Rab ve Allah

Ahlaksız

lll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
2,658
Tepki puanı
2,651
Düşünce
Ateist
RAB

Türkçe'de rab; İngilizce'de Lord(6), Elence'de Kyrios(4,9,10) veya Despotes(10), Latince'de Dominus(10), Aramca'da Rabbi, Rabbuni, Mari(10), eski Arapça'da Rabbani(4), sabii literatüründe Rabba veya Rabbi(5) kelimelerinin karşılığıdır.

Elence Kyrios kelimesi, Lidya kralı Kroisos veya İran kralı Kyros(11)'tan kaynaklanmış gibi. Kutsal kitapta da, mesela Ezra 1/2'de "Fars kralı Koreş" olarak geçer(20).

Efendi, kral, sahip, öğretmen, yüce, büyük, idare eden, kudretli, bağımsız, usta gibi anlamlara gelen Rab; bir lakaptır, ünvandır, cins isimdir. Bu kelimeye verilen anlamlardan anlaşılacağı gibi; rab, saygı ifade eden, insani bir otoriteyi anlatmaktadır(10).

Rab bir erkeği işaret ediyor gibi görünür amma velakin kutsal ruh, bakire ruh veya ana anlamlarına gelen, bilgelikle özdeş tutulan Sophia (tanrıça)(2) veya El lat(18) ile de bir bağı vardır. Rabbin hem eril, hem de dişil yanının olmasının nedeni; samilerde tanrının hem erkek, hem de dişi olarak kabul edilmesiyle alakalıdır(8).

Mısır'da Osiris'e "tüm Dünya'nın rabbi"(1), Set'e "rabb"(8), Babil'de El'e "yüce rab"(8), Yakındoğu'da Melkart'a "şehrin rabbi"(8), Baal veya Bel'e "rab"(8), Dionysos'a "tanrıdan doğmuş rab"(1) denilmiştir.

Yahudiler Yahve'ye(10), hristiyanlar Yahve ve oğlu İsa'ya(10), müslümanlar Allah'a(7), sabiiler de Adonai'ye(5) "rab" demişlerdir. Muhammed için de "rab" ifadesinin kullanıldığı belirtilmektedir(6). Ayrıca Taif'lilerin Lat (Meryem) için "Rabba" dediklerini de belirteyim ki, rabbin dişil yanı görülsün(4).


ALLAH

Allah,"evin rabbi", "Mekke'nin rabbi" veya "Kabe'nin rabbi"dir. Araplar yeminlerinde veya şarkılarında Allah'ın yanında İsa'yı da ayrı olarak belirtmişlerdir(3,7).

Arapça konuşan yahudiler Yahve'ye "Allah" diyorlar. Hristiyan araplar "Allah" adını kullanıyorlar. Turan Dursun, Tanrı'ya Allah denilebileceğini belirtiyor(11). "Baba" ifadesinin de süryanice ve aramcadaki karşılığı Allah'tır(10). Yani, "Mekke'nin rabbi" diye kabul edilen Allah'ın; baba, yani Yahve olduğu ortaya çıkıyor. Toparlarsak; kaynaklarda Yahve'nin, Tanrı'nın, Rabb'in, Allah'ın, Baba'nın yanında; İsa'da özellikle ve ayrı olarak "çarmıha veya haça gerilen" şeklinde geçiyor. Hristiyanlarca "rab" kelimesinin daha çok İsa için kullanıldığı ve 7. yüzyılda Kabe'nin de bir "kilise" olduğu(3) dikkate alınırsa; arapların "Allah ve Rab" ya da "Yahve ve İsa" ya da "Baba ve Oğul" adına yemin ettikleri veya şiirler yazdıkları ortaya çıkar. Baba ve oğulun bir / aynı olduğu dikkate alınırsa da, Kabe'de "Rab Allah"a (Erol Sever'in "Kabe'de tapınılan tanrı, hristiyanların tanrısıydı, İsa'ydı.(3)" demesine paralel olarak), yani İsa'ya tapınıldığı ortaya çıkar. Bu da bir başka olguyla, Yuhanna 16-23'de belirtildiği gibi Baba'dan, yani Tanrı'dan, yani Allah'tan bir şey istenilmesi için Rab'be, yani İsa'ya dua edilmesi(9,16) gerektiği ile örtüşür.

İsa'nın aslında Dionysos (yani, ölen ve yeniden dirilen mitolojik figürlerden birisi) olduğunu(1) ve Dionysos'un da babası tarafından doğrulduğunu(19) söylemek isterim.

