Anket İslam dininin kaynağı nedir?

İslam'ın kaynağı nedir?


  • Kullanılan toplam oylar
    13

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
680
Tepki puanı
88
Düşünce
Muvahhid
Israrla başka kelimeye bakıyorsunuz. Ayetin başındaki اَظْهَرَهُ kelimesinden bahsetmiyorum. Lütfen dikkatli okuyunuz. Arapçasını da verdim ki farklı kelimelerden bahsettiğimiz belli olsun. Ayetin en sonuna geliniz: Eşi soruyor: مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَاۜ "Bunu sana kim haber verdi?" Peygamber cevap veriyor: نَبَّاَنِيَ الْعَل۪يمُ الْخَب۪يرُ "Herşeyi Bilen ve herşeyden Haberdar olan bana bildirdi," kendisine Allah bildirmiş, bu apaçık vahiydir
Yukarıdaki ayet bir hadis değildir. Yukarıdaki olayda bir Kur'an vahiydir. Eğer hadislerde vahiy olsaydı Allah onları da korurdu.
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
680
Tepki puanı
88
Düşünce
Muvahhid
Madem sizin için şii sünni farketmez hadislere göre amel edilmez. O zaman hiç tanımadığınız Ebu Hureyreye yalancı diyemezsiniz. Çünkü elinizde Onun yalancı olduğunu gösteren sizin delil olarak kabul ettiğiniz bir şey yok
Ben sadece hadisler içerisindeki çelişkileri gösteriyorum. Bu olaylara göre Ebu Hureyre'den hadis rivayet edilmez. Doğal olarak Hadislerin çoğu uydurma çıkar.
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
680
Tepki puanı
88
Düşünce
Muvahhid
@bilgelikyolunda

Kuran, peygamberin gün içindeki olağan konuşmaları ile “vahiy” olarak ona indirilenler arasında net bir ayrım yapmıştır. Kuran’a göre, peygamberin günlük hayatta söyledikleri değil, sadece “Kuran” Allah’tan gelen vahiydir. Aşağıdaki Kuran ayetleri bunu kanıtlıyor: a) Tevbe Suresi’nde peygamber, Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla mücadele konusunda gönülsüz davranan münafıklar (ikiyüzlüler) hakkında uyarılmaktadır: “Allah seni affetsin; neden onlara izin verdin de beklemedin ki, doğru söyleyenler sana açık-seçik belli olsun da yalancıları bilesin.” (9:43) Yukarıdaki ayette peygamber, yalancılar ile doğru sözlü olanlar birbirinden ayırt edilene kadar beklemeyip, savaşta inananlarla olmak istemeyenlere izin verdiği için eleştirilmektedir. Eğer peygamberin her söylediği ve yaptığı Allah’ın vahyi olsaydı peygamberin ikiyüzlülere savaşmamaları için izin vermesi Kuran’da eleştirilir miydi? Bu ayet göstermektedir ki peygamberin söylediği her söz ve yaptığı her eylem vahye dayanmaz.
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
680
Tepki puanı
88
Düşünce
Muvahhid
@bilgelikyolunda

