Hadisler

Sema.

Deneyimli
Mesajlar
671
Tepki puanı
251
Düşünce
Bağımsız
Araştırıyorum hala. Kendi fikrimi söyleyeyim. Kur'an basit bir metin değil. Ürdün, Suriye, Yemen ve s. Arabia Felix ve Mezopotamya bölgelerine atıf yapıyor. Hala 7.yüzyıla dair elimizde yeterli done'lar yok. Gelecekte belki bulundu. Bu metin Talmud ve Midraş gibi tefsir niteliğine sahip metinlere kadar atıf yapıyor. Hafife alınacak bir şey değil.
Hocam ben bi yazı görmüştüm. 1924 hafs kuranı neden imha edildi diye. İşte galiba iddia şu okuduğumuz Kur'an onların düzelttikten sonra yazdıkları diye. Ben anlamadım. Neden imha edilsin? Bide buna neden 1924 Kuran'ı diyorlar?
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,946
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Hadislere gerek var mı? Çünkü Kur'an'da peygamberin cinsel hayatına kadar her şey var açıklanmış. Hadisler olmadan islamiyet tarihi olmaz mı?
Arzu edenler linki inceleyebilir:
Hz. Muhammed'in ölümünden yaklaşık 300 yıl sonra yazılmış. Çoğu hadis Emeviler tarafından İranlılara bilerek yazdırılmış. Kendin karar ver.

Abbasi halifesi “Mansûr, Mâlik’e şöyle dedi: ‘İnsanlar için, onları (uygulamaya) zorlayacağım bir kitap telif et.’ Mâlik onunla bu konuda konuştu. Ardından Mansûr, ‘Onu telif et. Zira günümüzde senden daha bilgili kimse yok’ dedi. Bunun üzerine Mâlik, Muvatta’ı telif etti. Fakat onun telifi Mansûr ölene kadar tamamlanmadı.
Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un -ve daha sonra Mehdî-Billâh ile Hârûnürreşîd’in- eserin nüshalarını çoğaltıp ülkenin her yanına göndermek ve hukukî uygulamalarda esas alınmasını sağlamak istediğini söylemesi üzerine İmam Mâlik’in bunu doğru bulmadığı, İslâm toplumlarına dağılmış olan sahâbenin Resûl-i Ekrem’den öğrendikleri farklı uygulamaları rivayet ettiklerini ve oralarda bunların esas alındığını belirterek halifeyi bu düşüncesinden vazgeçirdiği bilinmektedir.

Ayrıca İmam Malik İranlı değil Araptır.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,441
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Arzu edenler linki inceleyebilir:

Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un -ve daha sonra Mehdî-Billâh ile Hârûnürreşîd’in- eserin nüshalarını çoğaltıp ülkenin her yanına göndermek ve hukukî uygulamalarda esas alınmasını sağlamak istediğini söylemesi üzerine İmam Mâlik’in bunu doğru bulmadığı, İslâm toplumlarına dağılmış olan sahâbenin Resûl-i Ekrem’den öğrendikleri farklı uygulamaları rivayet ettiklerini ve oralarda bunların esas alındığını belirterek halifeyi bu düşüncesinden vazgeçirdiği bilinmektedir.
Çok masummuş gerçekten. :)

Ebu Cafer Mansur Abdullah - Abbasi halifesi

764'te ilk Abbasi halifesi olan kardeşi Ebu'l Abbas Seffah öldüğünde, Hicaz'da iken Abbasi halifesi oldu ancak amcası Abdullah bin Ali hariç herkes ona biat etti.[5] Amcasını öldürttükten sonra 775'te ölümüne kadar halifelik yaptı.

“Emîrü’l-müminin Ebû Ca‘fer bana Muvatta’ı istediğini bildiren bir haber gönderdi. Bende ona kitabı götürdüm. Ona baktı ve ‘işte hak’ dedi ve onun yazılarak taşraya gönderilmesini ve insanları onu (uygulama konusunda) zorlamayı istedi.”

58 İbn Asâkir, Keşfü’l-muġaṭṭâ, 25.

