İslam Alimlerinin Kuran'a Bakarak Gelecekten Haber Vermeleri Mucizesi

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
1-Taberî, Şûrâ sûresi’nin başındaki hurûf-u mukattaayla alâkalı İbn Abbas’tan bir rivayet aktarır. İbn Abbas’a bu âyetin tefsiri sorulduğunda o önce cevap vermek istemez. Sual birkaç defa tekerrür edince o, bugünkü Bağdat’ın krokisini çizip anlatıyormuş gibi şu tür izahta bulunur: “Etrafında iki nehir bulunan tepemsi bir yere bir şehir kurulacak, orada, peygamber torunlarından adı Abdulilâh veya Abdullah olan önemli bir kişi/kişiler bâğiler tarafından öldürülecektir.” der.
(et-Taberî, Câmiu’l-beyân 25/6.)
General Abdülkerim Kasım, Abdulilâh ve merhum Faysal’a karşı ihtilâl yapınca Faysal taraftarları bu meseleyi kaleme alıp halka dağıttılar.
2-Ünlü tefsir alimi İbn Berrecan (Ö. 536) Rum suresindeki ayetlerden yola çıkarak, Kudus'ün Selahaddin-i Eyyûbi tarafından fethedileceğini bildirmekle kalmamış, aynı zamanda vefatından yaklaşık kırk yedi yıl sonra vuku bulacak Kudüs'ün fetih tarihini (583) de haber vermiştir. [Suyutî, el-İtkan, II/14; Tarihu’l-Hulefa, (Şamile), 1/187]
Nureddin Zengi, Kudüs'ün Müslümanlar tarafından geri alınmasından tam 25 sene önce Mescid-i Aksâ’nın ölçülerine uygun bir minber yaptırmıştır. Kendisine, bu minberi niçin yaptırdığını soranlara da o, bu minberi “Mescidi Aksa için yaptırdım.” der dururmuş. “Şu anda Kudüs haçlıların elinde, bu nasıl olacak?” diyenlere de “Ben, İbn Berrecân’ın tefsirinde, Rûm sûresine hâşiye düşürülmüş bir notta, Haçlıların orada bir kere daha hezimete uğrayacaklarını ve Kudüs’ün yeniden Müslümanların hâkimiyetine geçeceğini, hem de tarihiyle yazılı olarak gördüm. Şimdi İbn Berrecân’ın verdiği o tarihe tam 25 yıl var. 25 yıl sonra ömrüm olursa o minberi oraya koyacağım.” dermiş. (el-Makdisî, er-Ravdateyni fî ahbâri’d-devleteyni’n-Nûriyye ve’s-Salâhıyye 3/394-395; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/102. )
3-Bediüzzaman da, غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (Felak sûresi, 113/3) ifadesinden bir işaret çıkarıyor ve “siyaset”in âdeta büyüleyici mahiyette hükümferma olacağını söyleyip rakamlardan 1971 tarihindeki hâdiselere işarette bulunma sadedinde; eğer ifsat edilen gençler ıslah edilmezse o tarihte gelen tokadın şiddetli olacağını ifade ediyor. Yani altmış sene önce yazılmış tefsirde 12 Mart muhtırasından haber veriliyor.
Bediüzzaman, Şuâlar s.254 (On Birinci Şuâ, Hâtime).
4-1936da yazılan Birinci Şuada Türkiye dahil dünyayı çalkalayan 68 olaylarının başlangıcına "DEHŞETLİ BİR CEREYANIN MÜNTEHASI TARİHİ OLMAK İHTİMALİ VAR." ifadesiyle ebced hesabı yaparak işaret ediyor.
5-Şualar kitabındaki İkinci Şuada "İNKAR EDENLERİN VELİLERİ İSE TAĞUT'TUR" (Bakara Suresi, 257) ayetinin 1997ye işaret ettiğini yazmış. Türkiyedeki 28 şubat süreci bu tarihte başlamıştı.
6-Bediüzzaman'ın, 1939'da meydana gelen Erzincan depremiyle alakalı olarak değerlendirmeler yaparken, "Ramazan-ı Şerîfin teravih vaktinde..." ifâdesi, 1992 depreminde anlaşılmıştır. (Sözler, s. 157.) Çünkü, 1939'daki deprem Ramazan'da ve terâvih vaktinde değildir. 1992 depremi ise, Ramazan'ın terâvih vaktine tevâfuk etmiştir.
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
7-Bediüzzaman, ömrünün sonlarında talebelerine gönderdiği mektuplarda kabrinin gizli olmasını vasiyet eder.