Kuran'da geçen "rabbunallah" ifadesi, mealciler tarafından "Rabbimiz Allah'tır" olarak çevirilmiştir amma velakin bu çeviri "Allah'ımız Rab'tir(15) şeklinde olmalıdır ve bu ifadeden kasıt, Allah'ın İsa, ya da Tanrı'nın İsa olduğudur. Arapça isim tamlamasında rabbin muzaf olması ve Allah'ın da muzaf olamaması(13), rabbunallah ifadesindeki rab kelimesinin, Allah kelimesinden daha önemli olduğunu kanıtlar(14). Rabbunallah ifadesinde işaret edilen Rab'dir. Yani İsa!

Peki, rabbin dişi yanı olan Sophia (Lat veya Meryem)'ya ne oldu? Rabbin dişi yanı; Baba, Tanrı, Allah, Yehova kavramlarının içinde duruyor. Yani baba ve ana, aynı kavramla ifade ediliyor. Gerek Yahve'nin, gerekse de Allah'ın dişi yanı biraz detaylı olduğu için hiç değinmeyeceğim burada. Allah ve Yahve eril tanrılar olarak görülmemelidir. Bu tanrılar (yukarıda kısaca değindiğim gibi, aslında aynı tanrılar) çift cinsiyetli, hünsa tanrılardır. Tabi burada Allah'ın erkek olduğunu yazan, Turan Dursun veya Arif Tekin gibi yazarlarımızın; konuya sadece islami literatürden baktıkları için yanıldıklarını söylemem lazım. Mesela Arif Tekin salt Kuran'a bakarak "Allah erkektir"(17) demiştir!

Son olarak yazdıklarımla uyumlu ve önemli oryantalistlerin çıkarımlarıyla aynı doğrultuda (Muhammed'in tarihi bir kişi olmaması) olarak, şunu söylemek isterim.

Nasıl ki Allah Yahve'nin yerini almışsa, Muhammed'de İsa'nın yerini almıştır. Muhammed Rab'tir. Kuran'da ilk yazılan surelerde, Rab kelimesi Allah kelimesinden daha çok geçmektedir(13). Bu kelime kesinlikle İsa için kullanılmıştır. Müslümanlar Rabbin ve Allah'ın aslında aynı şey olduğunu anlatma derdindedirler(13). Bu çaba, baba ve oğulun aslında aynı şey olduğunu 2000 yıldır anlatmaya çalışan Hristiyanların(21) çabasına benzemiyor mu?!

Kaynaklar;
1- İsa'nın gizemleri - Tımothy Freke, Peter Gandy 2011
2- İsa ve kayıp tanrıça - Tımothy Freke, Peter Gandy 2006
3- İslam'ın kaynakları 1, Çok tanrıcılık, hıristiyanlık ve kabe - Erol Sever 1995
4- İslam'ın kaynakları 2, Muhammed - Erol Sever 1997
5- Sabiiler, son gnostikler Şinasi Gündüz - 1999
6- Günümüzde islam ve hristiyanlık - W. Montgomery Watt 2012
7- Kuran'da tanrı ve insan - Toshıhıko Izutsu 2016
8- Karşılaştırmalı mitoloji ışığında İsrail dini - Jules Soury 2008
9- Hristiyanlıkta ve İslam'da Hz. Meryem - Prof. Dr. Günay Tümer 2011
10- Yahudi ve hristiyan kaynaklarında tanrı imgesi - Murat Hakan Yıldırım 2010
11- Tarih - Herodotos 2007
12- Allah - Turan Dursun 1995
13- http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruifd/article/viewFile/5000010436/5000010408
14- https://hafizamerkezi.com/12-isim-tamlamasi-muzaf-muzafun-ileyh
15- http://www.ortodoksluk.org/sabahduasi.htm
16- Süryani ortodoks kilisesinde ibadet - Dr. Nihat Durak 2011
17- Kuran'da Allah - Arif Tekin 2014
18- İslam'dan dönenler ve yalancı peygamberler - Doç. Dr. Bahriye Üçok 1982
19- Vampirin kültür tarihi - Gülay Er Pasin 2013
20- Kitabı mukaddes 1988
21- Kutsal üçlük'te Allah'ın birliği - Zekeriya Butrus (Tarih belirtilmemiş. Sevgi yayınları)
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Ahlaksız