Sonuç Bu inceleme sonucunda klasik hadis kaynaklarımızda Abdullah b. Ebî Serh’in hayatıyla ilgili yer alan rivayetlerin zayıf oldukları anlaşılmıştır. Affetme esnasında Hz. Peygamber’in meseleyi yokuşa sürdüğüne dair ifadeler kanaatimizce metne ilave edilmiş hususlardır. Çünkü âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber, kendisinden af dileyen ve yaptıklarına pişman olan birisini neden öldürtmekte ısrar etsin? Böylesi bir davranış ve tutumu, Hz. Peygamber’in meşhur ve maruf sîreti ve ahlakıyla bağdaştırmak pek mümkün görülmemektedir. İbn Ebî Serh’in Kur’an’ı tahrif ettiği anlamına gelecek ifadeler ise bizzat Kur’an ayetlerine aykırı metinlerdir. Zira Yüce Allah’ın buyruğuna göre Kur’an’ın bir harfi bile değiştirilemez. Ayrıca bazı ayetlerin İbn Ebî Serh hakkında nazil olduğu şeklindeki kanaatlerin de kabul edilmesi mümkün görülmemektedir. Öte yandan adam daha sonra Hristiyanlığa geri dönmüş ve “Muhammed bir şey bilmez, yalnız benim kendisine yazdığım şeyleri bilir” diye yalanlar uydurmuştur. Bkz. Buhârî, “Menâkıb”, 25; Müslim, “Sıfâtü’l-Münâfıkîn”, 14. Ahmed b. Muhammed İbn Hanbel, Müsned, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992, III, 120. Bu rivayetin tenkidi için bkz. Spendari, “The Claim of Abdullah İbn Saad İbn Abi al-Sarh’s Distortion on the Qur’an from the Perspective of the Books of Hadith”, 93-96. 105 Yunus 10/37-38; el-Hicr 15/9; Fussilet 41/42; el-Hâkka 69/44-46. 106 Buhârî, “Menâkıbü'l-Ensâr”, 45; “Cihad”, 1, 27, 184; Müslim, “Hac”, 445; “İmâret”, 85. 107 Spendari, “The Claim of Abdullah İbn Saad İbn Abi al-Sarh’s Distortion on the Qur’an from the Perspective of the Books of Hadith”, 91-92. 108 Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XX, 277. 109 Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’lKur’an/Tefsiru’l-Kurtubî (nşr. Ahmed el-Berdunî – İbrahim Edfîş), Kahire: Dâru’l- Kutubi’lMısriyye, 1384/1964, X, 65. Klasik Hadis Kaynaklarına Göre Abdullah B. Sa’d b. Ebî Serh | 271 dergİabant (AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi), Güz 2018, Cilt:6, Sayı:12, 6:252-273 böylesi ifadelerin Şia yanlısı ravi ve müellifler tarafından rivayet edilmesi de dikkate şayan bir meseledir. İbn Ebî Serh’in klasik hadis kaynaklarımızda kâfir olarak öldüğünü destekleyecek ne sahih ne de zayıf bir rivayete rastlanılmıştır. Ayrıca sahih rivayetleri toplamaya kendilerini adamış muhaddislerin eserlerinde de onun Kur’an’ı tahrif ettiğine dair herhangi bir rivayete rastlanılmamıştır. Kuşkusuz bizlere kadar ulaşan haberlerin sıhhati hem hangi kaynakta geçtiğinin hem de kimler aracılığıyla bize ulaştığının bilinmesi ile yakından ilgilidir. Bu bağlamda Abdullah b. Sa’d b. Ebî Serh ile ilgili klasik hadis kaynaklarımızda herhangi bir sahih rivayete rastlanılmamıştır. Bunun aksine ulaşabildiğimiz rivayetler, ya hadisleri delil olarak alınamayacak raviler tarafından nakledilmiş ya da mürsel ve mu’dal olarak rivayet edilmiş zayıf haberlerdir.
 

vld_ackrmn

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
1,442
Tepki puanı
1,902
Düşünce
Agnostik
Hocam ben bi yazı görmüştüm. 1924 hafs kuranı neden imha edildi diye. İşte galiba iddia şu okuduğumuz Kur'an onların düzelttikten sonra yazdıkları diye. Ben anlamadım. Neden imha edilsin? Bide buna neden 1924 Kuran'ı diyorlar?
Kur'an imha filan edilmedi. Resmi olarak 1924'te kanon hale getirildi. 1400 yıllık tarihi çöpe atıyorlar. Ha hareke ve nokta problemi ayrı bir konu.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,946
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Çok masummuş gerçekten. :)
Ben kimse hakkında masumiyet iddiasında bulunmadım ki zaten. :)

Siz hadislerin uydurularak yazdırıldığını iddia ettiniz.

Ben de kaynaklara göre sizin yorumunuzun doğru olmadığını var olan hadislerin toplanarak hüküm bildiren kısımların her yerde uygulanmasının istenildiğini, bizzat İmam Malik tarafından bunun engellendiğini kaynak göstererek ortaya koydum.

Yazdıklarımla alakasız şeyler bana isnad edip durmayınız.

Kaynaklar ortada.

İstediğinize inanmakta serbestsiniz.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,441
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Ben kimse hakkında masumiyet iddiasında bulunmadım ki zaten. :)

Siz hadislerin uydurularak yazdırıldığını iddia ettiniz.