"Benim kabrimi gayet gizli bir yerde... bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lazım geliyor. Bunu vasiyet ediyorum."
"Ben de Risale-i Nur'daki azamî ihlası kırmamak için, o ihlasın sırrıyla kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum... Dünyada beni sohbetten men eden bir hakîkat, elbette vefatımdan sonra da o hakîkat bu suretle, beni sevap cihetiyle değil, dünya cihetiyle men'etmeye mecbur edecek."
(Emirdağ Lâhikası, s. 447-448)
23 Mart 1960 da (Hicri 1379 da) Urfa'da vefat eder. Halilurrahman dergâhına defnedilir. Talebeleri hayret içindedirler. Çünkü, o güne kadar Bediüzzaman'ın her dediğinin çıktığını görürlerken, kabrinin bilinmemesi konusu çıkmamıştır. Her gün, binlerce insan, kabrini ziyaret etmektedir. İşin sırrı 27 Mayıs İhtilali'yle ortaya çıkar. İhtilal hükümetinin emriyle, 12 Temmuz 1960'da gece yarısı Bediüzzaman'ın kabri parçalanır. Na'şı bir uçakla Isparta istikâmetine götürülür. (Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla Saîd Nursi, s. 431) Talebeleri o zaman Bediüzzaman'ın vasiyetini ve şu sözlerini daha iyi anlarlar:

"Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde,
Saîd'den yetmiş dokuz emvat, baâsam alâma,
Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş.
Beraber ağlıyor hüsran-ı İslâma."
(Sözler, s. 647)
Bediüzzaman ölmeden önce yazdığı kitapta "yıkılmış bir mezarım ki" diyerek mezarının yıkılacağını da haber vermiş ve dediği gibi de olmuştur
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
Hadiseler yaşandıktan sonra hadiselere ebced hesabıyla işaretler olduğu ortaya çıkan örneklere bakalım:
Osmanlı ulemâsından Molla Câmî, Sebe’ Sûresinin 15. Âyetinde geçen “beldetün tayyibetün” ibâresinden ebced hesabına göre hicrî 857, milâdî 1453 tarihini çıkarmış ve İstanbul’un Fethinin bu âyetle de müjdelendiğini haber vermiştir. (Yazır M.H. Elmalılı Tefsiri, s. 3956 )

"Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da: yeryüzüne iyi kullarım vâris olacaktır, diye yazmıştık."(Enbiya, 21/105 ) mealindeki âyetten İbn Kemal, Sultan Selim'in Mısır'ın Osmanlı ülkesine ilhak tarihini çıkarmıştır. Âyette Tevrat yerinde kullanılan "ez-Zikr" kelimesi, ebced hesabı ile konunun düğümünü çözen anahtar kelimedir. Âyette "ez-Zikr'den sonra" tabiri kullanılmıştır. Bu kelimenin ebced değeri (okunmayan lâm hariç) 921'dir. Mısır'ın fetih tarihi ise, hicrî 922'dir. Demek ki âyet işârî mânâsıyla hicrî 921'den sonra fethin gerçekleşeceğini ifade etmiştir.(krş. Âlusî, I/8; Badıllı, Abdulkadir, Risale-i Nur'un Kudsi Kaynakları, 956.)
 

alemdar27

Deneyimli
Mesajlar
855
Tepki puanı
226
Düşünce
Deist
7-Bediüzzaman, ömrünün sonlarında talebelerine gönderdiği mektuplarda kabrinin gizli olmasını vasiyet eder.