Reşad Halife'nin "Kur'an, Hadis ve İslam" kitabını okuyun. İnternette pdf formatını bulabilirsiniz. Edip Yüksel'in İslamic Reform İçin Manifesto kitabını okuyun.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,313
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Ben sana bu sözüne karşı birçok karşı delil getirirm. Emevi ve Abbasiler neden işkence yaptılar ?
Aktif bir şekilde olmasa da döneminin siyasî hareketlerine katıldı. Hayatının bir bölümü Emevilerin, bir bölümü Abbâsilerin hâkimiyetinde geçti. Her iki dönemde de siyâsal iktidara karşıydı. Onun siyâsetini ehl-i beyt taraftarlığı belirliyordu. Ehl-i beyt'e büyük muhabbeti vardı. Abbâsîler iktidara geldiklerinde ehl-i beyt'i gözeteceklerini söylemişlerdi. Ancak onların iktidara geldikten bir süre sonra ehl-i beyt'e zulmetmeye devam ettiklerini görünce, onlara da karşı çıktı. Derslerinde fırsat buldukça iktidarı tenkid etti. Her iki siyasal iktidar devrinde de kendisinden şüphelenilmiş, onu kendi taraflarına çekmek, halk nezdindeki itibarından yararlanmak için kendisine kadılık görevini teklif etmişlerse de o, her iki dönemde de teklifleri reddetmiş ve bu sebepten dolayı işkenceye uğramış, hapsedilmiştir (İbnü'l-Esir, el-Kâmil fi't-Târih, V, 559). İmam, takvâsı, firâseti, ilmî dürüstlüğü ve görüşlerini iktidara karşı kullanması ile halkın büyük sevgisini kazandı. Abbâsi yönetimi ile hiçbir zaman uyuşmadı, uzlaşmadı. Ticaretten kazandığı helâl rızıkla ilmini destekledi. Hattâ o, Zeyd b. Ali'nin imamlığına zımnen bey'at etmişti. Hz. Ali'nin torunları, kendisi gibi birer birer isyan edip şehid edilirken İmam Zeyd için Ebû Hanife şöyle diyordu: "Zeyd'in bu çıkışı -Hişâm b. Abdülmelik'e isyanı- Rasûlullah'ın Bedir günündeki çıkışına benziyor. " Ebû Hanîfe'nin ehl-i beyt imamları ile olan birlikteliği, Emevi ve Abbâsi yönetimlerine karşı tavrı dikkat çekici bir tavırdır. 145 yılında Hz. Ali (r.a.)'in torunlarından Muhammed en-Nefsü'z Zekiye ile kardeşi İbrahim'in Abbâsilere isyan etmeleri ve şehîd olmaları karşısında Ebû Hanife Irak'ta, İmam Mâlik Medine'de açıkça iktidarı telkin etmişler, bu yüzden ikisi de kırbaçlatılmış, işkence görmüş ve hapsedilmişlerdir. Ebû Hanife alenen halkı ehl-i beyt'e yardıma çağırdığı için hapsedildi ve her gün kırbaçlatıldı. Bunun sonucunda yetmiş yaşında şehidler gibi öldü. Zehirletildiği de rivâyet edilir (en-Nemeri, el-İntika, 170).
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,313
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
"Hiçbir münafık ömrü boyunca yalan söylemeden yaşayamaz" dediğin gibi olsaydı Muhammed kimlerin Münafık olduğunu bilmiyor. Adamın bu arada yalan söylediğini nereden bileceksin ?
Ravi zincirindeki herkes hayatı boyunca bir defa bile yalanına şahit olunmadığı halde münafıksa ancak o zaman sizin itirazınız anlamlı olabilir. Çünkü adam bizzat ben duydum diyor. Biri bile yalancı değilse yalan sistemi çöker. Hiçbir insan ömrü boyunca tek yalanına şahit oldurmadan münafıklığını devam ettiremez
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,313
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Ebu Hanife 17 hadisi kabul etmiştir.
Ebû-Hanife, değil sahih hadisleri reddetmek, mürsel ve zayıf hadisleri dahi kıyasa tercih ederek tatbik eylemiştir.(İbn Hazm. el-İhkâm. 929)

Yirmiyi aşkın Ebû Hanîfe müsnediyle Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’in eserleri olmak üzere musannefler ve diğer hadis mecmualarında Ebû Hanîfe’nin birçok rivayeti mevcuttur.
Ebû Yûsuf’un naklettiğine göre Ebû Hanîfe kendisine bir mesele sorulduğunda önce talebelerinin bu konuda bildikleri hadisleri ve sahâbî sözünü sorar, ardından kendi bildiği rivayetleri nakleder, meseleyi değişik yönleriyle ele alır, talebelerinin görüşlerini ayrı ayrı dinler, daha sonra da o meseleyi hükme bağlardı. Sorulan konuda bir hadis ve sahâbî görüşü bulunmadığı takdirde kıyas yapar, kıyasın da mümkün olmadığı yerde istihsana giderdi.
Fetva verdiği bir konuda görüşüne aykırı bir sahih hadis nakledildiğinde de tereddütsüz onu almış ve kendi ictihadından vazgeçmiştir. (Leknevî, er-Ref ve’t-tekmîl, s. 23)
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,313
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Muhammed hiçbirine mi şahit olmamış? Eğer olsaydı Muhammed, kimin Münafık olacağını bilirdi.
Bilmek başkadır ilan etmek başkadır. Siz birinin münafık olduğunu biliyorsunuz diye onu ilan etmeniz şart değildir. Çünkü ilan ederseniz adamın belki ilerde edeceği tevbenin önüne geçersiniz. Hayatı boyunca tek yalanına şahit olunmayan birine kimse münafık diye bakamaz, zaten böyle biri münafık olamaz; çünkü hiç kimse buna güç yetiremez
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,313
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Ebu Hureyre kezzabını savunan @bilgelikyolunda

