih bilgisine inanmaması gerekir.

Bu senet zinciri içerisinde yer alan ravilerin kısa hayatları, doğumları, ölümleri, kimden hadis rivayet ettikleri, otorite kabul edilen alimlerin haklarındaki kanaatlerini yazan önemli RİCAL kaynakları vardır.

Sahâbîlerin Resûl-i Ekrem'den bizzat duymadıkları hadisleri öğrenme gayretleri onun vefatından sonra da devam etmiştir. Câbir b. Abdullah'ın, Abdullah b. Üneys'in bildiği bir hadisi ondan öğrenmek için Medine'den Şam'a yolculuk yapmıştır.

Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin, Resûl-i Ekrem'den duyduğu bir hadisi Mısır'da bulunan Ukbe b. Âmir el-Cühenî ile görüşerek kontrol etmek maksadıyla Medine'den oraya kadar gittiği (Müsned, IV, 159) bilinmektedir.

Hulefâ-yi Râşidîn'in çözümünü Kur'an'da bulamadığı birçok meselede hadise başvurduğu, hatta ortaya çıkan problemlere çözüm getirecek hadislerin mevcut olup olmadığını tesbit etmek için sahâbîlerle istişare ettiği bilinmektedir.

Resûlullah'tan bizzat duymadıkları bir hadisi rivayet edenlerden Hz. Âişe, râvisinin iyi öğrenip öğrenmediğini anlamak için aradan uzun zaman geçtikten sonra tekrar sorarak hadisi kontrol etmiştir.

Râviler titizlikle takip edilmiş: yaşayışları, özellikle yalan söyleyip söylemedikleri, hafızalarının zayıf olup olmadığı araştırılmış ve böylece daha I. yüzyılda cerh ve ta'dîl ilmi doğmuştur.

Yetmiş beş yıllık ömrünün otuz dört yılını belli başlı ilim merkezlerinde hadis tahsiliyle geçiren Endülüslü muhaddis Bakî b. Mahled gibi hadis talebeleri az değildir.

Bütün bu zor şartlara rağmen Hz. Peygamberin hadisleri bir araya getirilmiş, bu arada hadisleri rivayet eden kimselerin hayatları, şahsiyetleri, bilgilerinin ve hafızalarının sağlamlık derecesi en ince noktasına kadar tesbit edilmiştir.

Özetle, hadisler Hz. Peygamber (asm) zamanından itibaren ezberlenerek, yazılarak ve en önemlisi de yaşanarak muhafaza edilmiş, elimizdeki hadis kaynaklarına kaydedilmiştir. Bu konuda şüpheye neden olacak hiçbir şey yoktur.
Zehebi'nin hadisleri rivayet edenlerle ilgili kaleme aldığı "Mîzânu’l-iʿtidâl fî naḳdi’r-ricâl" isimli kitabı mevcuttur. 11.053 kişinin biyografisinin verildiği bu eserde, zayıf görülen, eleştirilen, hafızası kuvvetli olmayan ve rivayet sistematiğinde eksiklik ve arıza kabul edilen hususlara sahip olan kişiler teker teker sıralanmıştır. Dini bilgiyi aktaran kişilerin güvenilirliğine dair çokça kitaplar yazılmış, hatta liste halinde ilan dahi edilmişlerdir ki, Ahmed bin Hanbel hazretlerinin Kitabu’l-ilel ve ma’rifeti’r-rical adlı eseri buna bir örnektir. Bütün bunlar gösteriyor ki yanlış bilgilerin İslamiyet bünyesinde yerleşmemesi hususunda gayret göstermişlerdir.

Evet, işte sünnet, bu olağanüstü hassaslıkla kayıt altına alındı. Buna rağmen, bazı hadisler uydurulduğu oldu; fakat uydurulan hadisler, sahabe ve tâbiînin hadis sarraflığına çarptı ve karakolları oldukça güçlü tutmuş bu hassas nöbetçileri aşamadı. Aşanlar da zamanla ayıklandı ve sahih hadis külliyatına girmeye yol bulamadı.
Hukuka göre aksi ispat edilene kadar herkes masumdur, siz ise bu en temel hukuk kuralına aykırı olarak aksi ispat edilene kadar herkesi yalancı görüyorsunuz.