23 Mart 1960 da (Hicri 1379 da) Urfa'da vefat eder. Halilurrahman dergâhına defnedilir. Talebeleri hayret içindedirler. Çünkü, o güne kadar Bediüzzaman'ın her dediğinin çıktığını görürlerken, kabrinin bilinmemesi konusu çıkmamıştır. Her gün, binlerce insan, kabrini ziyaret etmektedir. İşin sırrı 27 Mayıs İhtilali'yle ortaya çıkar. İhtilal hükümetinin emriyle, 12 Temmuz 1960'da gece yarısı Bediüzzaman'ın kabri parçalanır. Na'şı bir uçakla Isparta istikâmetine götürülür. (Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla Saîd Nursi, s. 431) Talebeleri o zaman Bediüzzaman'ın vasiyetini ve şu sözlerini daha iyi anlarlar:


Bediüzzaman ölmeden önce yazdığı kitapta "yıkılmış bir mezarım ki" diyerek mezarının yıkılacağını da haber vermiş ve dediği gibi de olmuştur
bediiiiiiuzzzzaaaaaammmmaaaaan ın vasiyeti niye yerine getirilmemiş, onu niye bilememiş. Heleki işbirliği yaptığı hükümet imdadına yetişmişte cesedini kuyuya atmış. yalançıııı
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
bediiiiiiuzzzzaaaaaammmmaaaaan ın vasiyeti niye yerine getirilmemiş, onu niye bilememiş. Heleki işbirliği yaptığı hükümet imdadına yetişmişte cesedini kuyuya atmış. yalançıııı
Bediüzzaman mezar yerinin belli olmamasını vasiyet etmiş, dediği gibi de olmuş.

İşbirliği yaptığı hükümetten kastınız hangi hükümet? Bu hükümetle işbirliği yaptığına dair deliliniz nedir?

Cesedinin kuyuya atıldığına dair deliliniz nedir?

Delilsiz iddiaya iftira denir. Bu durumda yalancı kim oluyor? :)
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
Zırvalık.
Bu çağda böyle aptalca işlerle uğraşan insanların olması gerçekten üzücü.
Bir şey siz zırva deyince zırva olmaz. Neresinin neden zırva olduğunu da yazmanız gerekir. Normal şartlar altında bir insan gücünü aşan şeyler görüyoruz. Demek ki İslamda ve Kuranda insanüstü yönler var :)
 

alemdar27

Deneyimli
Mesajlar
855
Tepki puanı
226
Düşünce
Deist
1-Taberî, Şûrâ sûresi’nin başındaki hurûf-u mukattaayla alâkalı İbn Abbas’tan bir rivayet aktarır. İbn Abbas’a bu âyetin tefsiri sorulduğunda o önce cevap vermek istemez. Sual birkaç defa tekerrür edince o, bugünkü Bağdat’ın krokisini çizip anlatıyormuş gibi şu tür izahta bulunur: “Etrafında iki nehir bulunan tepemsi bir yere bir şehir kurulacak, orada, peygamber torunlarından adı Abdulilâh veya Abdullah olan önemli bir kişi/kişiler bâğiler tarafından öldürülecektir.” der.
(et-Taberî, Câmiu’l-beyân 25/6.)
General Abdülkerim Kasım, Abdulilâh ve merhum Faysal’a karşı ihtilâl yapınca Faysal taraftarları bu meseleyi kaleme alıp halka dağıttılar.
2-Ünlü tefsir alimi İbn Berrecan (Ö. 536) Rum suresindeki ayetlerden yola çıkarak, Kudus'ün Selahaddin-i Eyyûbi tarafından fethedileceğini bildirmekle kalmamış, aynı zamanda vefatından yaklaşık kırk yedi yıl sonra vuku bulacak Kudüs'ün fetih tarihini (583) de haber vermiştir. [Suyutî, el-İtkan, II/14; Tarihu’l-Hulefa, (Şamile), 1/187]
Nureddin Zengi, Kudüs'ün Müslümanlar tarafından geri alınmasından tam 25 sene önce Mescid-i Aksâ’nın ölçülerine uygun bir minber yaptırmıştır. Kendisine, bu minberi niçin yaptırdığını soranlara da o, bu minberi “Mescidi Aksa için yaptırdım.” der dururmuş. “Şu anda Kudüs haçlıların elinde, bu nasıl olacak?” diyenlere de “Ben, İbn Berrecân’ın tefsirinde, Rûm sûresine hâşiye düşürülmüş bir notta, Haçlıların orada bir kere daha hezimete uğrayacaklarını ve Kudüs’ün yeniden Müslümanların hâkimiyetine geçeceğini, hem de tarihiyle yazılı olarak gördüm. Şimdi İbn Berrecân’ın verdiği o tarihe tam 25 yıl var. 25 yıl sonra ömrüm olursa o minberi oraya koyacağım.” dermiş. (el-Makdisî, er-Ravdateyni fî ahbâri’d-devleteyni’n-Nûriyye ve’s-Salâhıyye 3/394-395; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/102. )
3-Bediüzzaman da, غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (Felak sûresi, 113/3) ifadesinden bir işaret çıkarıyor ve “siyaset”in âdeta büyüleyici mahiyette hükümferma olacağını söyleyip rakamlardan 1971 tarihindeki hâdiselere işarette bulunma sadedinde; eğer ifsat edilen gençler ıslah edilmezse o tarihte gelen tokadın şiddetli olacağını ifade ediyor. Yani altmış sene önce yazılmış tefsirde 12 Mart muhtırasından haber veriliyor.
Bediüzzaman, Şuâlar s.254 (On Birinci Şuâ, Hâtime).
ula sana yüzkere söyledim , köpeklerde gelecekten haber veriyor 8-)8-)8-)
 

