Kuran 'daki akıl ve bilim dışılıklar

Hypatia

Üye
Mesajlar
141
Tepki puanı
156
Düşünce
Ateist
Konu Sahibi
Kuran'daki Akıl ve Bilim Dışılıklar 3
Kur'an'daki "akıl ve bilim" dışılıkların önemli bir kesimini, "mucize”ler oluşturur. Kur'an'da "mucize"ye kimi yerde "âyet" denir (bkz. Kasas 36; Kamer 2).
Bu, "tefsir"lerin belirttiğine göre, Kur'an'daki "âyet" sözcüğünün 6 anlamından biridir. (Bkz. Abdurahman İbnü'l-Cevzî, Nüzhetül-A'yüni'n-Nevâzır, Beyrut, 1985, s.155.)

"Mucize" için "el hânku li'l-âde (hâriku'l-âde)" denir, "âdet"i, yani "süregelen durum"u ya da "doğa yasası"nı "yırtan", yani "bozan", bir başka deyişle "doğa yasasına aykırı olan" anlamında. Bu nitelikteki "olağanüstü bir durum"dur.

Ancak, böyle "olağanüstü bir durumun, İslam "kelâm"ına göre "MUCİZE" olabilmesi için "6 koşul" vardır.
- "Tanrı'nın işi" olmalı. Bir şeyi "Tanrı yaptırmalı ya da yaptırmamalı."
- Aynısını başka hiç kimse yapmaya güç yetirememeli.
- Bir "meydan okuma" (tehaddî) ile birlikte olmalı. Yani, "ben peygamberim" diyerek ortaya çıkan kimse, "ortaya koyduğum mucizenin aynını hiç kimse ortaya koyamaz" diyerek "meydan okumalı".
- "Peygamberlik" savında olan kimsenin bu savına "uygun" nitelikte olmalı.
- O kişinin kendisini yalanlar nitelikte olmamalı.
- Daha önceki bir zamanda değil, tam "peygamberlik" savının olduğu sırada ya da kısa bir süre sonra gerçekleşmeli. (Bkz. İsmail Gelenbevî, Alel-Celâl, istanbul. 1316, 2/276-277; Muhammedi Ali Tehânevî, Keşşâfu Istılahâti'l-Fünûn, 2/976.)
Bunlara, "ölüyü diriltme", "bir dağı yok etme"... gibi örnekler de verilir "mucize" için. (Yukarıda gösterilen kaynaklara ve öteki "akâid" kitaplarına bkz.)
Mesela "ölünün diriltilmesi". İmana bağlı aklın bunu kabul edebileceği söylenebilir. Ya özgür insan aklı ve bilim? Böyle bir durumun olabileceğini kesinlikle kabul etmeyeceği açık değil mi?
Öyle şeyler var ki, "iman" ya da "imana bağlı akıl" için "mümkün"dür ("mümkin"). Örneğin "göğe çıkmak" (burada amaçlanan "uçmak" değildir) gibi, "herhangi bir taşı, altın'a dönüştürmek" gibi... Bu konularda "ant içilmiş" olsa geçerli olur. (bkz. Fıkıh kitapları, "Eyman" bölümü, örneğin Dürer, Kitabu'l-Eymân, ist., 1316, 2/52.) Hele "peygamber mucizesi" ya da "veli kerameti" söz konusu olduğunda, "iman"ın ve "imana bağlı akl"ın "saçma" ya da "olamaz (muhal)" diyeceği bir şey yoktur. Örneğin "gökteki AY'ın bölünüp parçalanarak yere düşmesi, sonra birleşip yerine gitmesi ve eski durumunu alması" olamayacak türden değil; olabilecek türdendir. Gerekçesi de şudur:
-"AY Tanrı'nın bir yaratığıdır, Tanrı nasıl dilerse öyle yapar." (Bkz. Kamer Suresinin 2. ayetinin yorumları ve bu ayete ilişkin hadislerin açıklamaları, örneğin: Nevevî, Şerhu Müslim, Hamiş, Irşadu's-Sâlî Li Şerhi Sahihi'-Buhari, Mısır, 1307 10/276.) Herhangi bir "ölüyü diriltmek" de öyle. "Mucize" olunca, "iman" ve "imana bağlı akıl" kolaylıkla "olur" diyor. Ne var ki bunlar, "özgür insan aklının ve bilimin” olur diyebileceği şeyler değildir. Çünkü insan aklının ve bilimin "ölçü"sü başkadır: "Gerçek"ler, "gözlem"ler, "deney"ler, "olgu"lar ve bunlar üstüne yapılan "değerlendirme"lerdir.
Bununla birlikte, "çağdaş" olma ve İslâm'ı "çağdaşlaştırma" çabasında olan, "Kur'an'ın Tanrısallığı"nı kanıtlamaya çabalayan kimi İslam propagandacıları, "mucizeleri "akla ve bilime uydurma" yolunu seçmişlerdir. "Mucize"nin "tanım"ına ve "koşul"larına aldırmadan... örneğin: Diyanet işleri Başkan Yardımcılığı da yapmış olan Sadeddin Evrin (Paşa), bu yolu seçmiş olanlardandır. (Bkz. Evrin, Çağımızın Kur'an Bilgisi, Ankara 1970, 1/232-233, 2/633-646) Sırası geldikçe bunlar üzerinde durulacak, gerekli karşılıklar verilecektir.
Tanımı ve koşullan göz önünde tutularak unutulmaması gereken önemli bir nokta var. "Mucize" konusunda en "temel" olan, "doğa yasalarına aykırılık"tır. Bu olmadığı zaman "kelâm", herhangi bir şeyi "mucize" saymaz.
"Mucize", "Peygamberlik kurumu"nun temel dayanağıdır. Dahası: Tek dayanağı. "Mucize"yi görmeyen insanın "inanmak zorunda olmadığı" kabul edilir. (Bkz. "Kelâm" kitapları, örneğin: Nureddin e's-Sâbûnî, Mâturîdiyye Akaidi, çev. Bekir Topaloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., s. 111.)
- Öyleyse, "Peygamber"e ve "mucize"sine tanık olmayan bugünün insanından "din"e, "İslam"a inanması nasıl isteniyor?
Böyle denmesin diye, her zaman ileri sürülen şu:
- "Kur'an, en büyük mucizedir. Kıyamete kadar da kalacaktır."
"Kur'an'ın benzeri"ni hiç kimsenin yapamadığı, "Kur'an meydan okuduğu halde" kimsenin buna güç yetiremediği ve güç yetiremeyeceği savunulagelmiştir. Herkes de bunun böyle olduğuna inanmıştır. "Gerçek" mi, değil mi; inceleme, araştırma gereği pek duyulmamıştır. Bu konuya da sıra gelecek. Kur'an'da, Tevrat ve açıklamalarında yer alan "Yahudi peygamberi"nin "mucize"leri, İncil'lerde yer alan "İsa'nın mucizeleri" anlatılır. Bu arada da Muhammed"inkiler... Ne var ki, Muhammed'in "Mucize"leri, Kur'an'dakinden çok, "hadis"lerde yer alır. Tüm "peygamberler"inkinden var "Muhammed'in mucizeleri" arasında. Bu dizide bunlardan birtakım örnekler sunulacak. "Mucizeler" ve "Muhammed'in Mucizeleri" dizisi ayrıca gelecek. İslam dünyasında en sağlam kabul edilen kaynaklarıyla birlikte... Her zaman olduğu gibi... Ve "tabu"ların yaşam kaynağı olan karanlığın yenilmesi için...

