Meraklısına Sümer ve Arap Mitolojisi

Wayder

Yazar
Mesajlar
79
Tepki puanı
57
Düşünce
Ateist
Sümer mitolojisi

Sümer dini yaratılış mitosu

Sümer inanışına göre başlangıçta gök ile yer birdi. Daha sonra gök ile yer, tanrılar tarafından ayrılmıştır. Sümer inanışında evrenin kökeni şu şekilde açıklanır :
  1. Başlangıçta ilksel deniz vardı; kökeni veya doğuşu konusunda bir şey söylenmemektedir, Sümerler onu her zaman varmış gibi düşünmüş olabilirler.
  2. İlksel deniz gök ile yerin birliğinden oluşan kozmik dağı vücuda getirdi.
  3. Tanrılar insan biçiminde kişileştirildiğinde, Anu (gök) eril, Ki (yer) dişildi. Onların birleşmesinden hava tanrısı Enlil doğdu.
  4. Hava tanrısı Enlil yerden göğü ayırdı ve babası Anu göğü ele geçirirken, Enlil annesi Ki'yi, yeri, ele geçirdi. Enlil ile annesi Ki'nin birleşmesi- tarihsel devirlerde Ninmah, "yüce kraliçe", Ninhursag, "kozmik dağın kraliçesi"; Nintu, "doğurgan kraliçe" gibi çeşitli adlar verilen tanrıçayla özdeşleştirilmiş olabilir- evrenin düzenlenmesini, insanın yaratılışı ve uygarlığın kuruluşunu başlattı
İnsanın yaratılışı
Sümer mitolojisinde insanın tanrılara hizmet etmesi için yaratıldığı anlatılır. Hava tanrısı Enlil tanrılara hizmet etmeleri maksadıyla Enki'nin tavsiyesiyle tahıl tanrıçası Aşnan ile sığır tanrı Lahar'ı yaratmıştır. Ancak bu iki tanrı bir gün öyle bir kavgaya tutuşmuşlar ki tüm işleri yapmaz olmuşlar. Kendilerine hizmet edilmeyen tanrılar, yeryüzündeki işleri yapmaktan yorulmuşlar ve bu konuyu Enki'ye götürüp şikayette bulunmuşlar. Uyuduğu için olan bitenden haberi olmayan Enki, tanrıça Nammu ve doğum tanrısı Ninmah'a insanı yaratması emrini vermiştir. Ninmah ve Nammu "derin suların üzerindeki" "balçığı" kararak şekil bakımından tanrılara benzeyen, ancak onların ölümsüzlük yeteneklerine sahip olmayan insanı yaratmışlar. İnsanın yaratılışı şerefine verilen şölende bütün tanrılar içerek sarhoş olmuşlar. Sarhoşluğun tesiriyle Ninmah'ın yarattığı altı insanın hepsi kusurlu olmuş. Ardından Enki'nin yarattığı insan da akli ve fiziksel bakımdan kusurlu olmuş. Hatasını düzeltmesi için Ninmah'tan yardım isteyen Enlil'i tanrı Ninmah yaptığı hatadan dolayı lanetlemiş.

Sümer Mitolojisinin günümüze etkileri
Arif Tekin'e göre, Sümer mitolojisine ait birçok unsur İbranilerin babil sürgünü gibi değişik yollar ve etkileşimlerle günümüze kadar değişimler geçirerek gelmiş, kutsal kitaplara konu olmuştur. Bunların başlıcaları yaratılış ve tufan efsanelerinde karşımıza çıkar. Başlıca temalar; Gök ve yer bitişik iken sonradan ayrılması, her şeyin sudan veya su üzerinde yaratılması, insanın balçıktan ve tanrıya (tanrılara) benzer şekilde yaratılması, erkeğe ait Ti (Sümercede yaşam özü ve kaburga anlamlarına gelmektedir) kullanılarak kadının yaratılması, ilk insanların bin (veya binlerce) yıl yaşaması, insanın Gökteki bilgiye ulaşmak için çabalaması ve bunun tanrıları sinirlendirmesi, tufan, gemi yapımı ve her canlıdan bir çiftin gemiye alınması vb.Bu konuda en net örneği gılgamış destanı vermektedir.

Orhan Hançerlioğlu'nun ifadeleri; "Sümer Tanrısı Marduk’un büyük önemi, üç büyük tektanrıcı dine kaynaklık etmiş olmasıdır. Tevrat’la İncil’deki hikâyelerin çoğu Sümer efsaneleridir. Nuh ve Tufan hikâyesinin aslı olan bu Sümer efsanesi, Tevrat’la İncil’den dört bin yıl öncedir. Gene aynı bölgede, MÖ XX. yüzyılda yaşamış olan Kral Hamurabi kanunları, Tevrat kurallarına kaynaklık etmişlerdir. Samuel Reinach, Orpheus adlı kitabında şöyle demektedir: Hamurabi kanunları için ileri sürülmesi gelenek haline gelen tarihten yedi yüzyıl önce yapılmıştır. Eğer Musevi kanunlarının Musa’ya Tanrı tarafından yazdırıldığı doğruysa, Tanrı, Hamurabi’nin yapıtını aşırmış demektir."