Tiglath

ll ☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,821
Çözümler
3
Tepki puanı
1,666
Düşünce
Ateist
Bir şey siz zırva deyince zırva olmaz. Neresinin neden zırva olduğunu da yazmanız gerekir. Normal şartlar altında bir insan gücünü aşan şeyler görüyoruz. Demek ki İslamda ve Kuranda insanüstü yönler var :)
Hepsi zırva, zırvalığın daniskası.
Zırvaya zırva denir. Başka birşey denmez.
Said denen tımarhane kaçkınının zırvalarını buraya taşıma..
Dünya’da akıl ve bilimden başka doğru yol yoktur. Dünya’da edilmiş bütün dualar, zikir, evliyalar, çer çöpün toplamı bir antibiyotiğin insanlığa verdiği faydadan fazlasını vermemiştir, veremez. Haydi yallah.
 

alemdar27

Deneyimli
Mesajlar
855
Tepki puanı
226
Düşünce
Deist
BEDİAZUAZAMAMANINAMAN BABA VANGA da bazı kehanetlerde bulunmuş ve hepsi çıkmış. YÜCE BABA VANGA, seni kutsuyor @bilgelikyolunda ki bilgisiz kişi. Şimdi bu kadınıda kutsamalı mıyız? :dy::dy::dy:
Geleceğe yönelik kehanetlerinde yanılmayarak dikkat çeken Baba Vanga 2018 yılına yaklaştığımız günlerde tekrar gündeme oturdu. Peki Baba Vanga 2018 için neler ön gördü? Baba Vanga'nın tutan kehanetleri nelerdi?

"PRAG'I HATIRLAYIN!"

Baba Vanga, 1968 yılında Prag kehanetinde, ‘”Prag'ı hatırlayın! Prag'ı hatırlayın! Şehrin üzerinde büyük güçler dolanıyor ve savaş, savaş diye çığlık atıyorlar. Prag, içinde balık tutacakları bir akvaryuma dönüşecek” demişti. Ardından Ağustos ayında Rusya, Prag'ı işgal etti ve uzun süre işgali sürdürdü.

