Site için düşünce sözlüğü

Plütoncu

☆☆
Denetmen
Mesajlar
1,737
Çözümler
1
Tepki puanı
2,038
Düşünce
Ateist
Ateizm, tanrı veya tanrıların varlığına dair inanç yokluğudur. Bu düşünceye sahip olanlara ateist denir. Ateizm inanç koşullanmalarını, hayalî yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhanî varlıklar da reddedilir. Ateizm bireyden bireye farklılık gösterebilen bir felsefedir. Eğer kendinizi Ateist olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Agnostisizm veya bilinemezcilik akımı tanrının varlığının ve yokluğunun eşit derecede bilinemez olduğunu savunur. Bu akıma göre tanrı var ya da yok, insanlar bunu bilemezler. Agnostisizm, ilahi veya doğaüstü varlıkların bilinmediğini, bilimsel olarak ispatlanamadığı ve gözlemlenemediğini, bu yüzden bilinemez olduğunu savunan felsefi fikir akımıdır. Eğer kendinizi Agnostik olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Deizm, doğal dünyaya dair gözlemler ve mantığın kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahye dayalı tüm dinleri reddeden bir tanrı inancıdır. Deist felsefeye göre tanrı vardır ve nihai olarak evrenin yaratılmasından sorumludur, ancak yaratılan dünyaya doğrudan müdahale etmez. Eğer kendinizi Deist olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Panteizm ya da tüm tanrıcılık, her şeyi kapsayan içkin bir tanrının, Evren'in ya da doğanın tanrı ile aynı olduğu görüşüdür. Panteistler kişileştirilmiş ya da antropomorfik bir tanrıya inanmazlar. Panteizmde her şey tanrının bir parçası olarak kabul edilir, tanrı her şeydir ve her şey tanrıdır. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır. Onlar için herkesin kabul ettiği, kişilik olarak bir tanrı yoktur. Eğer kendinizi Panteist olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Panenteizm veya kamusal tanrıcılık, panteizmde olduğu gibi evrenin kendisinin tanrı olduğunu, panteizmden farklı olarak da ilk devindirici olan tanrının evren ve tüm varlıkları özünden yarattığını ve evrene aşkın, evrenin bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancıdır. Panteizm ile Panenteizm arasındaki fark şudur: Panteizmde her şey tanrıdır. Panenteizm'de ise her şey tanrıdan oluşmuştur. Ama tanrı başka bir şeydir. Eğer kendinizi Panenteist olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Apateizm veya tanrı-umursamazlık, herhangi bir deiteye olan inanca veya inançsızlığa karşı ilgisizliktir. Apateizm tanrı(lar)ın varlığına veya yokluğuna yönelik bir tutumu tanımladığından hem teizmde, hem ateizmde görülebilir. Apateistler aynı zamanda tanrı(lar)ın var olup olmadık(lar)ına dair herhangi bir yargıya katılıp katılmamakla ilgilenmemektedirler. Diğer bir deyişle bir apateist, tanrı(lar)ın varlığı ile ilgili soru sormanın anlamsız ve hayatıyla ilgisiz olduğu görüşündedir. Eğer kendinizi Apateist olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.İgnostisizm, varlığı ve yokluğu tartışılan "tanrı" kavramının tanımında bir tutarlılık bulunmadığını, tutarlı bir tanımı bulunmayan bir kavramın da varlık yokluk açısından tartışılmasının anlamsız olduğunu öne süren teolojik konumdur. Eğer kendinizi İgnostik olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Nihilizm, hiççilik ya da yokçuluk; Latince'de 'hiç' anlamına gelen nihil sözcüğünden türetilen Nihilizm, günümüzde birçok spesifik alt dala ayrılmakla beraber, en popüler tanımıyla; her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefi görüştür. Nihilistler Tanrı'nın varlığını, iradenin özgürlüğünü, bilginin imkânını, ahlakı ve tarihin mutlu sonunu reddederler. Eğer kendinizi Nihilist olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Plütoncu

