Site Tüzüğü

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Üyesi
ÖDG Üyesi
Mesajlar
1,737
Beğeniler
1,008
Düşünce
Agnostik
#1
Kuruluş ve Yayın Amaçlarımız
1 - Malumdur ki ülkemiz fikir ve ifade özgürlüğü açısından özgür bir ülke değildir. İnsanlarımız günlük hayatlarında düşüncelerini özgürce ifade edememektedirler. Hatta düşüncesinden dolayı baskı, şiddet ve hakaret gören çok fazla vatandaşımız var. Sanal ortam bu gerçeğin birazda olsa kırıldığı bir yerdir. Ama sanal ortamda bile fazla özgür alanlar bulamıyoruz maalesef. Hep sansür ve yasaklamalara maruz kalıyoruz. Bu nedenlerden dolayı sitemizin ilk amacı düşüncesini ifade alanı bulamayan insanlarımıza özgür bir ortam yaratmaktır.

2 - Atatürk'e ve Atatürk'ün oluşturmak istediği çağdaş, demokratik, hukuk devleti düşüncesine sahip çıkmak amacımızdır.

3 - Ülkemiz laik bir ülkedir. Fakat ülkemizde son dönemlerde laikliğin devre dışı bırakılmaya çalışıldığı açıktır. Bu konudaki amacımız, ülkemizin ebediyen laik bir devlet olarak kalması için elimizden gelen her şeyi yapmaktır.

4 - Her türlü düşünce ve inancın sorgulanarak insanlarımızın sorgulamaya alıştırılması değişmez amaçlarımız arasındadır. Milletimizin tarihte ve hali hazırda en eksik yanlarından biri dogmalara saplanması ve özgür düşünme alışkanlığını kazanmamış olmasıdır. Düşünmeyen ve sorgulamayan bir toplumu kandırmak çok kolaydır. Ülkemizde bir adam çıkıp tek başına binlerce kişiyi arkasından sürükleyebiliyor, sebebi de sorgulamayan insan topluluklarıdır. Bu durum sadece bugün değil, tarihte de aynıdır. Kandırılamayan, aldatılamayan bir toplum için insanımızı düşünmeye ve sorgulamaya alıştırmak sitemizin amacıdır. Her bireyinde amacı olmalıdır.

5 - Bir önceki madde de sorgulamanın önemini vurgulamıştık. Bilimde ilerlemenin ilk olmazsa olmazı sorgulayan ve düşünen bir beyne sahip olmaktır. Bilimde ileri bir millet de dünyada güç ve söz sahibi olur. Milletimiz sorgulayan ve düşünen kafa yapısına maalesef sahip değildir. Bu nedenle bilimde çok geridir. Bilimde geri olmanın sonucunda ise dışarıya bağımlılık kaçınılmazdır. Dışa bağımlı kalmamak ve ezilmemek için bilim vazgeçilmez ve birinci unsurdur. Tam bağımsız Türkiye için bilimin ve sorgulamanın önemini hep vurgulayacağız.


Site Meclisi

Sitemiz, site meclisi tarafından yönetilmektedir. Mecliste alınan kararlar oylama ile belirlenir. Tüm kurullardaki bütün oylamalar gizli oy açık sayım prensibine göre yapılmaktadır. Sitemizi yöneten site meclisi 4 organdan oluşmaktadır:

- Meclis divan kurulu (site kurucu iradesi)
- Meclis genel kurulu (yasama)
- Meclis yönetim kurulu (yürütme)
- Meclis disiplin kurulu (yargı)

Site yönetiminde görev alacak olan tüm kullanıcılar özgür düşünce grubu (ÖDG) üyesi olması gerekmektedir.

Site meclisi yapılanması aşağıda bulunan görseldeki gibidir.

antidogmatik-site-meclisi.jpg


Meclis Genel Kurulu

1 - Genel kurul, sitenin yasama ve temel seçim organıdır.

2 - Genel kurulu özgür düşünce grubu üyeleri oluşturur.

3 - Genel kurul her üç ayda bir kendiliğinden toplanır. Bunun dışında yönetim kurulunun, divan kurulunun yada üyelerinin beşte birinin ortak çağrısı üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

4 - Genel kurul, site tüzüğündeki gerekli değişiklikleri gerçekleştirir. Yapılacak değişiklik için, oturumdaki üyelerin en az yarısının oylamaya katılması ve oylamaya katılan üyelerin 2/3’ü oranında çoğunluk gerekir.

- Yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri genel kurulun salt çoğunluğu ile ve 1 yıl için seçilirler.

- Site politikalarını denetler ve yeni politika önerilerini yönetim kuruluna götürür.

5 - Genel kurul üyeleri önceden haber vermek kaydıyla ve mazeret bildirerek oturumlara katılmama hakkına sahiptir. Mazeretsiz olarak üst üste iki birleşime ya da peş peşe 3 oylamada meclis oturumlarına katılmayan üyenin meclis üyeliği (özgür düşünce grubu üyeliği) düşer.

- Yönetim kurulu üyeleri hakkında güvenilirlik ve yeterlilik görüşmeleri yaparak uygun gördüğü takdirde 2/3 çoğunlukla belirlediği yönetim kurulu üyesini azledebilir.