GANDHİ'YLE İLGİLİ KEHANETLERİ

1969 yılında Indıra Gandhi kehanetinde, Gandhi'nin ülkesinin başına geçeceğini ancak uzun süre kalamayacağını, ölümün buna engel olacağını, ölüm nedeninin elbisesinden kaynaklanacağını, ateşli dumanlı bir ölümle öleceğini söylemişti. 1984 yılında Indıra Gandhi bir televizyon kanalına röportaj vereceği için estetik kaygısıyla çelik yeleğini giymedi. Kanala giderken silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

PUTİN KEHANETİ

Baba Vanga, Vladimir Putin kehanetinde, Vladimir'in zaferi dünyanın gidişatını değiştirecek, demişti. 1994 yılında Rusya'nın Gürcistanı'ı işgal etmesi Putin'e devlet başkanlığının yolunu açtıİ

"KURSK SULARA GÖMÜLECEK"

Kursk Denizaltı
kehanetinde Baba Vanga, "Kursk sulara gömülecek, insanlar ağlayacak" dedi. Bunun üzerine KGB servisi kendisine bir ziyarette bulundu ve bilgi almaya çalıştı. 2000 yılında Kursk bölgesinde bir Rus denizaltı battı ve 118 denizci hayatını kaybetti.

11 EYLÜL 2001 SALDIRISINA İŞARET ETMİŞTİ

11 Eylül kehanetinde bulunan Vanga, “Korku, korku, iki Amerikan kardeş, iki çelik kuş binalara çarpacak ve gökyüzü aydınlanacak” kehaneti ile 11 Eylül 2001'de ikiz kulelere yapılan terör saldırısını bildi.

ARAP BAHARI VE SURİYE İÇ SAVAŞI

Baba Vanga, Suriye kehanetinde; “2011 çok özel bir yıl olacak. İnsanlar değişecek ve tüm dünya değişecek… Baharda Ortadoğu ülkelerinden birinde savaş çıkacak. Bu savaş 3. dünya savaşının başlangıcı olacak. Kıyamet gerçekleşecek ama buna daha zaman var. Çünkü henüz Suriye düşmedi !” demişti.

BABA VANGA'NIN KEHANETLERİNE GÖRE 2018 VE SONRASI DÜNYA

2018 — Dünyanın yeni hakimi Çin olacak. Çin ekonomik olarak güçlenecek.
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
Hepsi zırva, zırvalığın daniskası.
Zırvaya zırva denir. Başka birşey denmez.
Said denen tımarhane kaçkınının zırvalarını buraya taşıma..
Dünya’da akıl ve bilimden başka doğru yol yoktur. Dünya’da edilmiş bütün dualar, zikir, evliyalar, çer çöpün toplamı bir antibiyotiğin insanlığa verdiği faydadan fazlasını vermemiştir, veremez. Haydi yallah.
Halen zırva diyorsunuz ama yazdıklarımın neresi, neden zırva gösteremiyorsunuz. Hepsi zırva demek kaçmak demektir. Yazdıklarımın tamamı doğru. Yazılanlar, kitaplar, olaylar ortada. Doğru olan bir şey neden zırva olsun ki? :)

Said Nursi hakkında defalarca mahkeme açılmış ve hepsinden beraat etmiştir. Deli olsa zaten mahkeme baştan düşerdi, beraat verilmez cezai ehliyeti olmadığına dair karar verilirdi. Deli olmadığı defalarca mahkeme kararıyla sabit olmuş bir kişi siz deli dediniz diye deli olmaz. Yazdığım ve tamamı doğru olan mucizelerin hiçbirinin siz zırva dediniz diye zırva olmaması gibi :)

Dua, ikiye ayrılır: Fiili dua, kavli dua. Fiili dua ilaç kullanmaktır, kavli dua da bildiğiniz dua etmektir. Bunlar birbirine engel şeyler değil :)
 

alemdar27

Deneyimli
Mesajlar
855
Tepki puanı
226
Düşünce
Deist
senin deli sait gelecekten haber veriyorsa o zaman o da Allah mı oluyor acaba? çünkü Trilyonlarca galaksi sahibi yüce tanrı kitabında Neml suresi 65.de şöyle buyuruyor : De ki: “Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.”
Senin deli bildiğine göre o zaman benim allahım deli sait olur veya Allaha ortak olur. :dy: :dy: :dy: ::D
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
BEDİAZUAZAMAMANINAMAN BABA VANGA da bazı kehanetlerde bulunmuş ve hepsi çıkmış. YÜCE BABA VANGA, seni kutsuyor @bilgelikyolunda ki bilgisiz kişi. Şimdi bu kadınıda kutsamalı mıyız? :dy::dy::dy:
Geleceğe yönelik kehanetlerinde yanılmayarak dikkat çeken Baba Vanga 2018 yılına yaklaştığımız günlerde tekrar gündeme oturdu. Peki Baba Vanga 2018 için neler ön gördü? Baba Vanga'nın tutan kehanetleri nelerdi?