☆☆
Denetmen
Mesajlar
1,737
Çözümler
1
Tepki puanı
2,038
Düşünce
Ateist
Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet, İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur. Zaman zaman Sünnî İslam veya Sünnî mezhebi ifadesi de kullanılır. Sünnî ekol, kendi içerisinde günümüzde yaşayan iki inanç mezhebi (Mâtürîdîlik - Eş'ârîlik), dört fıkıh mezhebini (Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik) içermektedir. Kutsal kitapları olan Kur'an'ın yanında "sahih hadis" olarak niteledikleri peygamber hayatına dair yazılara da iman ederler. Eğer kendinizi bir Sünni olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Şiilik Peygamberin damadı Hz. Ali'nin ve onun torunlarının ve ailesinin peygamberin ölümünden sonra İslam dünyasının başına geçmesi gereken kişiler olduğuna inanır. Sünnilik ve Şiiliğin temel inanışları aynı olsa da politik anlamda birbirlerinden ayrılır. Fakat yüzyıllar boyunca devam eden bu politik ayrılıklar neticesinde pek çok dini pratik farklılığı da doğmuştur. Eğer kendinizi bir Şii olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Alevilik, Hâk-Muhammed-Ali üçlemesiyle Ehl-i Beyt ve On İki İmamları önemseyen, Câferiyye Şiiliği ile ortak noktalara sahip olan bir yoldur. Alevilikte incelenmesi gereken asıl inanç Vahdet-i Vücud veya Varlık birliğidir. Alevilik biz mezhep değil, bir meşreptir. Eğer kendinizi bir Alevi olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Kur'ancılık, Kur'an hariç diğer tüm İslam öğretilerini temelinden reddeder. Onlar için tek gerçek Allah'ın gönderdiği kitap olan Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer kendinizi bir Kur'ancı olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Tarihselcilik, Kur'an'ı yorumlarken ayetlerin indirildiği tarihsel şartları da göz önünde bulunduran anlayış biçimidir. Tüm ayetlerin tarihi objektifliğin göz önünde bulundurularak, günümüz şartlarından bağımsız değerlendirilmesi, o gün şartlarına göre değerlendirilip anladığımız takdirde, yaratıcının kitabını günümüze uydurabileceğimizi düşünürler. Eğer kendinizi bir Tarihselci olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Selefilik özetle Müslümanların İslâm’ı daha iyi anlamaları ve uygulamaları için kaynaklara (Kuran, hadis, sahabeler) dönülmesi gerektiğini savunur. Selef, "önde olan" anlamına gelir ve geleneksel olarak Muhammed, Sahabeler ve onları görerek tabi olanlardan oluşan gruba verilen isimdir. Bunların dinde hata yapmayacaklarına inanılır ve kurtuluşun onların anlayış ve icraatlarını hiçbir yorum, ilave veya eksiltme yapmaksızın uygulamanın kurtuluşa götüreceği inancı hareketin temel ilkesidir. Eğer kendinizi bir Selefi olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Plütoncu