Ben de kaynaklara göre sizin yorumunuzun doğru olmadığını var olan hadislerin toplanarak hüküm bildiren kısımların her yerde uygulanmasının istenildiğini, bizzat İmam Malik tarafından bunun engellendiğini kaynak göstererek ortaya koydum.

Yazdıklarımla alakasız şeyler bana isnad edip durmayınız.

Kaynaklar ortada.
Evet ortada. Bi okusanız aşağıyı herşey apaçık zaten.
İstediğinize inanmakta serbestsiniz.
Benim yorumum değil arkadaşım. Bilimsel teyid.

Ebu Cafer Mansur Abdullah - Abbasi halifesi

764'te ilk Abbasi halifesi olan kardeşi Ebu'l Abbas Seffah öldüğünde, Hicaz'da iken Abbasi halifesi oldu ancak amcası Abdullah bin Ali hariç herkes ona biat etti.[5] Amcasını öldürttükten sonra 775'te ölümüne kadar halifelik yaptı.

“Emîrü’l-müminin Ebû Ca‘fer bana Muvatta’ı istediğini bildiren bir haber gönderdi. Bende ona kitabı götürdüm. Ona baktı ve ‘işte hak’ dedi ve onun yazılarak taşraya gönderilmesini ve insanları onu (uygulama konusunda) zorlamayı istedi.”

58 İbn Asâkir, Keşfü’l-muġaṭṭâ, 25.

 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,441
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Ben kimse hakkında masumiyet iddiasında bulunmadım ki zaten. :)

Siz hadislerin uydurularak yazdırıldığını iddia ettiniz.

Ben de kaynaklara göre sizin yorumunuzun doğru olmadığını var olan hadislerin toplanarak hüküm bildiren kısımların her yerde uygulanmasının istenildiğini, bizzat İmam Malik tarafından bunun engellendiğini kaynak göstererek ortaya koydum.

Yazdıklarımla alakasız şeyler bana isnad edip durmayınız.

Kaynaklar ortada.

İstediğinize inanmakta serbestsiniz.
Hala bu sahih bilgilere nasıl ulaşıldığına dair cevap alamadık tarafınızdan.

4- ''Peygamber cenabet banyosundayken önce eliyle özel yerini temizleyip sonra elini duvara sürterdi.'' (https://sunnah.com/bukhari:260)

5- ''Peygamber sihir etkisindeydi ve eşleriyle cinsel ilişkiye girdiğini zannederdi ama aslında girmezdi...'' (https://sunnah.com/bukhari/76/79)
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,946
Tepki puanı
1,461
Düşünce
Sünni
Bilimsel teyit dediğiniz de hadisler gibi bir rivayet.

Ayrıca İmam Malik Halifenin kitabı her yerde uygulama isteğine karşı çıkıyor ve Halifeyi ikna ediyor.
Hala bu sahih bilgilere nasıl ulaşıldığına dair cevap alamadık tarafınızdan.

4- ''Peygamber cenabet banyosundayken önce eliyle özel yerini temizleyip sonra elini duvara sürterdi.'' (https://sunnah.com/bukhari:260)

5- ''Peygamber sihir etkisindeydi ve eşleriyle cinsel ilişkiye girdiğini zannederdi ama aslında girmezdi...'' (https://sunnah.com/bukhari/76/79)
Kaynak olarak verdiğiniz linklerin Arapçasında rivayet zinciri zaten belirtilmiş.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,441
Tepki puanı
2,018
Düşünce
Tarihselci
Bilimsel teyit dediğiniz de hadisler gibi bir rivayet.
Yazmıştık. Böylece bilimsel teyidi olduğunu ispatlamış olduk.

Evet ortada. Bi okusanız aşağıyı herşey apaçık zaten.

Benim yorumum değil arkadaşım. Bilimsel teyid.

Ebu Cafer Mansur Abdullah - Abbasi halifesi

764'te ilk Abbasi halifesi olan kardeşi Ebu'l Abbas Seffah öldüğünde, Hicaz'da iken Abbasi halifesi oldu ancak amcası Abdullah bin Ali hariç herkes ona biat etti.[5] Amcasını öldürttükten sonra 775'te ölümüne kadar halifelik yaptı.

“Emîrü’l-müminin Ebû Ca‘fer bana Muvatta’ı istediğini bildiren bir haber gönderdi. Bende ona kitabı götürdüm. Ona baktı ve ‘işte hak’ dedi ve onun yazılarak taşraya gönderilmesini ve insanları onu (uygulama konusunda) zorlamayı istedi.”

58 İbn Asâkir, Keşfü’l-muġaṭṭâ, 25.

Kaynak olarak verdiğiniz linklerin Arapçasında rivayet zinciri zaten belirtilmiş.
Nerede? Ben göremedim. Yazar mısınız? :)
 

Son konular

Son mesajlar

Üst