Mesajlar
141
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
Ömer Rıza Doğrul (Ö. 1371/192) . ve onun gibi düşünen yazarlar, Hz. Aişe'nin bi' setin 4. veya 5.yılında doğduğunu gösteren rivayetlere itiraz etmiş, o dönemlerde bugünkü manasıyla nüfus dairelerinin olmadığını, sadece bazı önemli kişilerin doğum tarihlerinin tespitine çalışıldığını ancak yapılan yaş tespiti çalışmalarının da çok sağlıklı olmadığını söylemiştir.
Buna ek olarak Hz. Aişe’nin doğumunda bahseden rivayetlerin hepsinin kaynağının Hz. Aişe olduğunu zikrederek, hiçbir insanın kendi doğumu konusundaki şehadetinin kabul edilemediği gibi, Hz. Aişe' nin bu konudaki şehadetini kabul hususunda da ihtiyatlı davranmamız gerektiğini belirtirler (Coşkun, 2004: VIII/XX, 186-191). Çünkü hiçbir insan kendi doğduğu anda kendi doğduğu tarihi kavrayabilecek idrâka sahip değildir. Ayrıca her insan kendi doğum tarihini başkalarından öğrenir.
Şimdi hep beraber Hz.Aişe’nin yaşı hakkında yapılan araştırmaları ve de bu konuda hakkında ki rivayetleri birlikte inceleyelim.
“Esma yüz yaşındayken, Hicretin 73. Yılında vefat etmiştir. Hicret vaktinde yirmi yedi yaşındaydı. Hz. Ayşe ablasından on yaş küçük olduğuna göre, onun da hicrette tam on yedi yaşında olması icap eder. Ayrıca Hz. Ayşe, Hz. Peygamber’den önce Cübeyr’le nişanlanmıştı. Demek ki evlenecek çağda bir kızdı.” (Hatemü’l-Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, s. 210)
Hz. Aişe için, Mut’ım bin Adiyy’in oğlu Cubeyr ile evlenmek üzere söz verilmiştir. Sözlülük esnasında Mut’ım bin Adiyy ve hanımı, oğlu Cubeyr’in Hz. Aişe evlenirse, Cubeyr’i ve diğer oğullarının Müslüman olacağından şikâyet etmesi üzerine, Hz. Ebu Bekir onlara verdiği sözden vazgeçti. (Kaynak : eş-Şâmî, Şemsuddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf b. Ali b. Yûsuf es-Sâlihî ed-Dimaşkî, (ö. 972/1536), c. 11, s. 184. Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (ö. 256/870), “el-Câmi‘u’s-Sahîh”, thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır en-Nâsır, 1422, s. 65.)
Hz.Aişe doğuştan Müslüman olsaydı o halde neden Adi B. Mutim’in karısı Ümmü-l Fettâ oğlu Cubeyr’le Hz.Aişe nişanlanırken Müslüman olduğu aklına gelip itiraz etmiyorda daha sonradan Hz.Ebubekir’e siz Müslümansınız benim oğlumu Atalarımızın dininden çevirirsiniz diye itiraz ediyor cevap çok basit çünkü Hz.Ebubekir ve ailesi dolayısıyla Hz.Aişe sonradan Müslüman olduğu için itiraz ediyor bu durumda bize çok açık bir şekilde gösteriyor ki Hz.Aişe 610 yılından önce doğmuştur.
Mevlana Şibli Hz. Aişe’nin, "Ben Mekke'de oynayan bir çocuk iken, "Onların vadeleri, kıyamettir. Kıyamet ne dehşetli, ne acıdır. Ayeti indi. ( Kamer suresinin 46.ayeti) Bakara ve Nisa sureleri, ben Peygamber'in yanında iken nazil oldu." sözünden yola çıkarak, Kamer Suresi'nin Mekke'de nübüvvetin dördüncü yılında nazil olduğunu ve Hz.Aişe'nin o zamanlarda yaklaşık sekiz-dokuz yaşlarında, Medine'ye hicret esnasında ise 17 yaşında olmasının daha makul olduğunu söyler. (Kaynak : Şibli , 2, 148.)