☆☆
Denetmen
Mesajlar
1,737
Çözümler
1
Tepki puanı
2,038
Düşünce
Ateist
Katoliklik, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı olan kişi. Papa'nın otoritesini kabul etmiş olan Uniat (Doğu Katolik) kiliseleri de bu gruba dahildir. Eğer kendinizi bir Katolik olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Ortodoks Hristiyanlık, Doğu Ortodoks Kilisesi ve Oryantal Ortodoksluk için kullanılan ortak adlandırma. Hristiyanlığın bu iki mezhebi de antik Hristiyan Kilisesi'nin inancı, doktrini ve uygulamalarına olan bozulmaz bağı vurgulamak için Ortodoks kavramını kullanır. Ortodoks inançları ve ibadetlerinde kutsal kitaptan (özellikle Yuhanna İncili) sonra gelen en belirleyici kaynak kilise babaları etrafında oluşan ve “en mysterion” yani “sır yoluyla” nakledilen geleneklerdir. Bunlar temel olarak kilise babalarından gelen rivayetler ve adetler olarak tanımlanabilirler. Eğer kendinizi bir Ortodoks olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Protestanlık, Hristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesi'ne ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketinin sonucunda doğmuştur. Papazlara ihtiyaç duymaksızın Kitab-ı Mukaddes'i okuyabildikleri için her vaftiz edilmiş inananın aracı bulunmadan rahiplik yetkisi olduğuna inanan Protestanlar, Kitab-ı Mukaddes'i Hristiyanlık için tek kaynak saymışlardır. Eğer kendinizi bir Protestan olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Musevilik, Allah'ın İsrailoğulları'na Musa Peygamber aracılığıyla bildirdiği din kurallarının bütünü. Tektanrıcı büyük dinlerin en eskisi Musevîliktir. Bu dine inanlara Yahudi denir. İsrailoğulları Milattan 2 bin yıl önce Filistin'e yerleşmişlerdi. Birkaç kabileye ayrıldılar. Bunlardan Yahuda kabilesi sonradan ülkenin bütününü egemenliği altına aldı. Bu kabilenin adından türeyen Yahudilik ve Yahudi sözcükleri, sonradan Musevîlik ve Musevi sözcükleriyle karşılandı. Eğer kendinizi bir Musevi olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Plütoncu

☆☆
Denetmen
Mesajlar
1,737
Çözümler
1
Tepki puanı
2,038
Düşünce
Ateist
Bahailik, bütün insanlığın ruhani birliğini vurgulayan monoteist bir din. Üç ana prensip Bahai öğretileri ve itikadı için bir temel oluşturur: Tanrı birliği yani tüm yaradılışın kaynağı olan tek bir Tanrı vardır, din birliği yani tüm büyük dinler aynı ruhani kaynağa sahiptirler aynı Tanrıdan gelirler ve insanlığın birliği yani bütün insanlar eşit yaratılmıştır, çeşitlilik içinde birlik ile bir araya getirilmiştir; ırkların ve kültürlerin bu çeşitliliği takdire ve kabule değer görülmelidir. Bahai İnancının öğretilerine göre insanın amacı dua, tefekkür ve insanlığa hizmet yoluyla Allah'ı tanımayı ve sevmeyi öğrenmektir. Kendinizi bir Bahai olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Zerdüştçülük, Zerdüştîlik ya da Mecûsîlik, günümüzden 3500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran'da kurulan, yaklaşık MÖ 6. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar 3 büyük Pers İmparatorluğu'nun dini olan, içerisinde düalist ve Eskatolojik inanışın ilk örneklerini barındıran, dünyanın en eski tek tanrıcı vahiy dini. Bu dine inananlar Zerdüştçü olarak adlandırılıyor olup bedenen öldükten sonra dirilip Ahura Mazda'nın huzuruna çıkacaklarına ve orada sorgulanacaklarına inanırlar. Eğer kendinizi bir Zerdüşt olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Tengricilik ya da Gök Tanrı inancı, Türk ve Moğol halklarında, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki yaygın inancıdır. Bu inanca göre Gök'ün yüce ruhu Tengri'ydi. Kişiler kendilerini gök ata Tengri, toprak ana Ötüken ve insanları koruyan atalarının ruhları arasında güven içinde hissedip onlara ve diğer doğa ruhlarına dua ederlerdi. Büyük dağların, ağaçların ve kimi göllerin güçlü ruhları barındırdıklarına inanarak dualarını kimileyin bu cisimlere yöneltirlerse de bu cisimler tanrı kabul edilmezdi. Sadece onun yeryüzündeki varlığının bir göstergesiydi. Göğün ve yeraltının "yedi" katı olduğuna, her katta çeşitli ruhların var olduğuna inanılırdı. Türkler doğaya, ruhlara saygılı davranıp belli kurallara uyarak dünyalarını dengede tutmaları ile kişisel güçlerinin doruğuna varıp dışarıya yansıdığına inanırlardı. Eğer kendinizi bir Tengrici olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Hinduizm çok kapsamlı inanç ve yaşam felsefesinin toplamıdır. İnançları şöyledir:
-Vedalar (Samhitalar, Brahmanalar, Aranyakalar ve Upanişadlar) Tanrı sözüdür, ileri seviye ruhsal varlıklar olan Rişi'lere vahiy yoluyla gelmiştir.
-Aşkın ve içkin olan her yerde var olan, hem yaratıcı hem de yaratılışın kendisi olan ve pek çok şekilde tezahür edebilen, farklı şekillerde adlandırılan, her şeyi, bütün canlıları ve Evren'i kapsayan, bütün canlıların kalbinde "üst ruh" olarak var olan tek Tanrı.
-Evren'in sürekli bir, oluşum, muhafaza ve yok ediliş devrelerinden geçtiği, sonsuz olduğu.Bütün canlıların yaptıkları, düşündükleri ve hissettikleriyle kendi kaderlerini yaratmaları, Karma/etki tepki yasası.
-Bütün canlıların, ruhsal evrimlerini tamamlayıp Mokşa'ya ulaşıncaya kadar yeniden bedenlendikleri/ reenkarnasyon inancı.
-Bütün hayatın ve canlıların kutsal olduğu; saygıyı, sevgiyi hak ettikleri, zararsızlık ilkesi.
-Sadece, tek bir dinin geçerli olmadığı, bütün dinlerin Tanrı'ya ulaşmada çeşitli yollar olarak kabul edilmeleri gerektiği. Eğer kendinizi bir Hindu olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Budizm: Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm'in hedefi; hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermektir. Budizm'de öğretilerin ana çatısını meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum-ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır. Eğer kendinizi bir Budist olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Satanizm, Şeytan'ı veya şeytan simgesini yücelten, ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğretidir. Satanizm, teistik satanizm ve ateistik satanizm (Laveyan satanizm) olmak üzere ikiye ayrılır. "Teistik satanizm" Şeytan'ın ruhani varlığına tapınılan, orta çağ kökenli satanizm türüyken; "ateistik satanizm" Şeytan'ın sembol veya felsefi bir simge olarak kabul edildiği, ve bu simgenin dini inançlar başta olmak üzere; ortak değerlere karşı yüceltildiği satanizm türüdür. Eğer kendinizi bir Satanist olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.Kabalacılık veya Kabalizm, Kabala'ya dayanan manevi araştırma ve fikir sistemi.
Kabala öğretisi, herhangi soyut bir şey ile uğraşmaz, sadece insanın nasıl yaratıldığı ve daha yüksek varoluş seviyelerinde nasıl faaliyette bulunduğu ile uğraşır.