lll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
2,658
Tepki puanı
2,651
Düşünce
Ateist
İlk sami imparatorluğu M.Ö.2300 yıllarında akad kralı Sargon tarafından kurulmuştur..Bu imparatorlukta tanrıça İştar'ın rolü büyüktür..
M.Ö.1000 yıllarında bir başka sami halk olan Aramiler,tanrıçaya erkek tanrıyla beraber tapıyorlar..
M.Ö.700'lerde arabistan yarımadasında kraliçelerin varlığını biliyoruz..
Petra'da(sami yerleşim yeri) M.Ö.500'lerde baş tanrıça Allat'tır(veya Allat manatu)..Sonradan şarap vasıtasıyla Dionysos tapımı burada başlıyor..
M.Ö.400'lerde Herodot'a göre araplar Dionysos(orotalt) ve Urania(Alilat) isimli iki tanrıya tapıyorlar..
Miladi 22'de ölmüş antik tarihçi Strabo veya Strabon'a göre,araplar arasında çok erkekle evlilik revaçtaymış..Yani arap bir kadının,erkek haremi var..
Samiler arasında akrabalık bağı baba kanından çok,ana kanından geçer..Başlangıçta aileler anaerkil olduğundan önce tanrıçaya tapılmıştır..
Arap kavimlerin veya sopların taşıdığı bazı dişi isimler,anaerkilliğin devam ettiğini gösterir..
Sami tanrıça isimleri eşlerinin isimlerinden türüyor..El Elat,Asur Aşera,Baal Baalat,Bil Bilit gibi..
Buraya kadar yazdıklarımdan şu sonucu çıkarabiliriz..Samilerde baskın olan tanrıça inancıdır veya samiler tanrıça inancını tanrı inancından farklı görmemişlerdir..

Miladi 4.yüzyıl sonlarında Petra'daki bir kilisede arapça ilahiler okunuyor ve Meryem ananın adı Ka'b(bakire) olarak geçiyor..Bu,yukarıda belirttiğim Allat Manatu'dur..Herodot'un söylediği Urania'dır..Bu kilisede İsa'ya ise Dhu Şara olarak tapınılıyor..Dhu Şara ise,Dionysos oluyor..
Miladi 4.yüzyılda Arabistan'da Meryem'i tanrı yerine koyan ''Kolliridiyen'' isimli sadece kadınlardan oluşan bir hristiyan mezhebin varlığını da biliyoruz..
Bu da,bu zamana kadar arapların anaerkillikten kopamadığını kanıtlar..

Şimdi de kitabelere bakalım;

Güney arabistandaki Main krallığı(M.Ö.700-300) kitabelerinde ve Sebe krallığı(M.Ö.750-115) kitabelerinde ALLAH ismini görüyoruz..
M.Ö.5.asırdan kalma kuzey arabistan'daki Lihyani kitabelerinde HLH ismini görüyoruz..Yine aynı bölgede miladi 2.yüzyıldaki Safa kitabelerinde HALLAH ismini görüyoruz..Suriye'de miladi 6.asırda hristiyan bir kitabede ise HALLAH ismini görüyoruz..
Ayrıca miladi 8.asırda ölmüş olan meşhur Yuhanna ed dimeşki,arapların tanrıya ALLA dediğini yazmış..

Bu verilerden sonra,biraz yorum..
 

Ahlaksız

lll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
2,658
Tepki puanı
2,651
Düşünce
Ateist
DEVAMI;

Öncelikle arapça konuşan yahudi,hristiyan ve müslümanların tanrılarına Allah olarak seslendiklerini;yani aynı tanrıya taptıklarını belirtelim..
Peki kim veya nedir bu Allah?