Bu görüşü savunanlardan Rıza Savaş da konuya Habeşistan'a hicret açısından yaklaşarak şunları söyler: Hz. Aişe, "Benim aklım kesti keseli (bir insan doğar doğmaz etrafındaki olayları kavrayamaz bir insanın bu tür meseleler kavrayabilmesi için en az 3 yaşında olması gerekir Kaynak : https://www.google.com/amp/s/m.saba...e-zeka-gelisimini-destekleyen-aktiviteler/amp) anne-babamı dindar olarak gördüm. Peygamber hemen her gün sabah akşam vakitlerinde bize uğrardı. Müslümanlar sıkıştırılınca Ebu Bekr de Habeşistan'a hicret için yola çıktı." rivayeti, Mekke donemi Ebubekr ailesinin Habeşistan'a hicret öncesini anlatmaktadır. Eğer Hz.Aişe'nin Medine’ye Hicret esnasında 8-9 yaşında olduğu kabul edilirse, Habeşistan'a hicret esnasında daha doğmamış olması gerekir. Bu olayı anlattığına göre, Hz.Aişe'nin Habeşistan hicretinden (615’ten) önce doğmuş olması gerekir. Bu da Hz.Aişe'nin Hz. Peygamber le evlenme yaşının dokuz değil, daha büyük olduğu anlamına gelir." Aynı şekilde Savaş, bir başka konuyla iddiasını güçlendirmek ister. Buna gôre, Hz.Aişe ve Abdurrahman, Ebū Bekr'in Ummu Rüman'dan olan çocuklarıdır. Abdurrahman, Bedir Savaşı'nda müşrik saflarında savaşa katıldığında 20 yaşlarındadr. Hicret sirasında Hz.Aişe sekiz yaşında kabul edilirse, Abdurrahman'la aralarındaki yaş farkı 10 gibi olur. Aksini ifade eden bir delil olmadığina göre anne- baba bir olan bu iki kardeş arasındaki yaş farkının bir iki gibi olabileceğini fakat 10 yaş kadar farkın olamayacağını savunan Savaş, Hz.Aişe'nin Hz.Peygamber"le evlendiğinde 18 yaşında olmasının daha makul olduğunu kabul eder. (Kaynak : Savaş, Riza, "Hz.Aişe'nin Evlenme Yaşı ile Ilgili Farklı Bir Yaklaşım", D.E.U.I.F.D., sayı IX, s.140-1 / Savaş, Riza, IX, 143.)
Hz. Aişe'nin yaşının daha büyük olduğunu gösteren bir başka argüman ise İslâm'a ilk girenlerin yer aldığı listede Hz. Aişe'nin adının, Habeşistan'a hicretten önce Müslüman olanlar arasında zikredilmesidir (lbn Ishâk, 1976: 124; Ibn Hişâm, ts: L, 290; Ibn Kesir, 1997: IV, 93). Hicret esnasinda sekiz yaşında olan bir çocuk Habeşistan'a hicret zamaninda yeni doğmuştur. Bu listelerin tanziminde Islàm'a girişteki kidemin esas alındığı açık olduğuna göre bu bilgi de Hz. Aişe' nin Medine'ye hicret yilinda on yedi yaşında olduğunu desteklemektedir, demektedirler (Savaş, 1995: 1X, 141; Haylamaz,2009: 438-439). Yani eğer Hz.Aişe 614 yılında doğmuş olsaydı Habeşistan’a hicretten (615’ten)önce yaşanan olayları anlatamazdı demek ki bu olayları anlatabildiğne göre 615’ten çok önce doğmuş olması lazım. Habeşistan’a hicret 615 yılının Recep ayında olmuştur. Kaynak : https://www.google.com/amp/s/sorularlaislamiyet.com/kaynak/habesistana-hicret?amp
 