Turan Dursun, Din Bu 1, Sayfa 195-197

kaynak https://turandursun.com/turan-dursun/turan-dursun-makaleleri/1171-kurandaki-akl-ve-bilim-dlklar-3
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,289
Tepki puanı
816
Düşünce
Sünni
Mesela "ölünün diriltilmesi". İmana bağlı aklın bunu kabul edebileceği söylenebilir. Ya özgür insan aklı ve bilim? Böyle bir durumun olabileceğini kesinlikle kabul etmeyeceği açık değil mi?
Kalbi duran bir insan eskiden bilimsel olarak öldü kabul edilirdi. Ama bilimin ilerlemesiyle aslında eskiden öldü kabul edilen insanların tekrar hayata döndürülebileceği ortaya çıktı. Pek tabii beyin faaliyetleri son bulan bir insanın, onu cansızken canlı hale getiren Allah tarafından tekrar beyin faaliyetlerinin başlatılması mümkündür.
Peygamber mucizeleri, insanlığın bilimsel olarak ulaşabileceği köşe taşlarıdır bence. "Bu bilimsel olarak mümkün değil" deyip kestirip atacağımıza, "demek ki bu mümkünmüş öyleyse biz de bilimi bu noktalara taşıyalım" demek daha doğru bence.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,289
Tepki puanı
816
Düşünce
Sünni
Öyle şeyler var ki, "iman" ya da "imana bağlı akıl" için "mümkün"dür ("mümkin"). Örneğin "göğe çıkmak" (burada amaçlanan "uçmak" değildir) gibi, "herhangi bir taşı, altın'a dönüştürmek" gibi...
Evet bir zamanlar, uçmak veya uzaya çıkmak da bilimsel olarak mümkün görünmüyordu. Peygamber mucizeleri ufkumuzu açıyor, bizi daha fazla bilimi ilerletmek için teşvik ediyor.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,289
Tepki puanı
816
Düşünce
Sünni
Örneğin "gökteki AY'ın bölünüp parçalanarak yere düşmesi, sonra birleşip yerine gitmesi ve eski durumunu alması"
Burada çarpıtma var. İnsanlar ayın yere düştüğünü değil, bakınca adeta öyle gözüktüğünü söylüyor. Hani Eyfel kulesinin tepesine parmak ucuyla dokunmuş gibi görünen fotoğraflarda olduğu gibi
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,289
Tepki puanı
816
Düşünce
Sünni
Herhangi bir "ölüyü diriltmek" de öyle. "Mucize" olunca, "iman" ve "imana bağlı akıl" kolaylıkla "olur" diyor. Ne var ki bunlar, "özgür insan aklının ve bilimin” olur diyebileceği şeyler değildir. Çünkü insan aklının ve bilimin "ölçü"sü başkadır: "Gerçek"ler, "gözlem"ler, "deney"ler, "olgu"lar ve bunlar üstüne yapılan "değerlendirme"lerdir.
Evet, mucizeler de "Gerçek"ler, "gözlem"ler, "olgu"lar ve bunlar üstüne yapılan "değerlendirme"lere göre doğrudur. Yalnız bir mucize hariç muczeler bir kereye mahsus olup bitmiştir, bu yüzden deney yapılamaz. Ama Kuranın belagati mucizesi halen devam etmektedir ve isteyen daha mükemmelini yapmayı deneyebilir. Kurandan belagat örneklerini linkten inceleyebilirsiniz:
Ayrıca Kuran ayetlerinden ve hadislerden yaptıkları çıkarımlarla gelecekten verdiği haberlerin TAMAMI doğru çıkan insanlar var. Tarih boyunca gelecekle ilgili bir sürü şey kafadan atıp, bir kısmı tutan sahtekarlar olmuştur ama gelecekten verdiği haberlerin TAMAMININ doğru çıkması bir insanın gücünü aşar. Demek ki karşımızda insanüstü bir güç var
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,289
Tepki puanı
816
Düşünce
Sünni
Tanımı ve koşullan göz önünde tutularak unutulmaması gereken önemli bir nokta var. "Mucize" konusunda en "temel" olan, "doğa yasalarına aykırılık"tır.
Doğa yasalarını bizzat koyan Zat, dilerse bir kısım kulları için bunu işletmez. Bunda akla aykırı bir durum yok
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,289
Tepki puanı
816
Düşünce
Sünni
"Kur'an'ın benzeri"ni hiç kimsenin yapamadığı, "Kur'an meydan okuduğu halde" kimsenin buna güç yetiremediği ve güç yetiremeyeceği savunulagelmiştir. Herkes de bunun böyle olduğuna inanmıştır. "Gerçek" mi, değil mi; inceleme, araştırma gereği pek duyulmamıştır. Bu konuya da sıra gelecek.
Ben Kurandan belagat örnekleri paylaşıyorum. İsteyen aynı belagata sahip 6000 küsur cümle yazıp paylaşsın, hodri meydan
 

Coolumsu

Üye
Mesajlar
148
Tepki puanı
33
Düşünce
Muvahhid
Uyduruk bir yazı keşke bilmeden eleştirecek kadar cahil olmasınız.

din konusunda bilginiz yok cahilsiniz..
Copy paste dışında yazabileceğiiniz bir şey yok zaten
 
Üst