Sümer mitolojisine ait birçok figürün kısmen veya değişerek babil sürgünü sırasında Yahudi kültürüne geçtiği, oradan da değişik dini inanış ve kültürel anlatımlara kaynaklık ettiği düşünülmektedir. Sami'lerin babil esareti sonrasında yazıldığı söylenen bazı Tevrat anlatıları sümer dini hikâyeleri ile örtüşen motifler ve karakterler içermektedir;

Örneğin Adem ve Havva, cennetten kovulma, Havvanın adem'in kaburga kemiğinden yaratılması, Dünyanın yaratılışı ile ilgili birtakım ifadelerin sümer inançları ile ilgisi vurgulanır. Nuh ve tufan anlatısı Gılgamış destanı ve Deluge miti ile bağlantılanır. Yahudi yeraltı karakteri şeul sümer ve babilde tanrıça Ereşkigal tarafından yönetilen Kigal ve Babilli eşdeğeri ölüm tanrısı Nergal ile ilişkilendirilir. Sümer uzmanı Samuel Noah Kramer Sümerlerde, Arapça ve İbranicede önekler üzerine bir kitap yazmış ve benzerlikleri ortaya koymuştur.
 

Wayder

Yazar
Mesajlar
79
Tepki puanı
57
Düşünce
Ateist
Arap mitolojisi

Tapınım şekilleri
Tüm kabileler; savaşın yasak olduğu hac mevsiminde, bayram havası içerisinde düzenlenen panayıra, festivale katılırlar, kendi putlarına dua, secde ve tazimde bulunurlar, kendi putları etrafında tavaf ederler, kurban keserler, sadaka verirlerdi. Daha sonra her kabile Kâbe’yi tavaf ederlerdi. Bu tavaf genellikle çıplak olarak gerçekleştirilirdi.[12] Söz konusu ziyaretlerde tanrılara çeşitli hediyeler sunarlar, güzel kokular serperler, adak hayvanlarını kurban ederler, hatta bu ziyaretlerin öncesinde oruç tutarlardı. Bu dönem Arapların, ölüleri gusül ettirdikleri, yıkadıkları ve kefenledikleri de bilinmektedir. Putların önünde fal okları çekerler, kuşların uçuşuna göre kehanette bulunurlar, nazardan korunmak için muska ve tılsımlara başvururlardı. Hac ve tapınım, kendileri için bir korunma olarak kabul edilirdi.[12] Ayrıca şeytan taşlama, telbiye gibi eylemleri gerçekleştirirler, Hacer'ül esved'e de büyük saygı duyarlardı. Araplar Safa ve Merve tepelerine konumlandırılan İsaf ve Naile isimli putlara da saygı ziyaretleri yaparlardı.

Doğaüstü varlıklar ve kehânet
Arap mitolojisinde yaygın bir cin inancı vardı. İslam öncesi Arap toplumunda şair ve kâhinlere ilhamı getiren cinlere inanılmaktaydı. İslam’dan sonra cinlerin haber getirme görevi meleklere devredilmiştir; “Hâlbuki daha önce biz göğün bazı kısımlarında haber dinlemek için oturacak yerler bulup oturuyorduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev bulur.”(Cin Suresi, 9).

Allah
İslam öncesi Mekke'yi de içine alan Arabistan bölgesinde Al ilah kelimesinden türetilen Allah yaratıcı veya politeistik bir panteonun baş tanrısı olarak değerlendirilmekteydi. Allah veya ilah sözcüğü bir isim veya unvandan daha çok bir sıfat olarak kullanılmış olabilirdi .
Kaynak : Vikipedi

Topraktan yaratılma eski inanışlarda da vardı
Efsanelerde yaratılış...

1) Gılgamış Destani: "Ellerimi yıkadım. Bir parça çamur koparıp yazıya attım. Ve bu yazıda, kahraman Engidu'yu yarattım."

2) Sümer'lilerin Enuma-eliş Destanı: "Bunun üzerine ben de Ea'nin yardımını istedim. Toprağı, Kingu'nun kanıyla yoğurdum. İlk insan meydana getirdim."

3) Çin Efsanelerinden: "Bunun üzerine Tanrıça Ngüho yengeç elleriyle gökyüzünü yukarıya kaldırdı, denizleri yeniden sınırlarına itti. Ve çamurdan yeni bir insan türü yarattı."

4) Mısır'da Luxor Tapınağı'nda bulunan kabartma bir resim: "Kral Amonhotap III olarak betimlenen Tanrı Khnemu çömlekçi çarkında erkek ve dişi iki insan yaratıyor."