Mesajlar
141
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
PAYLAŞIMIN DEVAMI LÜTFEN HEPSİNİ OKUYUP KONUŞUN.

-Hz. Aişe'nin evlilik yaşı hususunda kullanılan diğer bir argüman da Hz. Peygamber in Hz. Aişe ile evliliğinin biraz gecikmesi üzerine Hz. Ebu Bekir'in Peygambere gelerek bu gecikmenin sebebini sormuş olmasını ifade eden rivayettir (lbn Sa'd, 2012: VIIL, 49-50; Belâzüri, 1996: I1, 546; Hakim, 2002: IV, 6; Zehebi, 1985: IL, 152-153; Köksal, 1987: VIL, 166-167. Krş. Hakim, 2002: 11, 197-198; Ibn Kesir, 1997: IV, 546; Såmi, 2006: 79-80). Hz. Peygamber, bu gecikmenin nedeninin, Hz. Aişe'ye verecek mehir bulamayışı olduğunu ifade etiğinde, Hz. Ebû Bekir gerekli miktarı Peygamber'e vermişti. Bu yazarlara göre Hz.Aişe henüz kiçük bir çocuksa, Hz. Ebû Bekir, kizını Hz. Peygamber in eş olarak ailesine katmasında yavaş davranmasına niçin bu kadar endişelenmişti? Eğer Hz. Aişe dokuz değil de daha büyük bir yaştaysa, arkadaşının bu nazik sorgusunun çok daha anlamlı olacağını ifade etmişlerdir (Maqsood, 1996: 10).
Hepsi değilse de birçok tarihçi, Hz. Aişe'nin 67 yaşında vefat ettiği hususunda hemfikirdir. Üstelik Hz.Aişe'nin kız kardeşi Esma'nın torunu Hişam b. Urve (8. 763), onun vefat tarihini H. 50M. 672 olarak vermektedir. Yine bir nesep ve biyografi otoritesi olan Halife İbnu'l-Hayyat el-Usfüri (ö. 854) ve Ahmed b. Hanbel de bize Hz. Aişe'nin H. 50/M. 672'de son nefesini verdiğini söylemektedirler. Bu tarihin ne denli önemli olduğu tahmin edilemez. Eğer H. Aişe H. 50M. 672'de 67 yaşında idiyse, 622'deki hicret esnasında 17 yaşında (ve 605'de doğmuş) olmalıdır. Bu da tekrar bizi, onun evlendiği zaman 9 yaşında değil, 19 yaşında olduğu sonucuna götürür.

