Kuran'da Tevafuk Mucizesi

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,861
Tepki puanı
1,410
Düşünce
Sünni
Kuran 23 senede farklı olaylarla ilgili inmiştir. Deri, kağıt, tahta, taş farklı nesneler üzerine yazılmıştır. Kuran ilk kitap haline getirildiğinde şimdiki gibi her sayfasında 15 satır yoktu. Her satır uzunluğu her Kuranda farklıydı.
Sayfanın eni için, en kısa sure olan ve bir satır tutan İhlas suresinin eni; boyu için en uzun ayet olan 47. sayfadaki tam bir sayfa tutan Müdayene ayetinin boyu esas alınmıştır.

Bu ölçü ile yazılan sayfalar 15 satır tutarak bugünkü şekline kavuşmuştur. Yani sayfa ölçüsü hariçten değil Kur’an’dandır. Kısanın (ayetin) en uzunu, uzunun (surenin) en kısası…

Bu ölçüyü ilk kez keşfeden Hattat Kayışzâde Hafız Osman Efendi (ö. 1895), bu ölçü ile yazdığı Kur’an’da şu an dünya çapında meşhur olmuş olan ayet berkenar özelliğini ortaya çıkarmış oldu. Ayet berkenar, bütün sayfaların ayetle başlayıp ayetle bitmesi demektir. Ayetler sayfa sonunda bölünerek diğer sayfaya geçmez.

İşte bu durum, Kur’an’ın yazısındaki harikalardan biri, belki de birincisidir. Çünkü ayetlerin boyları birbirinden çok farklıdır. Farklı uzunluklarına rağmen, ayetlerin sayfa sonlarında sona ermesi, Kur’an’ın gözle görülebilen bir mucizesidir.

1576562055904.png


Görselde de görüldüğü üzere bu dizilişle bazı kelimeler alt alta veya karşılıklı sayfalarda denk gelmektedir. Bazı kelimelere iğne batırılsa aynı kelimeleri dele dele ilerlemekte, aynı kelimeler ipe dizilir tarzda denk gelmektedir. Maddeci dinsiz felsefenin insanları derinden etkilediği ve akılları gözlerine inmiş ve görmediğine inanmayan veya inanmakta zorlanan insanların yaşadığı böyle bir asırda Kur’an’ın gözlere hitab eden tevafuk mucizesinin ortaya çıkması gayet manidardır ve tamamen Allah’ın bir lütfudur. Ayrıca Kur’an’ın inişinden yaklaşık 1300 küsur sene sonra böyle bir mucizenin ortaya çıkmasında, reddedilmesi mümkün olmayan şöyle bir hikmet daha vardır: Şöyle ki, eğer ilk yazılan Kur’an’da bu mucize görünse idi müşrikler ve sonraki asırlardaki gayrimüslimler “Bunu Muhammed (sav) ve ashabı çalışıp denk getirmişler” diyeceklerdi. Bu kadar zaman sonra üstelik insanların “Görmediğime inanmam.” demeye başladıkları bir dönemde keşfedilmesi bütün itirazları çürütecek bir durumdur.

Bu linkte detaylı bilgi ve çok fazla sayıda örnek vardır:
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,861
Tepki puanı
1,410
Düşünce
Sünni
“Allahumme Malike’l-mülk” (Ali İmran, 3/26) İfadesi:

a. Bu ayette söz konusu olan “Allah” ve “Malik” isimlerinin buraya kadar ki tekrar sayısı: 319’dur.(34)
b. Bu ifadenin ebced değeri de 319’dur.
c. Bu ifadenin yer aldığı ayet, Kur’an’ın 319. ayetidir.
Bu ayet-i celile, tevafuk lisanıyla diyor ki: Mülkün maliki olan Allah, Kur’an’ın da sahibidir. Bütün mülkünü tek tek sayıp bildiği gibi, Kur’an’ın her tarafını da tek tek sayıp biliyor. Bu ise, Kur’an’ın O’ndan geldiğini gösterir.