5) Hesiodos Destani: "Naml, şanlı Hephaisdos'u çağırdım hemen. 'Bir parça toprak al, suyla karıştır' dedim. 'içine insan sesi koy, insan gücü koy."

6) Yunan Efsaneleri'nden: "Gözyaşlarımla toprağı çamur haline getirdim ve yoğurdum (Prometheus anlatıyor.) Bir insan heykeli yaptım. Sonra bu heykele ruh verdim. ilk ölümlü yaratıklar oluştu böylece.

7) Tevrat'tan: "Ve Rab Allah yerin toprağından Adam'ı yaptı ve onun burnuna hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu."

8) Kur'an: "And olsun ki biz insan süzme çamurdan yarattık. (Mü'minün 12-16.")
 

Ahlaksız

ll ☆☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,436
Tepki puanı
1,066
Düşünce
Ateist
Wikipedia çok önemli bir site ama bu sitede her yazılanı hakikat sanmamak lazım..
 

DemoKratos

Vll ☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
5,849
Tepki puanı
3,121
Düşünce
Ateist
Ortadoğu dinlerinin kökeninin Sümer olduğuna hiç kuşku yok da...

Fakat Hindu dini ve antik Mısır dininin de bazı etkileri var. Ama asıl köken Sümer.

Muslimlerin insanlara sürekli tek tanrı dini gönderildi fakat insanlar her seferinde bozup çok tanrılar çıkardılar iddiasının ise tarihsel en küçük bir dayanağı yok. Tek tanrı dedikleri dinlerin icat edilişi görece çok yeni. Tarihte bir Mısır firavunu Akhenaton örneği var, çok tanrıları teke indiren, başka tek bir örnek daha yok, o da Akhenaton ölür ölmez sona ermiş. Çok kısa bir dönem, yirmi yılı bulmuyor hatırladığıma göre. Yerine gelen firavun onun ortaya attığı tek tanrı Aton'dan nefret ediyor, adını her yerden kazıtıyor, sembollerini yasaklıyor. Kendisine kayınpederi Akhenaton tarafından verilen Aton'un hizmetkarı ünvanını reddediyor. Akhenaton'un oğlu olmadı. Yerine damadını geçirdi. Karısı da ünlü Nefertiti. İki damatları vardı, Akhenaton'un seçiminden Nefertiti memnun olmadı. Akhenaton ölmeden seçtiği damadını firavun yaptı. Fakat ölür ölmez diğer damat yönetime el koydu ve Aton'u sildi. Bir generali görevlendirdi, bu general tam bir Aton düşmanıydı! :D

Muslimler diyebilir ki tarihte tek tanrı inançları hep böyle kısa sürdü yok edildi çok tanrıya geçildi. Olabilirdi ama öyle olsa bunun tarihsel kanıtları mutlaka olurdu. Akhenaton'u nasıl ayrıntılı biliyorsak onları da bilirdik ama yok. Tek örnek Akhenaton. Ta ki Yahudiler Yahve'yi yaratana kadar başka örnek tarihte yok!
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
12,615
Tepki puanı
938
Düşünce
Sünni
Dinlerdeki benzerlik hepsine bir zamanlar Peygamber geldiğini çok net gösteriyor
 

DemoKratos

Vll ☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
5,849
Tepki puanı
3,121
Düşünce
Ateist
Şimdi muslimler, Yahudiler tek tanrıyı icat edene kadar tarihte Aton'dan başka hiç bir tek tanrı inancı izinin bırak tozunun bile görülmeyişini nasıl açıklıyorlar?

Efenim bir peygamber çıkıp tanrı birdir dediği anda vaaay sen misin tanrılarımızı inkar eden bam güm öldürdüler herifi. Ya tek bir inanan bile çıkmadı, ya da tek tük bir kaç inanan olduysa da yarar sağlamadı.

Böyle bir şey elbette olabilir, yani bu olabilecek bir şey ama, olmuyor yani bunu iddia etmekle. İlk peygamber Adem'den beri bu adamların hiç bir yararı olmadı, onun bile çocukları birbirini öldürdü, anca bir Musa az biraz bir işler yapabildi, İsa dersen on inanırı vardı onun da biri fos çıktı, bir Muhammed var etrafına insan toplayabilen iddiası olmuyor yani, bu nasıl iş böyle yahu?

Onun da cenazesi ortada kalıyor, üç gün yatıyor kimse ilgilenmiyor. Olmuyor yani, bu din hikayesi hiç olmuyor, hiç inandırıcı değil. Bu tanrı yani Pan'dan beter, köşe bucak saklanıyor, otistik, beceriksiz, bilgisiz...

Şu tek tanrıyı hiç yaratmayaydınız daha iyiydi. Böyle yaratacağınıza... Yazık etmişsiniz. Gül gibi mutlu mesut aile saadeti, dostları olan tanrılar yerine bunu yaratmanız bir facia!
 

Son konular

Son mesajlar

Üst