Şu halde, nasıl oluyor da, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesäi, ve Ibn Mace gibi hadis koleksiyonlarının hepsi, Hz. Aişe'nin nikahlandığında 6 yaşında, kocasının evinde yaşamaya başladiğında ise 9 yaşında olduğunu rivayet ediyorlar?
El-Cevap
Araplar da kız çocukları adet gördükten sonraki yaşları ile bilinirdi. (bkz. Musa Carullah,
Hatun, 81, Kitabiyat Yay. Trc. Mehmet Görmez) Buna göre, rivayetlerde geçen bilgileri bu
açıdan değerlendirmek gerekir. Ayrıca Hz. Aişe’nin on yedi-on sekiz hatta on dokuz yaşlarındayken evlendiğini gösteren bilgiler de vardır.(Yukarda zikrettik)
Biyolojik olarak kız çocukları 9-15 yaş arasında ergenliğe girer . Yani bu rivayetlerde yer alan Hz.Aişe 6 yaşında peygamberle nikahlandı 9 yaşında ise peygamberle birlikte yaşamaya başladı rivayetini esas alırsak ve de Hz.Aişe’nin biyolojik olarak en az 9 yaşında ergenliğe girdiğini bile kabul etsek bu durumda Hz.Aişe peygamberle 15 yaşında nikahlanmış 18 yaşında ise peygamberle birlikte yaşamaya başlamıştır.
Yukarıdaki bilgilere ilave olarak, erkek çocukların bile yoldan geri çevrildiği Uhud günü onun da cephede oluşu, (bk. Buhâri, Cihâd, 65.) ilmî meselelerdeki derinliği, ifk Hadisesi karşısında ortaya koymuş olduğu olgun tavır da bize onun hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Şimdi de Hz.Aişe’nin yaşının çok küçük olduğnu idda edenlerin öne sürdüğü rivayetleri inceleyelim.
Hz. Peygamber ile evlilik gününü anlattığı başka bir rivayete Hz. Aişe: "Ben kız arkadaşlarımla beraber bir tahterevalli (veya salıncak) iüzerinde oynarken Ummü Rümån bana seslendi. Hemen yanına gittim. Bana ne yapacağnı bilmiyordum. Elimden tutarak beni kapının yanında durdurdu. Nefes nefese kalmıştım. Biraz sakinleştikten sonra Ummü Rûmân beni odaya aldı. İçerde bazı ensår kadınları vardı. Kadınlar: Hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun. dediler. Ummü Rümån da beni onlara teslim etti. Kadınlar başımı yıkayıp beni hazırladılar. Birden Rasúlullah kuşluk vakti ansızın çıkageldi. Kadınlar da beni ona teslim etti." demiştir (Dårimî, 1981: Nikäh 56; Buhâri, 2011: Menákıbü'1-Ensår 44; Müslim, 2010: Nikâh 69; Ibn Mâce, 2013: Nikäh 13; Ebû Dâvud, 1997: Edeb 63; IbnülL-Cevzi, 1985: 11, 16; Şâmi, 2006: 83-84). Magsood bu rivayete bir açıklama getirerek, bu rivayetin Hz. Aişe nin kiçük olduğuna delalet etmediğini . O günümüzde de bazı gençlerin bahçeleri içindeki salıncaklarda arkadaşlarıyla beraber sallanıp sohbet etmekten zevk aldığını hatırlatmaktadır (Maqsood, 1996: 11).

Hz. Âişe'den dedi ki: Ben kız (şeklinde yapılmış oyuncaklar¬la oynardım. Bazen (bu bebeklerle oynarken) yanımda küçük kızlar da bulunurdu. Rasûlullah (s.a.) de yanıma giriverirdi. O girince (beni yalnız bırakıp) dışarı çıkarlar. (Rasûlullah yanımdan) çıkınca da (içeri ) girerler¬di.
Kaynak : Buharı edeb. XI; Müslim, fedail XI; İbn Mace, nikâh 50.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/157.
Açıklama : Metinde geçen "benât" kelimesi genellikle "kız çocuklar" şeklinde yapılan oyuncak bebek demektir. Bazıları ise bu kelimenin "Kızlar" anlamına geldiğini kabul ederek metinde bu kelimenin yer aldı¬ğı cümleye "ben kız çocuklarıyla oynardım" şeklinde bir mana vermişler ise de Hafız İbn Hacer, İbn Uyeyne'nin el-Câmi'de rivayet ettiği "küçük kızlar gelirlerdi de onlar benimle oynarlardı" mealindeki hadis ile Cerir'in Hişam'dan rivayet ettiği "Ben kızlarla yani oyuncaklarla oynardım." an¬lamındaki hadisi delil getirerek bu manayı reddetmiştir. Görüldüğü şekilde alimler Hz.Aişe’nin kız çocuklarıyla mı oynuyordu yoksa kız çocuk şeklinde bebeklerle mi oynuyordu diye bu konuda ihtilaf etmiştir.
Kaynak : İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XIII, 143.
Ayrıca bir insan kaç yaşında olursa olsun isterse 50-60 yaşında olsun gerek kendisinin gerekse başkasının çocuğuyla beraber o çocuğu sevindirmek için onun oyununa katılıp ona eşlik edebilir ve de onun oyuncaklarıyla oynayabilir. Yani bu rivayetlerden Hz.Aişe’nin çocuk yaşta olduğu ve de idda edildiği gibi çok küçük yaşta olduğu çıkarılamaz. Ayrıca Peygamber hayattayken bile İslam düşmanı Münafıklar , Yahudiler , Hristiyanlar ve de Müşriklerden hiçbiri o dönemde peygamberin bu evliliğni bahane ederek İslam’a ve Müslümanlara saldırmamıştır. Burdan bile anlayabileceğimiz gibi peygamberin bu evliliğinde hiçbir beis (sıkıntı) yoktur.
 