Kabala bilgeliğin manevi dünyaya çalışmak için bir araç olduğuna inanılır. Dünyamızı keşfetmek için, fizik, kimya, biyoloji gibi bilimleri kullanırız. Bu bilimler beş duyumuzla algıladığımız fiziksel dünyaya çalışır. İçinde yaşadığımız dünyayı bütünüyle anlamak için, duyularımızın algılayamadığı gizli alemi keşfedebilecek bir araştırma aracına ihtiyacımız vardır.

Kabala bilgeliğine göre realite iki güç veya nitelikten oluşur: alma arzusu ve ihsan etme (vermek) arzusu. İhsan etme arzusu vermek istediği için bir alma arzusu yaratır, bu nedenle daha yaygın biçimde kullanılan adı ‘Yaratan’dır. Bu yüzden inanca göre tüm yaratılış bu alma arzusunun tezahür(görünüm)leridir. Kabala sadece yaratılışın tasarımını öğretmez, aynı zamanda realitenin her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen başlangıçtaki tasarlayanı gibi, nasıl tasarlayanlar olunabileceğini öğretir. Eğer kendinizi bir Kabalist olarak görüyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.
 

TENTEN

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
1,127
Tepki puanı
877
Düşünce
Panteist
Agnostik, İgnostik, Apateist, Nihilist, Panteist, Sünni, cahil ve Budistim ben. 🤣
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Son konular

Üst