Site Tüzüğü

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,775
Tepki puanı
1,027
Düşünce
Agnostik
Site Meclisi

1 - AntiDogmatik.com, kuruluş ve yayın amaçlarımız doğrultusunda site meclisi tarafından yönetilmektedir. Mecliste kararlar oylama usulüyle alınır. Tüm kurullardaki bütün oylamalar gizli oy açık sayım prensibine göre yapılmaktadır. Oylamaların süresi maksimum 48 saattir. Site meclisi 4 organdan oluşmaktadır:

- Divan kurulu (kurucu)
- Disiplin kurulu (yargı)
- Yönetim kurulu (yürütme)
- Genel kurul (yasama)

Site meclisinin yapısı aşağıdaki gibidir.


antidogmatik-site-meclisi.jpg

2 - Sitede 10 tür üyelik vardır:

- Divan kurulu başkanı (divan kurulu seçer)
- Divan kurulu üyesi (divan kurulu seçer)
- Disiplin kurulu başkanı (genel kurul seçer)
- Disiplin kurulu üyesi (genel kurul seçer)
- Yönetim kurulu başkanı (genel kurul seçer)
- Yönetim kurulu üyesi (genel kurul seçer)
- Moderatör (yönetim kurulu seçer)
- Genel kurul üyesi (divan kurulu seçer)

- Üye (kendi üye olur)
- Yasaklı üye (disiplin kurulu ceza verir)


Genel Kurul

3 - Genel kurul, site meclisinin yasama ve temel seçim organıdır.

4 - Yukarıdaki yeşil renkle gösterilen üyelik gruplarında bulunan tüm üyeler genel kurulu oluşturur.

5 - Genel kurul, site tüzüğündeki gerekli değişiklikleri 2/3 oranında çoğunluk ile gerçekleştirir.

6 - Disiplin kurulu ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun salt çoğunluğu ile ve 1 yıl için seçilirler.

7 - Site politikalarını denetler ve yeni politika önerilerini yönetim kuruluna götürür.

8 - Disiplin veya yönetim kurulu üyeleri hakkında güvenilirlik ve yeterlilik görüşmeleri yaparak uygun gördüğü takdirde 2/3 çoğunlukla belirlediği disiplin veya yönetim kurulu üyesini azledebilir.

9 - Mazeretsiz olarak 10 gün sitede bulunmayan üyenin, genel kurul üyeliği düşer.

10 - Genel kurul üyeleri istedikleri takdirde görevlerinden ayrılabilirler.


Yönetim Kurulu

11 - Yönetim kurulu, site meclisinin yürütme organıdır. Sitenin politikalarını belirler ve uygular.

12 - Yönetim kurulu; biri yönetim kurulu başkanı, dördü yönetim kurulu üyesi olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır. Kurulun karar yeter sayısı üçtür.

13 - Yönetim kurulu üyeleri, genel kurullun salt çoğunlu ile seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin sayısında herhangi bir sebeple eksilme olması halinde, kurul bu eksikliğin giderilmesi için moderatörler arasından belirlediği adayı/adayları genel kurula önerir. Yeni üye önerilenler arasından genel kurul tarafından seçilir.

14 - Yönetimin aktif şekilde işleyişini yerine getirmesi için, her gündem maddesi hakkında tüm üyelerden belli sürede düşüncelerini ortaya koyması istenir. Bu süre 48 saati geçmemelidir. Toplantıları yönetim kurulu başkanı organize eder.

15 - Yönetim kurulu, site tüzüğü ilgili maddelerin değiştirilmesi, eklenmesi veya çıkarılması ile ilgili olarak genel kurula öneriler sunabilir. Yönetim kurulu, kendisine herhangi bir şekilde ulaşmış şikayetleri disiplin kuruluna götürür. Yönetim kurulu, disiplin kurulunun istediği tüm bilgileri vermek zorundadır.

16 - Bir yönetim kurulu üyesinin görevden azledilebilmesi için diğer yönetim kurulu üyelerinin oy birliği veya genel kurulun 2/3 oy çokluğu gerekir.

17 - 10 günü aşan bir süre herhangi bir açıklama yapmaksızın kendisinden haber alınamayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş kabul edilir. Yönetim kurulu üyeleri istedikleri zaman, divan kuruluna başvurarak görevlerinden istifa edebilirler.