Bu kaynakta mı Şiilerin

Ebu Hureyre’nin anlattıklarından, en çok korktuğu kişinin Hz. Ömer olduğunu görüyoruz. Hadis kitaplarında, Hz. Ömer’in Ebu Hureyre’yi, hadis naklinden dolayı tehdit ettiği ve tartakladığı anlatılır. Ebu Hureyre, “Size naklettiğim şu hadisleri Ömer zamanında anlatsaydım değneği ile beni döverdi” der (Ez Zehebi, Tezkiretul Huffaz). Ebu Hureyre’nin şu ifadesi Müslim’de geçer: “Ömer ölünceye kadar ‘Allah’ın Resulü buyurdu’ diyemezdik” (Müslim, 1. cilt).
Burdan Ebu Hureyrenin yalancı olduğu anlamı çıkmaz. Hz Ömerin araya uydurma hadis karışmasın diye hadis rivayetine karşı hassas olduğu anlamı çıkar
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,313
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Ömer’in Ebu Hureyre’yi atadığı valilikten hırsızlıkları nedeniyle geri çağırttığı anlatılır. Hz. Ömer, Ebu Hureyre’ye hitaben: “Seni Bahreyn’e vali yaptığımda ayağında bir çift ayakkabı yoktu. Sonra duydum ki sen 1000 dinara, 600 dinara atlar satın almışsın. Sen Bahreyn’in en ücra köşesinden, insanlar vergilerini, Allah ve Müslümanlar için değil de senin için versinler diye mi geldin?” der (Zehebi, Siyer). Ebu Hureyre’nin bizzat kendisinin aktardığı bir hadiste ise Hz. Ömer ona şöyle demiştir: “Ey Allah’ın ve Kitabı’nın düşmanı! Allah’ın malını çaldın değil mi? Yoksa senin on bin dinarın nereden olacak?” (İbni Sa’d, Tabakat, 4. cilt)
Ebu Hureyrenin cevabı neden yazılmamış? Onu da yazın ki, iki tarafı dinlemeden hüküm vermiş olmayalım
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
680
Tepki puanı
88
Düşünce
Muvahhid
Elinizde bu adamın kezzab olduğunu gösteren sizin de delil olarak kabul ettiğiniz bir delil var mı; yoksa delilsiz kezzab mı ilan ettiniz?
Kezzab dememde tırnak işareti yapmam lazım. Çünkü hem Ehli Sünnet kaynakları Hem de Şii kaynaklara göre kezzab. Ben ise hadislerin güvenilmez ve çelişki ortaya koyduğu için Ebu Hureyre'yi kullandım.
Ebu Hureyrenin cevabı neden yazılmamış? Onu da yazın ki, iki tarafı dinlemeden hüküm vermiş olmayalım
Sonra Muaviye, Ka'b ve Ebu Hureyre, Ömer'i öldürüyor. Ömer, Ebu Hureyre'yi dövüyor bu bütün kaynaklarda geçiyor.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,313
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Ebu Hureyre rivayet eder ki: “Allah’ın Resulü Muaviye’ye bir ok verdi ve şöyle dedi: ‘Bu oku al ve cennette beni onunla karşıla.’”

İbni Kesir, El Bidaye Ve’n NihayeEbu Hureyre’den yine şu hadis rivayet edilmiştir: “Allah’ın Resulü şunu derken duydum: ‘Allah, vahyini üç kişiye emanet etti: Ben, Cebrail ve Muaviye.’”

İbni Kesir, El Bidaye Ve’n Nihaye
Bunlarda şaşılacak bir şey yok. Hadis rivayeti konusunda çok hassas olduğu için çok az hadis rivayet eden Hz Ömer bile Peygamberin Hz. Muaviye (ra) için “Allah’ım, onunla (insanlara) hidayetini ulaştır.” diye dua ettiğini bildirmektedir. (Tirmizi Menakıb hadis no:3842) Hazret-i Muaviye İslam'ın yayılmasında çok kıymetli hizmetlerde bulundu. Sicistan, Sudan, Afganistan, Buhara, Hindistan’ın kuzey kısmı, Tunus ve Kıbrıs'a İslamiyet Onun devrinde yayıldı.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,313
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Ebu Hureyre kimdir ki Peygamber’in en yakınlarının bile nakletmediği en garip uydurmaları Peygamber’le az görüşmesine rağmen nakletmiştir.
Ebu Hureyre Peygamberin yanında eşi Hz Aişeden bile fazla bulunan biridir. Peygamberle az görüştüğünü nerden çıkardınız?
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
680
Tepki puanı
88
Düşünce
Muvahhid
Bunlarda şaşılacak bir şey yok. Hadis rivayeti konusunda çok hassas olduğu için çok az hadis rivayet eden Hz Ömer bile Peygamberin Hz. Muaviye (ra) için “Allah’ım, onunla (insanlara) hidayetini ulaştır.” diye dua ettiğini bildirmektedir. (Tirmizi Menakıb hadis no:3842) Hazret-i Muaviye İslam'ın yayılmasında çok kıymetli hizmetlerde bulundu. Sicistan, Sudan, Afganistan, Buhara, Hindistan’ın kuzey kısmı, Tunus ve Kıbrıs'a İslamiyet Onun devrinde yayıldı.
Emevi Devleti'nin yaydığı din kahrolsun. Saldırı savaşı yaparak din yaymış. Buna "Allah yolunda savaşmak" demişler. Ebuzer'in, Muaviye sarayı konusunda yaptığı sözü biliyor musun? Bir de Muaviye'ye "Allah ondan razı olsun diyorsun" Ben ise ona "لعنة الله عليه" diyorum.
Ebu Hureyre Peygamberin yanında eşi Hz Aişeden bile fazla bulunan biridir. Peygamberle az görüştüğünü nerden çıkardınız?
3 yıl içinde herkesten daha fazla hadis rivayeti ediyor bu işte bir garip yok mu?
 
Yazarı tarafından düzenlendi:
Üst