"PRAG'I HATIRLAYIN!"

Baba Vanga, 1968 yılında Prag kehanetinde, ‘”Prag'ı hatırlayın! Prag'ı hatırlayın! Şehrin üzerinde büyük güçler dolanıyor ve savaş, savaş diye çığlık atıyorlar. Prag, içinde balık tutacakları bir akvaryuma dönüşecek” demişti. Ardından Ağustos ayında Rusya, Prag'ı işgal etti ve uzun süre işgali sürdürdü.

GANDHİ'YLE İLGİLİ KEHANETLERİ

1969 yılında Indıra Gandhi kehanetinde, Gandhi'nin ülkesinin başına geçeceğini ancak uzun süre kalamayacağını, ölümün buna engel olacağını, ölüm nedeninin elbisesinden kaynaklanacağını, ateşli dumanlı bir ölümle öleceğini söylemişti. 1984 yılında Indıra Gandhi bir televizyon kanalına röportaj vereceği için estetik kaygısıyla çelik yeleğini giymedi. Kanala giderken silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

PUTİN KEHANETİ

Baba Vanga, Vladimir Putin kehanetinde, Vladimir'in zaferi dünyanın gidişatını değiştirecek, demişti. 1994 yılında Rusya'nın Gürcistanı'ı işgal etmesi Putin'e devlet başkanlığının yolunu açtıİ

"KURSK SULARA GÖMÜLECEK"

Kursk Denizaltı
kehanetinde Baba Vanga, "Kursk sulara gömülecek, insanlar ağlayacak" dedi. Bunun üzerine KGB servisi kendisine bir ziyarette bulundu ve bilgi almaya çalıştı. 2000 yılında Kursk bölgesinde bir Rus denizaltı battı ve 118 denizci hayatını kaybetti.

11 EYLÜL 2001 SALDIRISINA İŞARET ETMİŞTİ

11 Eylül kehanetinde bulunan Vanga, “Korku, korku, iki Amerikan kardeş, iki çelik kuş binalara çarpacak ve gökyüzü aydınlanacak” kehaneti ile 11 Eylül 2001'de ikiz kulelere yapılan terör saldırısını bildi.

ARAP BAHARI VE SURİYE İÇ SAVAŞI

Baba Vanga, Suriye kehanetinde; “2011 çok özel bir yıl olacak. İnsanlar değişecek ve tüm dünya değişecek… Baharda Ortadoğu ülkelerinden birinde savaş çıkacak. Bu savaş 3. dünya savaşının başlangıcı olacak. Kıyamet gerçekleşecek ama buna daha zaman var. Çünkü henüz Suriye düşmedi !” demişti.

Ruhu hassas olan insanlar bazen gelecekte olacak şeyleri hissedebilir. Bunu sadece madde ile izah edemeyiz. Öyleyse manevi alem de ruh da var. Demek ki bilimin izah edemediği şeylere yok diyemiyoruz. Bu da ateizmin çöküşünün ilanıdır. :)

Baba vanga dahil, gelecekten NET TARİH VEREREK verdiği haberlerin TÜMÜ doğru çıkan İslam alimlerinden başka hiçbir örnek yok. Burada önemli olan NET TARİH verilmesi ve haberlerin TÜMÜNÜN doğru çıkması :)
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
senin deli sait gelecekten haber veriyorsa o zaman o da Allah mı oluyor acaba? çünkü Trilyonlarca galaksi sahibi yüce tanrı kitabında Neml suresi 65.de şöyle buyuruyor : De ki: “Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.”
Senin deli bildiğine göre o zaman benim allahım deli sait olur veya Allaha ortak olur. :dy: :dy: :dy: ::D
Said Nursi hakkında defalarca mahkeme açılmış ve hepsinden beraat etmiştir. Deli olsa zaten mahkeme baştan düşerdi, beraat verilmez cezai ehliyeti olmadığına dair karar verilirdi. Deli olmadığı defalarca mahkeme kararıyla sabit olmuş bir kişi siz deli dediniz diye deli olmaz. Yazdığım ve tamamı doğru olan mucizelerin hiçbirinin siz zırva dediniz diye zırva olmaması gibi :)