Birilerinin oturup binlerce insanın hayatını bir çok detayıyla birbiriyle aynı kurguya sahip olacak şekilde uydurduğuna, hayali soy ağaçları ürettiklerine, bu üretilen hayali senaryodaki insanların hayatlarındaki detayların ve kesişme noktalarının bile uyumlu olarak kurgulandığına ve insanların da "ne oluyoruz?" demeden yakın geçmişleriyle ilgili bu kurguları doğru kabul edeceklerine, yeni uydurulan bu din ve tarihi hemen kabul edeceklerine, diğer devletlerin de Arapların toptan kafayı yeyip yeni bir tarih uydurduklarına ve buna inandıklarına dair hiçbir kayıt düşmediklerine elinizde hiçbir kanıt olmadan inanıyor hatta bunu iddia ediyorsunuz ama sahabe döneminden kalma nüshaların bulunduğunu da yazdım.

Mesela yukarıda bahsettiğim Sahifetü Hammam'ın Şam Nüshası, Hicrî 6. asra (577 H) ait, muhtelif hocaların da derslerinde kullanmış oldukları icazetli bir nüsha olup, Zâhiriye Kütüphanesi’ndeki bir mecmuada yer almaktadır. Ṣaḥīfe, Hemmām b. Munebbih’in hocası Ebū Hurayra’dan yazmış olduğu hadisleri ihtiva etmektedir. Bütün kaynakların güvenilir bir muhaddis olduğu hususunda birleştikleri Hemmām’ın naklettiği rivayetler, Aḥmed b. Ḥanbel’in Musned’inde, Kutubi Sitte’de ve diğer hadis kitaplarında yer almıştır.


Hadisleri çöpe atarsanız tarihselcilik de çöpe gider.

Yazmıştık:
İlmi bir alandaki ilmi çalışmaların belirli metodolojiler eşliğinde ulaşılan sonuçları zan diye küçümseyip çöpe atarsanız tarihselci okuma da çöpe gider. Çünkü nüzul sebebi başta olmak üzere tarihselci okuma metodolojisinin kullandığı bütün verilerin kaynağı zaten cerh ve tadil ilmiyle ortaya konulan hadisler.
Size bir soru akşam namazının vakti ne zaman girip ne zaman çıkar?

Uyuyakaldım. Kalktım güneş henüz doğmamış ama doğmasına az kalmış.

Akşam namazını kılabilir miyim kılamaz mıyım?

Kuran'da herkesin başına gelmesi muhtemelen böyle bir olayın çözümü var mı?

Eğer sorunun cevabı bizim görebileceğimiz açıklıkta Kuranda yoksa demek ki Kuran dışı şeylere de ihtiyacımız var.

Madem Kuran dışı şeylere ihtiyacımız var, öncelik insanların yorumları değil Hz Peygamberin sözleri olmalı değil midir? Çünkü Kuran Hz Peygamber'in hevasından konuşmayacağını, Ona itaat etmemiz gerektiğini bildiriyor.

Bu durumda karşımıza hadis ilmi çıkar.

Hadis ilmini çöpe atmak tarihselcilik dahil bir çok şeyi çöpe atmamıza sebep olur ve meselelerimizi çözümsüz kılar ve sizin de itiraz ettiğiniz gibi insanları birilerinin yorumu peşinden koşacak duruma düşürür.
Bizim tarihselci okumamız Kur'an ile sabittir.
Kuranı doğru anlamak için nüzul sebebine ve tarihi şartlara bakmak lazım diyorsunuz.

Nüzul sebebi ve tarihi şartların ne olduğu bilgisi de hadislerden alınır.

Hadisler çöpe giderse tarihselcilik de çöpe gider.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,916
Tepki puanı
1,460
Düşünce
Sünni
Kur'anın Allah kelamı olduğu sabit olup ilk mushaflarda bunların tarihsel delilidir.
Bulunan mushaflardaki eksik kısımların bilimsel kanıtı olmadığı için o kısımların Allah kelamı olmadığını mı iddia ediyorsunuz?

Bilim tek bilgi kaynağı değildir.

Bilimi tek bilgi kaynağı gibi gösterip dinleştirirseniz hadislerle birlikte haşa Kuranın bir kısmını da çöpe atmanız gerekir.

Sünni olup olmamanız sizin kişisel tercihiniz ama okuduğunuz/dinlediğiniz kaynakların Sünnet düşmanlığı Kuranın da bir kısmını haşa çöpe atmaya kadar götürüyor.