1-Mesela Sebe krallığı kitabelerinde Allah ismi geçiyor deniyor ama Sebe'de Allah isminde bir tanrı veya tanrıça yok..ALMAKAH veya ALMAKA isminde bir ay tanrısı var..Muhtemelen bu tanrı adını Allah olarak kayıt etmişlerdir..Bu tanrı erkek ve dişi bir dostu ya da eşi var..Adı şems..Yani güneş..Bir de oğulları Astar var..Bu Astar,aslında M.Ö.2300 yıllarında meşhur Sargon'a yardımcı olan baş tanrıça İştar'dır..Zamanla bu tanrıça,ayın ve güneşin oğlu olarak güney arabistan'da varlığını sürdürmeye devam etmiş..
Hristiyan ve müslüman gnostiklerin Allah'tan siyah bir ışık,aydınlık gece veya göz kamaştırıcı karanlık olarak bahsetmeleri;Allah'ın özünde bir ay tanrısı olduğunu söyleyenleri destekleyen bir argümandır..
Ayrıca Mısır'da AH isminde bir ay tanrısı vardır..Bu tanrı da Sebe'deki Almakah ile bağlantılı gibi gözüküyor..
2-Allah'ın Lilith ile de bağlantısı var gözüküyor..Gece canavarı da denilen Lilith'in,aslında ibranice LAYLAH(gece) kelimesinin yanlış tercümesi olduğunu söyleyenler var..Bu ibranice Laylah kelimesi,hem Allah kelimesine benzer;hem de Allah'ın siyah bir ışık olarak betimlenmesi ile alakalı..
3-Sümer ve sonrasında Babil-Akkad gibi antik toplumlarda cehennemin,yeraltının tanrıçası olarak kabul edilen Ereşkigal,baştan çıkarıcı Havva'nın ve Lilith'in atası olarak görülür..Bu tanrıçanın diğer adı ALLATU'dur..Allah kelimesinin kökeninde bu tanrıça da olabilir..
4-Babil ve Asur'da bereket ve doğum tanrıçası olan Mylitta'nın,Yunan kültüründeki karşılığı Afrodit'tir..Afrodit ise arabistanda tapınılan Allat'a tekabül eder..Bu mylitta,Sümer'in baş tanrısı Enlil'in eşi Ninlil'dir..Ninlil'in bir diğer adı da Haya'dır..Ninlil'in hem Allat'a tekabül etmesi,hem de diğer adının Haya olması;İslam'ın tanrısı Allah ve kuranda en çok geçen sıfatı Hay'ı aklımıza getirmelidir.. Muazzez ilmiye çığ,''İbrahim'in tanrısının adı Hay'dır'' diyor..Ayrıca tasavvufçuların tanrıyı ''Hak'' olarak gördüklerini ekleyeyim..
5-Rab eril bir kelime ama gnostiklerin Sophia'sı içinde kullanılıyor..Bu Sophia,Petra'daki Allat,yani Ka'b,yani Meryem oluyor..Allah bu Meryem oluyor ama Meryem kendi başına değil..Petra'daki İsa,yani Duşara/Orotalt/Dionysos;LAT'ın oğlu olarak lanse edilir..Yani ana meryem ve oğlu İsa..Yalnız anaya Rab de deniliyor işte..Ayrıca Dionysos'u(İsa) babasının doğurduğunu da biliyoruz..Yani Lat/Meryem/Allat/Alilat isimli tanrıça,aynı zamanda tanrıdır..Kendi kendini dölleyen tanrı ve ortaya İsa çıkıyor..Bu mitolojik gerçeği,yani Meryem'in kendi kendini döllediğini,bugün bir islam ilahiyatçısı Mehmet Okuyan bile dile getirmektedir..
Hem baba,hem de anne olan Allah;esasında ugaritlerin baş tanrısı EL'e dayanır..El'in oğlu Baal,semavi dinlerin kurtarıcı figürleri Musa,İsa ve Muhammed oluyor..El'in kızı Anat ise,El ile birleşerek Petra'daki Allat'ı oluşturuyor..Zaten tarihler de uyuşuyor..Ugarit kentinin yıkılmasından yaklaşık 700 yıl sonra aynı bölgede Allat tapımı başlıyor..Yani Allat veya Allah kelimesi,bana göre içeriğinde ugaritlerin baş tanrısı El ve kızı Anat'ı barındırıyor..El konusunda Şemseddin Günaltay geniş açıklamalar yapar ama bence,bu konuyla alakalı olarak kurduğu en önemli cümle şudur;''El zahiri bir ayin ve ibadet yapılmaksızın takdis edilen bir tanrı idi..''
Bu şu anlama gelir;semavi dinlerin tanrısı olan Allah bilinemez/tanımlanamaz/tarif edilemez olarak lanse edilir..Allah sevgidir veya ruhtur gibi söylemler;Allah'ı yüceltmek veya Allah ile insanları aldatmak adına kurulan banal cümlelerdir..Allah'ın tanımlanamaz olması,özünde El'in geri planda kalması ile ilgilidir..El zamanla geri planda kalmıştır ama varlığını ismi ile devam ettirmiştir..El'in varlığı,Allah kelimesinin içindedir..Yani kelimenin ilk hecesi olan Al,El'dir..Lah kelimesi ise,El'in kızı olan Anat'ı bize işaret eder..Anat'ı da Alat,Alah,Lat veya Lah olarak görebiliriz..Burada bir kaynaşma söz konusu ve bu mitolojide olağan bir şey..Anat vahşeti ile nam salmış bir tanrıça..Bu da semavi dinlerdeki vahşete cuk oturuyor..Fahrettin Razi gibi isimler Allah'ı tıpkı benim gibi açıklıyorlar ama kelimedeki ifadelerin ne anlama geldiğinden bahsetmiyorlar..Mesela Basralılara göre Lah'ın başına elif lam getirilmiş ve idğam ile Allah sözcüğü oluşmuş diyorlar ama neden böyle birşey yapıldığına dair veya bu ifadelerin ne anlama geldiğine dair,ifadelerin arketiplerine dair en ufak bir yorum da bulunmuyorlar..Aslında söyledikleri doğru..Al ve lah ifadeleri birleşmiştir ve ortaya Allah kelimesi çıkmıştır..Bu kelime içeriğinde hem tanrıyı,hem de tanrıçayı taşımaktadır..M.Ö.8.yüzyıllarda arap yarımadasının kuzeyinde hallah,güneyinde Allah ifadelerinin kullanılması,sonrasında yahudilerin tanrılarından bahsederken El,Eloah gibi ifadeleri kullanmaları hep uyuşuyor..Sonrasında hristiyanların ve müslümanların tanrılarından Allah diye bahsetmeleri de..Ayrıca gnostiklerin tanrısının da çift cinsiyetli olduğu söylenir..Bu da yazdıklarımı teyit eden bir başka konu..
Kabe'de 7 defa dönme,Kabe'deki kara taş,tesbih veya cuma gününün kutsallığı hep tanrıça ile alakalıdır..Tanrıça tapımı devam ediyor ama tanrı da unutulmuş değildir..
 