Moderatör

18 - Moderatörler en az bir forumun işleyişinden, düzeninden ve disiplininden sorumludurlar.

19 - Moderatörler, genel kurul üyeleri arasından sitenin forum alanlarını yönetmek amacıyla yönetim kurulu tarafından seçilir.

20 - Moderatörler sorumlu oldukları forumun nitelikli konu ve mesajlarla zenginleşmesini sağlamakla görevlidir. Ayrıca moderatörlerin sorumlu oldukları forumda, haftada en az bir tane konu açması gerekir.

21 - Site kurallarını ihlal eden kullanıcılar, moderatörler tarafından ikaz edilir. Davranışın tekrarı halinde, problem yönetim kuruluna yönlendirilir.

22 - Üslup bozuklukları, uygunsuz kullanım veya yazım (imla) hataları yapan üyeler moderatörler tarafından konu açma ve mesaj gönderme yönetmeliğine göre uyarılır. Kural ihlalinin tekrarı halinde yönetim kurulu bilgilendirir.

23 - Moderatörler, yönetim kurulunun vereceği kararla görevden azledilebilirler. Bilgi vermeksizin siteden 10 günden fazla süreyle uzak kalan moderatörler istifa etmiş kabul edilirler.

24 - Moderatörler istedikleri zaman, yönetim kuruluna başvurarak görevlerinden istifa edebilirler.


Disiplin Kurulu

25 - Disiplin kurulu, site meclisinin cezai yaptırım (yargı) organıdır. Disiplin kurulu, üslup ve seviyenin korunmasını, bilgiye ulaşma ve bilgi üretme süreçlerinin engelsiz ve kesintisiz şekilde gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür.

26 - Disiplin kurulu, cezai yaptırımlarını Disiplin Yönetmeliğine göre uygular.

27 - Genel kurul tarafından salt çoğunlukla seçilen üç üyeden oluşur. Biri disiplin kurulu başkanı ikisi disiplin kurulu üyesidir.

28 - Disiplin kurulu 3 üye ile toplanır. Bu toplantıyı disiplin kurulu başkanı organize eder. Karar yeter sayısı ikidir. Şikayetleri 3 günde karara bağlaması gerekir.

29 - Disiplin kurulu, herhangi bir üyenin rapor ettiği disiplin konularını görüşüp karara bağlar.

30 - Disiplin yönetmeliği ile tanımlanmamış durumların görüşmelerini yapar.

31 - Site tüzüğündeki disiplin kurallarıyla ilgili maddelerin değiştirilmesi, eklenmesi veya çıkarılması ile ilgili olarak genel kurula öneriler sunabilir.

32 - Disiplin kurulu kararları kesindir, tekrar tartışmaya açılamaz veya üzerinde yorum yapılamaz.

33 - Moderatör ve üstü üyeler için verilecek ihraç cezaları genel kurulda onandığı taktirde yürürlüğe girer.

34 - Bir disiplin kurulu üyesinin görevden azledilebilmesi için, disiplin kurulu üyelerinin oy birliği veya genel kurulun 2/3 oy çokluğu gerekir.

35 - Disiplin kurulu üyeleri istedikleri zaman, divan kuruluna başvurarak görevlerinden istifa edebilirler.


Divan Kurulu

36 - Divan kurulu, sitenin kurucu organıdır. Sitenin geliştirilmesini ve meclis organlarının birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

37 - Divan kurulu; biri divan kurulu başkanı, ikisi divan kurulu üyesi olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır. Divan kurulu, üyelerini oy birliği ile seçer.

38 - Divan kurulu toplantılarını divan kurulu başkanı organize eder. Toplantılarda karar yeter sayısı ikidir.

39 - Divan kurulu, genel kurul toplantılarını yönetir ve oylamaları genel kurula sunar. Site tüzüğü veya site ile ilgili herhangi bir düzenlemeyi genel kurula sunabilir.

40 - Genel kurul üyesi seçilecek veya genel kurul üyeliğinden düşürülecek üyeleri belirler.

41 - Haber vermeksizin 10 gün siteye uğramayan divan kurulu mensubunun, divan kurulu üyeliği düşer. Ayrıca divan kurulu üyeleri istedikleri zaman, divan kuruluna başvurarak görevlerinden istifa edebilirler.

antidogmatik.png
 
Yazarı tarafından düzenlendi:
Üst