onezero

Yazar
Mesajlar
188
Tepki puanı
74
Düşünce
Agnostik
Ömer Rıza Doğrul (Ö. 1371/192) . ve onun gibi düşünen yazarlar, Hz. Aişe'nin bi' setin 4. veya 5.yılında doğduğunu gösteren rivayetlere itiraz etmiş, o dönemlerde bugünkü manasıyla nüfus dairelerinin olmadığını, sadece bazı önemli kişilerin doğum tarihlerinin tespitine çalışıldığını ancak yapılan yaş tespiti çalışmalarının da çok sağlıklı olmadığını söylemiştir.
Buna ek olarak Hz. Aişe’nin doğumunda bahseden rivayetlerin hepsinin kaynağının Hz. Aişe olduğunu zikrederek, hiçbir insanın kendi doğumu konusundaki şehadetinin kabul edilemediği gibi, Hz. Aişe' nin bu konudaki şehadetini kabul hususunda da ihtiyatlı davranmamız gerektiğini belirtirler (Coşkun, 2004: VIII/XX, 186-191). Çünkü hiçbir insan kendi doğduğu anda kendi doğduğu tarihi kavrayabilecek idrâka sahip değildir. Ayrıca her insan kendi doğum tarihini başkalarından öğrenir.
Şimdi hep beraber Hz.Aişe’nin yaşı hakkında yapılan araştırmaları ve de bu konuda hakkında ki rivayetleri birlikte inceleyelim.
“Esma yüz yaşındayken, Hicretin 73. Yılında vefat etmiştir. Hicret vaktinde yirmi yedi yaşındaydı. Hz. Ayşe ablasından on yaş küçük olduğuna göre, onun da hicrette tam on yedi yaşında olması icap eder. Ayrıca Hz. Ayşe, Hz. Peygamber’den önce Cübeyr’le nişanlanmıştı. Demek ki evlenecek çağda bir kızdı.” (Hatemü’l-Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, s. 210)
Hz. Aişe için, Mut’ım bin Adiyy’in oğlu Cubeyr ile evlenmek üzere söz verilmiştir. Sözlülük esnasında Mut’ım bin Adiyy ve hanımı, oğlu Cubeyr’in Hz. Aişe evlenirse, Cubeyr’i ve diğer oğullarının Müslüman olacağından şikâyet etmesi üzerine, Hz. Ebu Bekir onlara verdiği sözden vazgeçti. (Kaynak : eş-Şâmî, Şemsuddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf b. Ali b. Yûsuf es-Sâlihî ed-Dimaşkî, (ö. 972/1536), c. 11, s. 184. Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (ö. 256/870), “el-Câmi‘u’s-Sahîh”, thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır en-Nâsır, 1422, s. 65.)
Hz.Aişe doğuştan Müslüman olsaydı o halde neden Adi B. Mutim’in karısı Ümmü-l Fettâ oğlu Cubeyr’le Hz.Aişe nişanlanırken Müslüman olduğu aklına gelip itiraz etmiyorda daha sonradan Hz.Ebubekir’e siz Müslümansınız benim oğlumu Atalarımızın dininden çevirirsiniz diye itiraz ediyor cevap çok basit çünkü Hz.Ebubekir ve ailesi dolayısıyla Hz.Aişe sonradan Müslüman olduğu için itiraz ediyor bu durumda bize çok açık bir şekilde gösteriyor ki Hz.Aişe 610 yılından önce doğmuştur.
Mevlana Şibli Hz. Aişe’nin, "Ben Mekke'de oynayan bir çocuk iken, "Onların vadeleri, kıyamettir. Kıyamet ne dehşetli, ne acıdır. Ayeti indi. ( Kamer suresinin 46.ayeti) Bakara ve Nisa sureleri, ben Peygamber'in yanında iken nazil oldu." sözünden yola çıkarak, Kamer Suresi'nin Mekke'de nübüvvetin dördüncü yılında nazil olduğunu ve Hz.Aişe'nin o zamanlarda yaklaşık sekiz-dokuz yaşlarında, Medine'ye hicret esnasında ise 17 yaşında olmasının daha makul olduğunu söyler. (Kaynak : Şibli , 2, 148.)