Tabii ki gaybı Allah bildirmediği sürece Allahtan başkası bilemez. Peki Allah bildirmiş mi peygamber olan veya olmayanlara? Evet.
Kasas Suresi 7. Ayet
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ Musa'nın annesine, onu emzir diye vahyettik. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ Onun aleyhinde bir korku hissettiğinde de فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ onu denize bırakıver وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي korkma ve üzülme إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ şüphesiz biz onu tekrar sana döndüreceğiz وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ve onu peygamberlerden kılacağız.
Hz Musanın annesi peygamber olmadığına göre demek ki Peygamberler için kullanıldığında vahiy kelimesi bildiğimiz anlama gelirken, Peygamber haricindekiler için ilham anlamına gelir.
Hz. Musa'nın annesine tekrar dönecek olması ve peygamber yapılacak olması, Hz. Musa'nın annesine göre gayb değil midir? Elbette gaybtır ve geleceğe ait bir meseledir. Peki, Allah bu gaybı ona bildirmiş mi? Bildirmiş...
Daha başka deliller var da sadece Peygamberimizle ilgili bir delil daha gösterelim:
Tahrim Suresi 3. Ayet
Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber'e açıklayınca, Peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi: Bunu sana kim bildirdi? dedi. Peygamber: Bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, dedi.
 

alemdar27

Deneyimli
Mesajlar
855
Tepki puanı
226
Düşünce
Deist
Said Nursi hakkında defalarca mahkeme açılmış ve hepsinden beraat etmiştir. Deli olsa zaten mahkeme baştan düşerdi, beraat verilmez cezai ehliyeti olmadığına dair karar verilirdi. Deli olmadığı defalarca mahkeme kararıyla sabit olmuş bir kişi siz deli dediniz diye deli olmaz. Yazdığım ve tamamı doğru olan mucizelerin hiçbirinin siz zırva dediniz diye zırva olmaması gibi :)

Tabii ki gaybı Allah bildirmediği sürece Allahtan başkası bilemez. Peki Allah bildirmiş mi peygamber olan veya olmayanlara? Evet.
Kasas Suresi 7. Ayet
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ Musa'nın annesine, onu emzir diye vahyettik. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ Onun aleyhinde bir korku hissettiğinde de فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ onu denize bırakıver وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي korkma ve üzülme إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ şüphesiz biz onu tekrar sana döndüreceğiz وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ve onu peygamberlerden kılacağız.
Hz Musanın annesi peygamber olmadığına göre demek ki Peygamberler için kullanıldığında vahiy kelimesi bildiğimiz anlama gelirken, Peygamber haricindekiler için ilham anlamına gelir.
Hz. Musa'nın annesine tekrar dönecek olması ve peygamber yapılacak olması, Hz. Musa'nın annesine göre gayb değil midir? Elbette gaybtır ve geleceğe ait bir meseledir. Peki, Allah bu gaybı ona bildirmiş mi? Bildirmiş...
Daha başka deliller var da sadece Peygamberimizle ilgili bir delil daha gösterelim:
Tahrim Suresi 3. Ayet
Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber'e açıklayınca, Peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi: Bunu sana kim bildirdi? dedi. Peygamber: Bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, dedi.
İçme şu zıkkımı diyorum, sonra aptal aptal konuşmalar yapıyosun
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni

Al biraz oku bunları
Şöyle bir göz attım da buradaki yanlışları yazarsam sayfalar sürer, zaten yönetim çok yazıyorum diye kızıyor :)

Sadece şu kadarını söyleyeyim, Said Nursinin yazdıkları eğer doğru çıkıyor ve Kuranın mucizevi yönlerinden birini gösteriyorsa İslami olarak neden yanlış olsun ki? :)

Burada eleştirilere cevap var:

 

Son konular

Üst