Allah’ın “ Şehid” ismi:

a. Her şeyi görüp bilen anlamındaki Allah’ın bu isminin matematik değeri 319’dur.
b. Bu ismin, merfu (ötreli) şekliyle 9. tekrarını yaptığı ve Kur’an’ın genelinde en son geçtiği Buruc Suresinin 9. ayeti, Kur’an’ın sondan 319. ayetidir.
Bu tevafuk şöyle diyor: İyi bilesiniz ki, Şehid kelimesini böyle harika bir tarzda yerine koyan Allah, her şeye şahittir.

“Hum bâliğûh”:

a. “Biz, ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırınca, hemen sözlerinden dönüverdiler” (Araf, 7/135) ayetinde yer alan ve “onların ulaşacakları” anlamına gelen “hum bâliğûh” cümlesinin ebced değeri, 1089’dur.
b. Bütün Kur’an’da yalnız bir defa kullanılan bu cümlenin geçtiği ayet, Kur’an’ın 1089. ayetidir.
Sanki bu tevafuk diyor ki: İyi bilinsin ki, siz Kur’an’ı okurken, nasıl bu ayete ulaştınız, onlar da aynen söz verdiğimiz sürelerine ulaştılar; sonra cezaya çarpıldılar. Demek, zulüm söz konusu değildir.

“Gaybı bilen Allah”:

a. “Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizli tuttuklarını da, fısıltılarını da bilir. Ve şüphesiz Allah, gaybları (gizlilikleri) çok iyi bilendir” mealindeki ayetin son cümlesinin asıl metni “ve ennellahe allamu’l-ğuyûb”dur. Bu cümlenin matematik değeri, 1313’tür.
b. Bu cümlenin bulunduğu ayet (Tevbe, 9/78), Kur’an’ın 1313. ayetidir.
c. Cümlenin ebced değeri ile ayetin genel sırası, 13 sayısını gösterdiği gibi, ayetin suredeki numarası da 78 olup 6x13’tür.
d. Ayet numarasının gösterdiği 78 rakamı, hem “aded”, hem de “Hakim” kelimesinin matematik değeridir. Bu ise, burada hikmetli bir sayısal tablonun gösterildiğine işarettir.
Bu tevafuk, ayette yer alan “ve ennellahe allamu’l-ğuyûb” cümlesinin dediği gibi, Allah’ın bütün sırları /gizlilikleri bilen, sonsuz bir ilim sahibi olduğunu, Kur’an’ın ise, bu sonsuz ilim sahibinin kitabı olduğunu göstermektedir.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,861
Tepki puanı
1,410
Düşünce
Sünni
Hz Muhammedin Peygamberliğini Tasdik Eden Bazı Tevafuklar

“İnneke le mine'l-mürselîn” :


Bilindiği gibi, Hz. Muhammed (a.s.m) 611 tarihinde peygamber olarak gönderilmiştir. Bunu ilan eden: "Şüphesiz Sen gönderilmiş peygamberlerdensin" mealindeki ayet, Kur'an'da iki yerde zikredilmiştir (Bakara,2/252; Yasin, 36/3).

Ayetin asıl metni:“İnneke le mine'l-mürselîn” cümlenin harf sayısı (okunmayan vasıl hemzesi hariç) 13’tür. 13 harften meydana gelen bu cümlenin ebced değeri ise, 13'ün 47 katı olan 611’dir. Ayetin matematik değeri, anlamını teyid etmekte ve O'nun –miladî olarak- peygamber olduğu tarihi vermektedir.

Şayet okunmayan vasıl elifi de sayılsa, bu cümlenin ebced değeri, 612 olup 36x17’dir. Manidâr bir tevafuktur ki bütün Kur’an’da, Hz. Peygamber (a.s.m)’e hitap eden "Şüphesiz Sen gönderilmiş peygamberlerdensin" mealindeki ayet, yalnız söz konusu iki yerde geçmiştir. “gönderilmiş peygamberler” tabiri, bu iki ayet arasında, ebced değerlerine uygun olarak 17 defa tekrarlanmıştır.