Bu görüşü savunanlardan Rıza Savaş da konuya Habeşistan'a hicret açısından yaklaşarak şunları söyler: Hz. Aişe, "Benim aklım kesti keseli (bir insan doğar doğmaz etrafındaki olayları kavrayamaz bir insanın bu tür meseleler kavrayabilmesi için en az 3 yaşında olması gerekir Kaynak : https://www.google.com/amp/s/m.saba...e-zeka-gelisimini-destekleyen-aktiviteler/amp) anne-babamı dindar olarak gördüm. Peygamber hemen her gün sabah akşam vakitlerinde bize uğrardı. Müslümanlar sıkıştırılınca Ebu Bekr de Habeşistan'a hicret için yola çıktı." rivayeti, Mekke donemi Ebubekr ailesinin Habeşistan'a hicret öncesini anlatmaktadır. Eğer Hz.Aişe'nin Medine’ye Hicret esnasında 8-9 yaşında olduğu kabul edilirse, Habeşistan'a hicret esnasında daha doğmamış olması gerekir. Bu olayı anlattığına göre, Hz.Aişe'nin Habeşistan hicretinden (615’ten) önce doğmuş olması gerekir. Bu da Hz.Aişe'nin Hz. Peygamber le evlenme yaşının dokuz değil, daha büyük olduğu anlamına gelir." Aynı şekilde Savaş, bir başka konuyla iddiasını güçlendirmek ister. Buna gôre, Hz.Aişe ve Abdurrahman, Ebū Bekr'in Ummu Rüman'dan olan çocuklarıdır. Abdurrahman, Bedir Savaşı'nda müşrik saflarında savaşa katıldığında 20 yaşlarındadr. Hicret sirasında Hz.Aişe sekiz yaşında kabul edilirse, Abdurrahman'la aralarındaki yaş farkı 10 gibi olur. Aksini ifade eden bir delil olmadığina göre anne- baba bir olan bu iki kardeş arasındaki yaş farkının bir iki gibi olabileceğini fakat 10 yaş kadar farkın olamayacağını savunan Savaş, Hz.Aişe'nin Hz.Peygamber"le evlendiğinde 18 yaşında olmasının daha makul olduğunu kabul eder. (Kaynak : Savaş, Riza, "Hz.Aişe'nin Evlenme Yaşı ile Ilgili Farklı Bir Yaklaşım", D.E.U.I.F.D., sayı IX, s.140-1 / Savaş, Riza, IX, 143.)
Hz. Aişe'nin yaşının daha büyük olduğunu gösteren bir başka argüman ise İslâm'a ilk girenlerin yer aldığı listede Hz. Aişe'nin adının, Habeşistan'a hicretten önce Müslüman olanlar arasında zikredilmesidir (lbn Ishâk, 1976: 124; Ibn Hişâm, ts: L, 290; Ibn Kesir, 1997: IV, 93). Hicret esnasinda sekiz yaşında olan bir çocuk Habeşistan'a hicret zamaninda yeni doğmuştur. Bu listelerin tanziminde Islàm'a girişteki kidemin esas alındığı açık olduğuna göre bu bilgi de Hz. Aişe' nin Medine'ye hicret yilinda on yedi yaşında olduğunu desteklemektedir, demektedirler (Savaş, 1995: 1X, 141; Haylamaz,2009: 438-439). Yani eğer Hz.Aişe 614 yılında doğmuş olsaydı Habeşistan’a hicretten (615’ten)önce yaşanan olayları anlatamazdı demek ki bu olayları anlatabildiğne göre 615’ten çok önce doğmuş olması lazım. Habeşistan’a hicret 615 yılının Recep ayında olmuştur. Kaynak : https://www.google.com/amp/s/sorularlaislamiyet.com/kaynak/habesistana-hicret?amp
kutsal ayşe' ye yalancı demiş olmuyormu bu yazı?
 