Kuran Müslümanlığı normalde güzel bir anlama gelir ama birilerinin dine olan düşmanlığını Sünnet üzerinden yürütmesi ve kendilerine kılıf olarak Kuran Müslümanlığı ismini takmaları sizi yanıltmasın.

Sizin özünüzde iyi biri olduğunuzu düşünüyorum.

Daha sakin kafayla, birilerinin yaydığı kin ve nefreti bir kenara bırakarak, Sünniliği kendi kaynaklarından okuyup öğrenmenizi tavsiye ederim.

Mesela Usul-ü Hadis, Usul-ü Fıkıh okuyup birilerinin keyfine göre hareket etmeyip kendilerini sınırlayan metodolojiler kullandığını rahatlıkla görebilirsiniz.

Mesela elinize bir Mülteka Tercümesi alıp Hanefilerin neyi neden öyle dediklerinin delillerini okuyabilirsiniz.

İşte o zaman bu adamların kullandığı koca bir metodoloji ve literatür külliyatının birikimini görüp İslamda'ki özgür düşünce ikliminin oluşturduğu akademik iklime hayran kalırsınız.

Adamların daha kitaplarının başında eğer bilmedikleri bir sahih hadis olduğu ortaya çıkarsa bütün yazdıklarından vazgeçip o sahih hadise göre amel etmek gerektiğini yazdıklarını görüp Hz Peygamberin bir sözüyle kitaplarının çöpe atılmasını isteyecek kadar ilmin enaniyetini bir kenara atıp sadece ve sadece makasıd-ı ilahi'ye ulaşma noktasındaki cehd ve gayretlerini görüp takdir edersiniz.

Kuran mahluk mudur tartışmasında Kuranın tek meselesi için Ahmed bin Hanbel'in tüm eziyetlere katlandığını ama yine de Kuranın tek meselesinden geri adım atmadığını görüp yüzlerce yıl sonra rahat koltuklarından Ahmed bin Hanbel gibi büyüklere dil uzatanlara acıyarak bakarsınız.

Neyse konu uzun ve derin, benimki sadece farklı pencere açma çabası. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın, tercih sizin.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,227
Tepki puanı
1,951
Düşünce
Tarihselci
Ben bilimi tek bilgi kaynağı olarak görmüyorum.
O zaman hiç bir kaynağınıza tam olarak inanamazsınız.
Bu yüzden bir şeyin bilimsel olmaması o şeyin yanlış olduğu anlamına gelmez.
İspatlanmayana kadar şüphelidir.
Peygamber'e itaati emrediyor.
Yaşamayan bir peygambere itaat etmeniz çok absürd. Bu ayet o zamanın muhatapları ile alakalı.
Eğer bilimsel değil diye çöpe attığınız hadislerden biri bile gerçekten Hz Peygambere aitse,
1 - Size söyleyeceğim 5 cümleyi bile bir hafta aklınızda tutamazsınız.
2- En az 4 nesil ile aktarılan 300 yılık rivayetlerin sahihliği konusunu bana bir ispatlayın.
kendi yorumunuzu Onun sözlerinden üstün tuttuysanız ne olacak?
Bizim bir yorumumuz yok. :) Bu sizin probleminiz zaten.
Hadisleri çöpe atarsanız tarihselcilik de çöpe gider.
Siz tarihselciliği anlamamışsınız. Kur'an zaten elimizdeki ilk metin mushafları olarak bile Hz. Muhammedin zamanına ve yakın geçmişine çok yakın.

300 yıllık hadislerin hiç bir mantıklı tarafı yoktur.

Size şiddetle bu kitabı okumanızı öneriyorum. Aydınlanmanıza vesile olacaktır. Yazar çok bilinen bir hadis profesörüdür.

Yazmıştık:

Size bir soru akşam namazının vakti ne zaman girip ne zaman çıkar?

Uyuyakaldım. Kalktım güneş henüz doğmamış ama doğmasına az kalmış.

Akşam namazını kılabilir miyim kılamaz mıyım?

Kuran'da herkesin başına gelmesi muhtemelen böyle bir olayın çözümü var mı?Eğer sorunun cevabı bizim görebileceğimiz açıklıkta Kuranda yoksa demek ki Kuran dışı şeylere de ihtiyacımız var.

Bu şekilde kılabilirsiniz.