“ABESE” Kelimesi:

Abese suresinin ilk iki ayetinin mealleri şöyledir: "A'mânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve arkasını döndü"
İşte bu üslupta bir harikalık vardır. Çünkü cümlede kullanılan "Abese" fiili malum olmasına rağmen faili zikredilmemiştir. Bu üslup alışageldiğimiz ifade tarzlarının dışındadır.

Ancak Kur'an-ı Hakim burada mucize bir belgeyi göstermiştir. Şöyle ki; açıktan zikredilmeyen cümlenin faili, bizzat "Abese/Yüzünü ekşitti" fiilinin ebced değerinin içerisindedir. Evet bu kelimenin ebced değeri 132 olup "Muhammed" isminin karşılığıdır. Yine kendisinden yüz çevrilmiş kişinin de ismi verilmemiş ancak, onu da, "el-A'ma" kelimesinin ebced değerinde şifrelemiştir. Evet bu kelimenin ebced değeri 143 tür. Söz konusu kimsenin ismi "Abdullah"ın ebced değeri de 143 tür.

Bu bağlamda görülen bu tevafukları kör tesadüf rüzgârlarına havale etmek doğru değildir.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,861
Tepki puanı
1,410
Düşünce
Sünni
"Eğer seni vefat ettirirsek..”:

Kur'an'da Hz. Peygamber (a.s.m)'e hitaben "Eğer seni vefat ettirirsek.." cümlesi üç defa zikredilmiştir. Bunlardan ilki Yunus suresinin 46. ayetinde geçmiştir.

Ayetin meali "Eğer onları tehdit ettiğimiz (azabın) bir kısmını sana (dünyada iken) gösterirsek (ne a'lâ); yok (onu göstermeden) eğer seni vefat ettirirsek nihayet onların dönüşü de bizedir. (O zaman onlara neler olacağını göreceksin.) Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir."

Ayette azabın bir kısmının Hz. Peygamber (a.s.m)'e gösterilebileceği hususu vurgulanmıştır.

Mekke'de inen bu surede belirtilen azabın bir kısmı Bedir savaşında gerçekleşmiş ve Hz. Peygamber (a.s.m)'e gösterilmiştir.

Ayette ifade edilen Hz. Peygamber (a.s.m)'in vefat haberi de çok harika bir tarzda ihbar-ı gaybi nevinden söz konusu yapılmıştır. Şöyle ki: "Eğer seni vefat ettirirsek" cümlesi, Kur’an’da üç defa geçmektedir. Bu cümle açıkça, Hz. Peygamber (a.s.m)’in vefatından söz etmektedir. Geçtiği üç sure ve ayet numaraları da, Hz. Peygamber (a.s.m)'in ömrü olan, 63'ü gösteriyor. Ayet ve Sure numaraları şöyledir: Yunus 10 /46, Ra'd 13/40 ve Ğafir 40/77. Buna göre, ayet numaralarının toplamı: 163’tür. Sure numaralarının toplamı ise, 63’ tür.

"Eğer seni vefat ettirirsek" cümlesinin harf sayısı, 9’dur. 63 sayısı ise, 9'un 7 katıdır.