Ahlaksız

lll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
2,658
Tepki puanı
2,651
Düşünce
Ateist
Hicr 28'de RAB çamurdan insan yaratıyor.
Maide 110'da İSA çamurdan kuş yaratıyor.
Buradan Rabbin İsa olduğu ve İsa'nın da insanı yaratan kişi olduğu sonucu doğmaz mı?!

Maide 17'de İsa'nın Allah olmadığı ve Allah'ın da yaratıcı olduğunun altı çiziliyor. Allah, ''İsa/Rab çamurdan kuş veya insan yaratmış olabilir ama herşeyin asıl yaratıcısı/sahibi benim'' diyor.

Ali imran 39'da da İsa'nın Allah'ın kelimesi, yani ''Kelamullah'' olduğu belirtiliyor.
Burada da ''Rab, yani İsa, insanları yaratmış olabilir ama bu onu Allah yapmaz. Sadece Kelamullah yapar'' deniyor.

Yuhanna incili 1. bölüm;

1- Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı.
2- Başlangıçta o, Tanrı'yla birlikteydi.
3- Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı.

Burada geçen söz, kelamdır. Kelam da, eski Yunancada logos olarak çevrilir. Logos, Tanrı'nın oğludur ve Tanrı logos aracılığıyla Evren'i yaratmıştır.
Detaylı bilgi için Tımothy Freke ve Peter Gandy'nin yazdığı ''İsa'nın gizemleri'' kitabına bakabilirsiniz.
 

bilgelikyolunda

ll ☆☆
Yazar
Mesajlar
16,951
Tepki puanı
1,462
Düşünce
Sünni
Hicr 28'de RAB çamurdan insan yaratıyor.
Maide 110'da İSA çamurdan kuş yaratıyor.
Buradan Rabbin İsa olduğu ve İsa'nın da insanı yaratan kişi olduğu sonucu doğmaz mı?!
Doğmaz.

Çünkü 4 kez benim iznimle diye vurguluyor ve hemen sonraki ayet olan Maide 111'de Hz İsa'nın peygamber olduğu vurgulanıyor.

Cidden bu kadar basit mantık kurgularını dahi yapamıyor musunuz yoksa bile bile ayetleri çarpıtıp insanları yanlış yönlendirmeye mi çalışıyorsunuz?
Maide 17'de İsa'nın Allah olmadığı ve Allah'ın da yaratıcı olduğunun altı çiziliyor.
Üstteki Hz İsa'nın Rab olduğu mantık katliamınızı kendiniz çürütmüşsünüz. :)
Burada da ''Rab, yani İsa, insanları yaratmış olabilir ama bu onu Allah yapmaz. Sadece Kelamullah yapar'' deniyor.
Ayette öyle bir şey denmiyor.

Bunu siz uydurdunuz.
Logos, Tanrı'nın oğludur ve Tanrı logos aracılığıyla Evren'i yaratmıştır.
Hristiyanlar da sizin gibi ayetleri çarpıtmışlar zamanında ve Hz İsa'yı Tanrılaştırmışlar.
 
Üst