Akşam namazının vaktinin anlaşıldığı ayet (11Hud Suresi 114) sabah namazında belirtilen ayet. Gündüzün iki tarafında kılınan namazlardan biri sabah namazı olunca, diğeri de bu namazın simetriği olan akşam namazıdır. Bu namazın vakti de aynı şekilde gecenin gündüze yakın olan zamanıdır. Bu ayet dışında akşam namazının vaktini belirleyen bir ayet daha vardır:

Gecenin kararması, akşamın bitiş vaktini vermektedir. Işığın alametlerinin tamamen yok olmasıyla akşam namazının vakti biter. Bu durumda da “güneşin sarkması” ifadesi güneşin ufukta batışını belirler. Böylece güneşin batımı ve gecenin kararmasının arasındaki vakit, namaz vakti olarak belirtilir.
Madem Kuran dışı şeylere ihtiyacımız var,
Yok böyle bir şey . Kim dedi ki bunu size?
öncelik insanların yorumları değil Hz Peygamberin sözleri olmalı değil midir?
Bizi İlgilendiren Allah'ın sözüdür başka kimsenin değil.
Çünkü Kuran Hz Peygamber'in hevasından konuşmayacağını, Ona itaat etmemiz gerektiğini bildiriyor.
Bahsettiğiniz ayet Hz. Muhammedin kendi kendine konuştuğunu söyleyen müşriklere karşı inmiş bir ayetdir. Hadisler ile alakalı bir mevzu değil.
12.
Peki siz, ne gördüğü konusunda o'nunla tartışmaya mı giriyorsunuz? (8)


Bu durumda karşımıza hadis ilmi çıkar.
Hiç bir şey çıkmaz. Çöplük ve saçma sapan şeyler çıkar. Bu kitabı okuyun.

Hadis ilmini çöpe atmak tarihselcilik dahil bir çok şeyi çöpe atmamıza sebep olur ve meselelerimizi çözümsüz kılar ve sizin de itiraz ettiğiniz gibi insanları birilerinin yorumu peşinden koşacak duruma düşürür.
Üstadım bizim tarihselci okuma metodumuz vahiy kaynaklı ve ilk 19 mushafı Hz. Muhammed'in zamanında ve ölümünden en fazla 40 yıl sonrasına tarihlendirilmiş ve bilimsel olarak ispatlanmış Allah kelamına dayalıdır.

Hadisler bizim için hiç bir şey ifade etmeyen ne idüğü belirsiz rivayetlerdir.
Kuranı doğru anlamak için nüzul sebebine ve tarihi şartlara bakmak lazım diyorsunuz.

Nüzul sebebi ve tarihi şartların ne olduğu bilgisi de hadislerden alınır.
Hayır. Tarihi kaynaklardan alınır tefsir ilmi ile anlaşılır.
Hadisler çöpe giderse tarihselcilik de çöpe gider.
Hadisler bizim için hiç bir şey ifade etmeyen ne idüğü belirsiz 300 yıllık rivayetlerdir. Biz 300 yıllık çelişkili rivayetleri dikkate bile almayız.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,227
Tepki puanı
1,951
Düşünce
Tarihselci
@bilgelikyolunda Sizi akla ve mantığa davet ediyorum. Umarım en kısa zamanda kurtulursunuz yarattığınız dinden.

Sünnilik DiniKur’an’ın Dini
Dini değiştiren öldürülür.( Buhârî, Cihâd, 149)Din seçme özgürlüğü vardır.(2:256)
Zina eden kadın ve erkek taşlanarak
öldürülmelidir, recm cezası.
(Buhari 93/21)
Zina işleyenler için 100 celde
Vurulması(24:2)
İçki içmenin Dünya’da cezasına değnekle vurulmasıdır. Muslim (3281)İçki içen bir insanın Dünya’da cezası yoktur.
Namaz kılmayan kişi herkesin önünde
dövülmelidir.
Kur’an’da namaz kılmamanın Dünya ve Ahiret hayatında cezası yoktur.
Namaz dinin direğidir.( Taberanî, Beyhekî)Namaz dinin direği değildir. Dinin direği imandir. İman olmadan din olmaz.
Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)
Namaz kılmayanın dini yoktur. (İbni Nasr)
Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)
Bizimle kâfirlik arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur.( Nesaî)
Kur’an’da imanı olmayanın Müminliği yoktur. İnkarcı ile Mümin arasındaki bazı farklar:

İnkarcı şükretmez. Mümin şükreder.
İnkarcı Allah’a ve Ahirete inanmaz. Mümin kanıt üzerine iman eder.
Müşrikler La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum.( Buhârî)Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Dini yaymak için savaş yoktur. Savunma savaşına izin vardır. İnsanların dini seçimlerine karışmaz ve herkese karşı özgürlük ister.(2:190-60:8-60:9-2:256-4:140-18:29)
Köle ve Cariyelik sistemi vardır. Savaş esirlerini köle yapmak vardır.Köle ve Cariyeliği yasaklar.(40:62-41:30-3:51-4:105) Köle ve Cariyelerin özgürleştirilmesini emreder.(90:13-4:92-58:3-5:89-2:177-9:60-24:33) Savaş esirlerini fidye veya karşılıksız serbest bırakılır.(47:4)
Kadınlar toplu namazlara önderlik yapamaz,
hatta toplu namazlara katılmaları bile önerilmez
.
Kuran'daki "Ey gerçeği kabul edenler..." ifadesi
hem kadınları hem de erkekleri kapsar.(62:9)
Aybaşı halindeki kadınlar Kuran'a
dokunmamalı, namaz kılmaz, oruç tutmaz vb.
Kadın aybaşı durumunda iken sadece erkekler kadına yaklaşamaz. Başka bir yasak yoktur.(2:222)
Kadın eşini boşayamaz.2:228 ayeti her iki cinse de eşit haklar tanır.
Zekat yılda sadece bir kez verilir.Kur’an’da zekat ve sadaka her zaman verilir ve zekat ve sadaka verme oranı yoktur. (2:219)
Altın ve ipek erkeklere haram edilmiştir.Altın ve ipek erkeklere haram edilmemiştir.
Allah'ın lütuflarını Allah adına yasaklamak en
büyük günahtır (5:48-49; 6:145-150; 7:31-32;
10:59-60; 18:31; 22:23; 35:33; 42:21)
Resim, animasyon veya heykel yapma büyük
bir günahtır.
Kuran, çizim yapmayı veya
canlıların 3 boyutlu modellerinin yapılmasını
yasaklamaz. Süleyman Peygamber'in evinde
heykeller vardı, ve tektanrıcı idi (34:13; 42:21).
Muhammed'in veya yakın arkadaşlarının
isimleri camilerde Allah'ın yanına asılabilir.
Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Camiler Allah’ındır ve sadece o’nu çağırmamız gerekir.(72:18)
Şeyhler, Peygamberler, Alimler vb kişiler şefaat edecektir.Kur’an şefaat etme olayını yasaklıyor.(2:48)
Kainatın Efendisi Muhammed.Kur’an’da Kainatın Efendisi Allah olduğunu söylüyor.(1:2)
Allah tüm evreni Muhammed'in yüzü suyu
hürmetine yaratmıştır.
Evren özel bir kişi için yaratılmamıştır (14:33;
16:12; 31:29; 51:56).
Muhammed’e Kur’an ve Sünnet verilmiştir.Muhammed’e sadece Kur’an verilmiştir.(6:19)
Kur’an’ı Muhammed açıkları. Kur’an apaçık değildir. Kur’an yeterli değildir. Kur’an’da geçen “hikmet” kelimesi Muhammed’in sünnetidir.Kur’an apaçıktır.(2:99) Kur’an’ı Allah açıklar.(75:16-17-18-19) Kur’an açıklanmış ve yeterlidir.(6:38-6:97-6:114-6:126-7:52-11:1-11:111-13:2-) Kur’an’da geçen hikmet ifadesi Kur’an için kullanılıyor.(36:2-11:1)
Mezhepleri vardır.(Hanefi-Şafii-Maliki-Hanbeli…)Kur’an’da mezhep yoktur. Sadece dini Allah’a özgülemek vardır.(6:159-3:103-3:105-39:2)
Varis için vasiyet yoktur.( Buhârî, “Ḥac”, 132)Kur’an’da varis için vasiyet vardır.(5:106-6:180)
Sakal kesmek haramdır.( Buharî, Libas, 64; Müslim, Tahare, 54)Sakal kesmekle ile ilgili hüküm yoktur.