Vefatı haber veren bu cümlenin -harfleriyle beraber- ebced değeri, 632’dir. Bu da Hz. Peygamber (a.s.m)'in, miladi vefat tarihidir. İşte tevafuk penceresinden gaybî haberlerin aşikar bir görüntüsü!
Detaylı bilgi için:
 

alemdar27

Deneyimli
Mesajlar
855
Tepki puanı
227
Düşünce
Deist
Çen onu bunu boşverde bu yukardaki saçmalamalarını hangi kurana göre değerlendireceğiz. Ayrıca hangi kur'ana inanacağız onu söyle??Übeyy ibn Ka'ba mı, Abdullah ibn Mes'ûd'a mı, Ali ibn Ebî Talib'e mi, Abdullah ibn Abbâs'a mı ve Cafer-i Sâdık'a mı?? bunların hangisinin kuranını baz alacağız. Len 5 kişi oldu bunlar ::D::D::D(https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/mushaf?amp) by pinokyo kendine gel, kendine gelmiyorsanda bize gel bir çay içeriz seninle ÇAYKA oluruz.
 

alemdar27

Deneyimli
Mesajlar
855
Tepki puanı
227
Düşünce
Deist
"Eğer seni vefat ettirirsek" cümlesinin harf sayısı, 9’dur. 63 sayısı ise, 9'un 7 katıdır.
mıstır pinokyo peygamberinin vefat yaşının 63 olduğuna emin misin ???::D::D::D::D valla kusura bakma kafa bulmuyorum ama içiniz dışınız yalan ve yanlış bilgi . bak hele senin peygamberinin yaşı kaçmış :ggsy::ggsy::ggsy::ggsy::ggsy:8-)8-)8-)
 

alemdar27

Deneyimli
Mesajlar
855
Tepki puanı
227
Düşünce
Deist
Böylelikle senin ebced midir, tebced midir, sebced midir nedir o çöp olduuuuuu
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,861
Tepki puanı
1,410
Düşünce
Sünni
Çen onu bunu boşverde bu yukardaki saçmalamalarını hangi kurana göre değerlendireceğiz. Ayrıca hangi kur'ana inanacağız onu söyle??Übeyy ibn Ka'ba mı, Abdullah ibn Mes'ûd'a mı, Ali ibn Ebî Talib'e mi, Abdullah ibn Abbâs'a mı ve Cafer-i Sâdık'a mı?? bunların hangisinin kuranını baz alacağız. Len 5 kişi oldu bunlar ::D::D::D(https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/mushaf?amp) by pinokyo kendine gel, kendine gelmiyorsanda bize gel bir çay içeriz seninle ÇAYKA oluruz.
Hakaretlerinizi aynen iade ederim.

Yukarıda yazdıklarımın neresinin saçma olduğunu gösteremeden saçma diye feryat ediyorsunuz. Kendinizi böyle aciz göstermek zorunda değilsiniz. İtiraz etmek zorunda değilsiniz, kendinize bu kadar eziyet etmeyin:)

Yazdıkları ayetler aynı. Kimisinde dua eklenmiş, kimisinin ayetleri tam değil. Bu yüzden içinde Kuran ayetlerinden başka bir şey olmayan eksiksiz bir mushaf gerekiyordu ki Hz Ebubekirin yaptığı da bu. Olay bu kadar basit ama İslamı inkarı dogma haline getirince bu kadar basit bir olay bile anlamak istenmiyor :)

Hz Ebubekir ilerde oluşması muhtemel karışıklıkları önlemek, sizin iddia ettiğiniz gibi birilerinin araya bir şeyler sokuşturup bu da falanın cem ettiği mushafta vardı iddiasını baştan yok etmek için Hz Zeydi görevlendirdi. Bu görevlendirmeden sonra bütün Sahabeye, yanlarında bulunan -gerek ezberlerinde olan gerekse herhangi bir yazı malzemesinde yazılı haldeki âyetleri Zeyd ibn Sâbit'e getirmeleri duyuruldu ve bunların Kur'ân âyetleri olduğuna bizzat Hz. Peygamber'den Kur'ân âyeti olarak duyup ezberlediğine veya Hz. Peygamber'in huzurunda Kur'ân âyeti olarak yazıldığına dair en az iki şahit getirmeleri şart koşuldu. Böylece bütün Kur'ân âyetleri büyük bir titizlik ve itina ile bir araya toplanıp yazıldı. Açıktır ki kimsenin elindeki mushaf bu titizlikle hazırlanmış değildi. İlerde bu mushaflarla ilgili fitne çıkabilirdi ama devlet eliyle bu titizlikle hazırlanmış mushaf bu fitneleri önlemiştir
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,861
Tepki puanı
1,410
Düşünce
Sünni
mıstır pinokyo peygamberinin vefat yaşının 63 olduğuna emin misin ???::D::D::D::D valla kusura bakma kafa bulmuyorum ama içiniz dışınız yalan ve yanlış bilgi . bak hele senin peygamberinin yaşı kaçmış :ggsy::ggsy::ggsy::ggsy::ggsy:8-)8-)8-)
Cevabı linkte zaten verilmiş. 63 ay takvimine göredir. Ortada yalan falan yok :)