kavak

Vlll ☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
6,655
Tepki puanı
3,646
Düşünce
Ateist
Yine mi bu Ayşe?!:@

Kısa ve öz:
Cevirin kazı, yanmasın.
 

onezero

Yazar
Mesajlar
188
Tepki puanı
74
Düşünce
Agnostik
Yazıyı tamamen okumamışsınız ne yazı ki .
''düşünen xxx yazarların'' ne dediğinin bir karşılığı yok. x(sabit) değeri bellidir. siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz.
ayşe' nin naklettiğinin aksine kimse bir iddiada bulunamaz.

orada öyle demiyordu da, şöyle denmek istiyordu da, diyen eğip bükücü zihniyettin hiç bir karşılığı yoktur.
ayşe nin hangi yaşta olduğu konusu tartışmaya kapalıdır.
 
Yazan tarafından düzenlendi:
Mesajlar
141
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
''düşünen xxx yazarların'' ne dediğinin bir karşılığı yok. x(sabit) değeri bellidir. siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz.
ayşe' nin naklettiğinin aksine kimse bir iddiada bulunamaz.

orada öyle demiyordu da, şöyle denmek istiyordu da, diyen eğip bükücü zihniyettin hiç bir karşılığı yoktur.
ayşe nin hangi yaşta olduğu konusu tartışmaya kapalıdır.
Siz tamamen önyargılısınız.
Amacınız gerçeğe ulaşmak değil.
 

onezero

Yazar
Mesajlar
188
Tepki puanı
74
Düşünce
Agnostik
Siz tamamen önyargılısınız.
Amacınız gerçeğe ulaşmak değil.
ne alaka? niye ön yargı katayım ki?

ben gerçeği sizden öğrenecek değilim. eğip bükücülerden de keza...

sen gerçeğe değil, inanmak istediğin gibi inanç türetiyorsun.

kimse bedava imitasyon ürün almaz. bedava gerçeğ varken.
sen orjinal ürünü alıp üzerinde oynama yaparsan ürün orjinalliğini kaybeder.

ilk ve son halini ancak ürünün patent sahibi verir-belirler.
yani sana gelene kadar çoktan bu konu kapanmıştır.

dolayısı ile, orjinal sahih hadis kaynağı varken. o şöyle dedi, bu böyle üfürdülerin hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur.

azıcık saksıyı işletsen zaten; buluğ çağında evliliklerden çocuk evliliklerinin din ve kültürün gerçeği olduğu sonucuna ulaşırsın.

boşa kendini kandırma...

***************

Brat Pit bile kendisinde 30 yaş gençlerle görüntüleniyor. düşün artık. yani ünlü birinin 5-100 arası bile talibi olabilir. kime sorsak brad amca ile evlilik hayal eder yani...
Sen ve diğerleri bu konuyu, niçin/niye eğip bükme girişimindesin, gerçekten anlayamadım. Demek ki, insanın tabiatı bu...

****************

asıl sorulması gereken konu; bir kutsal kitap da, öğretide, eşleri ile ilişkilerin işi ne? olmalıdır! diye düşünüyorum.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

kavak

Vlll ☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
6,655
Tepki puanı
3,646
Düşünce
Ateist

Son konular

Son mesajlar

Üst