Sünnilik Dini ve Kur'an'daki Din

Sünnilik Dini Kur’an’ın Dini Dini değiştiren öldürülür.( Buhârî, Cihâd, 149) Din seçme özgürlüğü vardır.(2:256) Zina eden kadın ve erkek taşlanarak öldürülmelidir, recm cezası. (Buhari 93/21) Zina işleyenler için 100 celde Vurulması(24:2) İçki içmenin Dünya’da cezasına değnekle vurulmasıdır. Musl...
www.ateistforum.org

www.ateistforum.org

A
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,227
Tepki puanı
1,951
Düşünce
Tarihselci
Bulunan mushaflardaki eksik kısımların bilimsel kanıtı olmadığı için o kısımların Allah kelamı olmadığını mı iddia ediyorsunuz?
ilk 50 yıllık mushaflara bakın Kur'anın tamamına ulaşırsınız.
Bilim tek bilgi kaynağı değildir.
Bilimselliği ispatlanmayan veri tarihi değildir.
Bilimi tek bilgi kaynağı gibi gösterip dinleştirirseniz hadislerle birlikte haşa Kuranın bir kısmını da çöpe atmanız gerekir.
Bu sizin kendi komik argümanınız. Teki Allah kelamı diğeri 300 yıllık ne idüğü belirsiz yazılar.
Sünni olup olmamanız sizin kişisel tercihiniz ama okuduğunuz/dinlediğiniz kaynakların Sünnet düşmanlığı
Kur'an da sünnilik diye bir şey yoktur. Bu sizin uydurmanız.
Kuranın da bir kısmını haşa çöpe atmaya kadar götürüyor.
Saçmalamışsınız.
Sizin özünüzde iyi biri olduğunuzu düşünüyorum.

Daha sakin kafayla, birilerinin yaydığı kin ve nefreti bir kenara bırakarak, Sünniliği kendi kaynaklarından okuyup öğrenmenizi tavsiye ederim.
Hocam bizim için tek kaynak Allah kelamıdır. Gerisi insan uydurması safsata.
Mesela elinize bir Mülteka Tercümesi alıp Hanefilerin neyi neden öyle dediklerinin delillerini okuyabilirsiniz. İşte o zaman bu adamların kullandığı koca bir metodoloji ve literatür külliyatının birikimini görüp İslamda'ki özgür düşünce ikliminin oluşturduğu akademik iklime hayran kalırsınız.
Hocam tarihi bir eser olarak okunabilinir tabi bunlar.
Adamların daha kitaplarının başında eğer bilmedikleri bir sahih hadis olduğu ortaya çıkarsa bütün yazdıklarından vazgeçip o sahih hadise göre amel etmek gerektiğini yazdıklarını görüp Hz Peygamberin bir sözüyle kitaplarının çöpe atılmasını isteyecek kadar ilmin enaniyetini bir kenara atıp sadece ve sadece makasıd-ı ilahi'ye ulaşma noktasındaki cehd ve gayretlerini görüp takdir edersiniz.

Kuran mahluk mudur tartışmasında Kuranın tek meselesi için Ahmed bin Hanbel'in tüm eziyetlere katlandığını ama yine de Kuranın tek meselesinden geri adım atmadığını görüp yüzlerce yıl sonra rahat koltuklarından Ahmed bin Hanbel gibi büyüklere dil uzatanlara acıyarak bakarsınız.

Neyse konu uzun ve derin, benimki sadece farklı pencere açma çabası. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın, tercih sizin.
Hocam Kur'an evrensel ise bir tek size onun yetmesi lazım. Nokta.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,227
Tepki puanı
1,951
Düşünce
Tarihselci
@bilgelikyolunda Sizi akla ve mantığa davet ediyorum. Umarım en kısa zamanda kurtulursunuz yarattığınız dinden.

Sünnilik DiniKur’an’ın Dini
Dini değiştiren öldürülür.( Buhârî, Cihâd, 149)Din seçme özgürlüğü vardır.(2:256)
Zina eden kadın ve erkek taşlanarak
öldürülmelidir, recm cezası.
(Buhari 93/21)
Zina işleyenler için 100 celde
Vurulması(24:2)
İçki içmenin Dünya’da cezasına değnekle vurulmasıdır. Muslim (3281)İçki içen bir insanın Dünya’da cezası yoktur.
Namaz kılmayan kişi herkesin önünde
dövülmelidir.
Kur’an’da namaz kılmamanın Dünya ve Ahiret hayatında cezası yoktur.
Namaz dinin direğidir.( Taberanî, Beyhekî)Namaz dinin direği değildir. Dinin direği imandir. İman olmadan din olmaz.
Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)
Namaz kılmayanın dini yoktur. (İbni Nasr)
Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)
Bizimle kâfirlik arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur.( Nesaî)
Kur’an’da imanı olmayanın Müminliği yoktur. İnkarcı ile Mümin arasındaki bazı farklar:

İnkarcı şükretmez. Mümin şükreder.
İnkarcı Allah’a ve Ahirete inanmaz. Mümin kanıt üzerine iman eder.
Müşrikler La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum.( Buhârî)Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Dini yaymak için savaş yoktur. Savunma savaşına izin vardır. İnsanların dini seçimlerine karışmaz ve herkese karşı özgürlük ister.(2:190-60:8-60:9-2:256-4:140-18:29)
Köle ve Cariyelik sistemi vardır. Savaş esirlerini köle yapmak vardır.Köle ve Cariyeliği yasaklar.(40:62-41:30-3:51-4:105) Köle ve Cariyelerin özgürleştirilmesini emreder.(90:13-4:92-58:3-5:89-2:177-9:60-24:33) Savaş esirlerini fidye veya karşılıksız serbest bırakılır.(47:4)
Kadınlar toplu namazlara önderlik yapamaz,
hatta toplu namazlara katılmaları bile önerilmez
.
Kuran'daki "Ey gerçeği kabul edenler..." ifadesi
hem kadınları hem de erkekleri kapsar.(62:9)
Aybaşı halindeki kadınlar Kuran'a
dokunmamalı, namaz kılmaz, oruç tutmaz vb.
Kadın aybaşı durumunda iken sadece erkekler kadına yaklaşamaz. Başka bir yasak yoktur.(2:222)
Kadın eşini boşayamaz.2:228 ayeti her iki cinse de eşit haklar tanır.
Zekat yılda sadece bir kez verilir.Kur’an’da zekat ve sadaka her zaman verilir ve zekat ve sadaka verme oranı yoktur. (2:219)
Altın ve ipek erkeklere haram edilmiştir.Altın ve ipek erkeklere haram edilmemiştir.
Allah'ın lütuflarını Allah adına yasaklamak en
büyük günahtır (5:48-49; 6:145-150; 7:31-32;
10:59-60; 18:31; 22:23; 35:33; 42:21)
Resim, animasyon veya heykel yapma büyük
bir günahtır.
Kuran, çizim yapmayı veya
canlıların 3 boyutlu modellerinin yapılmasını
yasaklamaz. Süleyman Peygamber'in evinde
heykeller vardı, ve tektanrıcı idi (34:13; 42:21).
Muhammed'in veya yakın arkadaşlarının
isimleri camilerde Allah'ın yanına asılabilir.
Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Camiler Allah’ındır ve sadece o’nu çağırmamız gerekir.(72:18)
Şeyhler, Peygamberler, Alimler vb kişiler şefaat edecektir.Kur’an şefaat etme olayını yasaklıyor.(2:48)
Kainatın Efendisi Muhammed.Kur’an’da Kainatın Efendisi Allah olduğunu söylüyor.(1:2)
Allah tüm evreni Muhammed'in yüzü suyu
hürmetine yaratmıştır.
Evren özel bir kişi için yaratılmamıştır (14:33;
16:12; 31:29; 51:56).
Muhammed’e Kur’an ve Sünnet verilmiştir.Muhammed’e sadece Kur’an verilmiştir.(6:19)
Kur’an’ı Muhammed açıkları. Kur’an apaçık değildir. Kur’an yeterli değildir. Kur’an’da geçen “hikmet” kelimesi Muhammed’in sünnetidir.Kur’an apaçıktır.(2:99) Kur’an’ı Allah açıklar.(75:16-17-18-19) Kur’an açıklanmış ve yeterlidir.(6:38-6:97-6:114-6:126-7:52-11:1-11:111-13:2-) Kur’an’da geçen hikmet ifadesi Kur’an için kullanılıyor.(36:2-11:1)
Mezhepleri vardır.(Hanefi-Şafii-Maliki-Hanbeli…)Kur’an’da mezhep yoktur. Sadece dini Allah’a özgülemek vardır.(6:159-3:103-3:105-39:2)
Varis için vasiyet yoktur.( Buhârî, “Ḥac”, 132)Kur’an’da varis için vasiyet vardır.(5:106-6:180)
Sakal kesmek haramdır.( Buharî, Libas, 64; Müslim, Tahare, 54)Sakal kesmekle ile ilgili hüküm yoktur.