Ne demişler:

Alemi nasıl bilirsin?

Kendin gibi :)

Baktığınız her yerde yalan görüyorsunuz ama her seferinde sizin yalan dedikleriniz doğru çıkıyor :)
 

alemdar27

Deneyimli
Mesajlar
855
Tepki puanı
227
Düşünce
Deist
Ebced hesabı miladi takvime de hicri takvime de uygulanır. Ebced konusunda cahil olduğunuz için bilmemeniz normal :) Ama cahil olduğunuz konularda ısrarla yorum yapmanız hiç normal değil :)
bunu sen yazmışsın şimdi senin peygamberin 61 yaşında mı öldü, yoksa 63 yaşında mı. işine geleni mi alacaaan artizzzz
 

alemdar27

Deneyimli
Mesajlar
855
Tepki puanı
227
Düşünce
Deist
Hakaretlerinizi aynen iade ederim.

Ay takvimine göre 63, güneş takvimine göre 61. Olay bu kadar basit :)
Anladım cevap veremediniz, peki :)


Yine salağa yatmaya başladın: 632-571 =61 eder. Senin tebced :şgdçy: hesabında ise 63 ü işaret ettin. Hangisini alıyorsun. Bir adam ya 63 yada 61 yaşındadır beyninin cücüğünü senin. Yıllardır bu insanlara 63 diye kakaladınız ve yine yalan söylediniz. Çünkü yalancılık sizin zanaatiniz. Bari bir konuda net olun. Ebcedciiii seni. Seni kekleyen iyi kekliyor , hade namaza git sen.
 

Tiglath

ll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,956
Çözümler
3
Tepki puanı
1,844
Düşünce
Ateist
Allah’a yakıştırdığı mucizeye bak, dalga mı geçiyorsun? Eğer bir Allah olsaydı seni çoktan çarpmıştı.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,861
Tepki puanı
1,410
Düşünce
Sünni
Yine salağa yatmaya başladın: 632-571 =61 eder. Senin tebced :şgdçy: hesabında ise 63 ü işaret ettin. Hangisini alıyorsun. Bir adam ya 63 yada 61 yaşındadır beyninin cücüğünü senin. Yıllardır bu insanlara 63 diye kakaladınız ve yine yalan söylediniz. Çünkü yalancılık sizin zanaatiniz. Bari bir konuda net olun. Ebcedciiii seni. Seni kekleyen iyi kekliyor , hade namaza git sen.
Ay takvimine göre 63 yaşında, bunun neresi yalan? :)
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,861
Tepki puanı
1,410
Düşünce
Sünni
Allah’a yakıştırdığı mucizeye bak, dalga mı geçiyorsun? Eğer bir Allah olsaydı seni çoktan çarpmıştı.
İnsanın gücünü aşan şeylere mucize denir. Yazdıklarımın hepsi doğru, hiçbirine şurası yanlış diyemiyorsunuz. Bunları bu şekilde tevafuk ettirenlerin insanlar olmadığı ortada. Öyleyse Allah öyle denk getirmiş. Bunda eleştirilecek bir yan yok ki :)
 

Son konular

Son mesajlar

Üst