Sünnilik Dini ve Kur'an'daki Din

Sünnilik Dini Kur’an’ın Dini Dini değiştiren öldürülür.( Buhârî, Cihâd, 149) Din seçme özgürlüğü vardır.(2:256) Zina eden kadın ve erkek taşlanarak öldürülmelidir, recm cezası. (Buhari 93/21) Zina işleyenler için 100 celde Vurulması(24:2) İçki içmenin Dünya’da cezasına değnekle vurulmasıdır. Musl...
www.ateistforum.org

www.ateistforum.org

A
@Cahil1 Farklara dikkatli bak.
 

DemoKratos

Vll ☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,325
Çözümler
1
Tepki puanı
6,285
Düşünce
Ateist
Muhamme'in Kuran'ı ile Said'in risale denen şeyleri ne kadar da benziyor değil mi?

İkisinin de orijinalleri ortada yok!

Yok şöyle haber verdiydi yok müneccim bir şeyi yediydi sallamak serbest! Uydur uydur döşen.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,227
Tepki puanı
1,951
Düşünce
Tarihselci
Bu arada hocam sen neden Müslümanlığa edilen hakaretlere hiç cevap yazmıyorsun.
1- Aç bak bakalım açtığım konulara, yada araştır yazdıklarımı. Görürsün kimlerle ne tartışmalara girdiklerimi.
Neden Kuran'ı çarpıtanlara bir sözün yok.
2- Yazdıklarıma bakmadan yorum yapma mahçup olursun.
İşin gücün Sünniler ile uğraşıyorsun.
Bu topluma ve gerçek dine zarar veren sünniler ve hurafeleri. İzle lütfen.

 

Cahil1

Çaylak
Mesajlar
325
Tepki puanı
115
Düşünce
Sünni
1- Aç bak bakalım açtığım konulara, yada araştır yazdıklarımı. Görürsün kimlerle ne tartışmalara girdiklerimi.

2- Yazdıklarıma bakmadan yorum yapma mahçup olursun.

Bu topluma ve gerçek dine zarar veren sünniler ve hurafeleri. İzle lütfen.

Hocam bütün geçmiş yazılarını okumadım. Ben geldiğimden beri gördüğüm üzerine yorum yaptım.
Ben neredeyse bir haftadır buradayım ve hiç denk gelmedim. Belki gözümden kaçmış olabilir bilmiyorum.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,227
Tepki puanı
1,951
Düşünce
Tarihselci

Cahil1

Çaylak
Mesajlar
325
Tepki puanı
115
Düşünce
Sünni
Sen sünni değilsin hocam değiştir din seçeneğini.
Hocam mezhep olarak Sünni'yim ama çok detaylarını bilmiyorum hadislerin. Daha doğrusu tam olarak hakim değilim. Bu konuyu araştırıp netleştirmem lazım. Bunu bildiğim için bağımsız seçeneğini seçmiştim. Hatta direk Müslüman seçeneği olsa onu seçerdim diye de belirtmiştim.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,227
Tepki puanı
1,951
Düşünce
Tarihselci
Hocam mezhep olarak Sünni'yim ama çok detaylarını bilmiyorum hadislerin. Daha doğrusu tam olarak hakim değilim. Bu konuyu araştırıp netleştirmem lazım. Bunu bildiğim için bağımsız seçeneğini seçmiştim. Hatta direk Müslüman seçeneği olsa onu seçerdim diye de belirtmiştim.
Tamam hocam. Dürüstlüğün için teşekkürler.
 

lovelita

Çaylak
Mesajlar
5
Tepki puanı
1
Düşünce
Agnostik
Kuran Tanrının kelamı olmayacağını nerden biliyorsun tanrıyı çok mu tanıyorsun çay içmeye gittin mi?
Tanrı insan değildir. Hikmetli olan işleri o bizden daha iyi bilir çünkü akılı yaratan akıldan daha üstündür.
Senin durumun şu olay:
﴾30﴿
Hani rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Biz seni eksiksiz bilirken ve durmadan övgü ile tenzih ederken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?” dediler. Allah “Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim” buyurdu.
Şahsen sonsuz bilgi ve güç sahibi Tanrı'nın Muhammed'in kimlerle evlenip kimlerle evlenemeyeceği, hangisiyle ne zaman ilişkiye gireceği, zina yapanlara kaç sopa vurulması gerektiği vb. konularla ilgileneceğini düşünmüyorum.
 

Son konular

Üst