Özgür Düşünce Grubu (ÖDG)

- Özgür düşünce grubu üyeleri divan kurulu tarafından seçilir. Bu seçimde temel kriterler; sitede aktif olmak, olumlu üslup göstermek ve non-teist bir düşünce yapısına sahip olmaktır.

- Özgür düşünce grubu üyeleri kendi isteğiyle bu ünvandan ayrılabilirler.

- Özgür düşünce grubu üyeleri sitede uzun süre aktif olmama veya disiplin sorunu gibi sebeplerle divan kurulu tarafından özgür düşünce grubu üyeliğinden düşürülebilir. Bu kullanıcılar yeniden özgür düşünce grubu üyesi olmak istediği takdirde gerekli kriterleri tekrar sağlamak durumundadır.


Meclis Divan Kurulu

6 - Divan kurulu, sitenin kurucu organıdır. Sitenin geliştirilmesini, yönetilmesini, denetlenmesini ve meclis organlarının birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

7 - Divan kurulu; biri divan kurulu başkanı, ikisi divan kurulu üyesi olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır.

- Divan kurulu üyesi olmak isteyen adayları, divan kurulu oy birliği ile seçer.

8 - Divan kurulu toplantılarını divan kurulu başkanı organize eder.

- Toplantılarda karar yeter sayısı ikidir.

9 - Divan kurulu, genel kurul toplantılarını yönetir ve yapılacak oylamaları genel kurula sunar.

- Site tüzüğündeki maddelerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili önerileri genel kurula sunabilir. Ayrıca sitenin herhangi bir durumu ile ilgili olarak da genel kurula öneriler sunabilir.

- Özgür düşünce grubu üyesi seçilecek veya özgür düşünce grubu üyeliğinden düşürülecek kullanıcıları belirler.

- İstek üzerine kullanıcı isimlerini değiştirir.

10 - Haber vermeksizin 10 gün siteye uğramayan divan kurulu mensubunun, divan kurulu üyeliği düşer.

- Divan kurulu üyeleri istedikleri zaman, divan kuruluna başvurarak görevlerinden istifa edebilirler.


Meclis Yönetim Kurulu

11 - Yönetim kurulu, sitenin yürütme organıdır. Sitenin politikalarını belirler ve uygular. Ayrıca çalışma grupları oluşturup bu grupların çalışmalarını denetler.

12 - Yönetim kurulu; biri yönetim kurulu başkanı, dördü yönetim kurulu üyesi olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır. Kurulun karar yeter sayısı üçtür.

- Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda disiplin kurulu üyesi olamazlar. Yönetim kurulu üyelerinin sayısında herhangi bir sebeple eksilme olması halinde, kurul bu eksikliğin giderilmesi için moderatörler arasından belirlediği adayı/adayları genel kurula önerir. Yeni üye/üyeler, önerilenler arasından genel kurul tarafından seçilir.

13 - Yönetimin aktif şekilde işleyişini yerine getirmesi için, her gündem maddesi hakkında tüm üyelerden belli sürede düşüncelerini ortaya koyması istenir. Bu süre 48 saati geçmemelidir. Toplantıları yönetim kurulu başkanı organize eder.

14 - Yönetim kurulu, site tüzüğü ilgili maddelerin değiştirilmesi, eklenmesi veya çıkarılması ile ilgili olarak genel kurula öneriler sunabilir. Yönetim kurulu, kendisine herhangi bir şekilde ulaşmış şikayetleri disiplin kuruluna götürür. Yönetim kurulu, disiplin kurulunun istediği tüm bilgileri vermek zorundadır.

15 - Bir yönetim kurulu üyesinin görevden azledilebilmesi için diğer yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ya da olağanüstü toplanan genel kurulun 2/3 oy çokluğu gerekir.

- Bir yönetim kurulu üyesi, en az beş gün olmak üzere görevinde bulunamayacak ise bunu divan kuruluna bildirmelidir.

- On günü aşan bir süre herhangi bir açıklama yapmaksızın kendisinden haber alınamayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş kabul edilir. Yönetim kurulu üyeleri istedikleri zaman, divan kuruluna başvurarak görevlerinden istifa edebilirler.


Moderatör

16 - Moderatörler en az bir forumun işleyişinden, düzeninden ve disiplininden sorumludurlar.

17 - Moderatörler, özgür düşünce grubu üyeleri arasından sitenin forum alanlarını yönetmek amacıyla yönetim kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu; moderatör olmak isteyen üyeler arasından, öncelikle moderatör adayı atar. Yönetim kurulu, moderatör adayını yeterli gördüğü taktirde de moderatör olarak görevlendirir.

18 - Moderatörler sorumlu oldukları forumun ve başlıkların düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile görevlidirler. Onlardan beklenen; tüm konuların düzgün ve içerikli bir şekilde yer alması, sorumlu oldukları forumun nitelikli konu ve mesajlarla zenginleşmesinin sağlanmasıdır.

- Ayrıca moderatörler sorumlu oldukları forumda, haftada en az bir tane konu paylaşmak zorundadır.

19 - Site kurallarını ihlal eden kullanıcılar, moderatörler tarafından ikaz edilir. Tekrarı halinde, problem yönetim kuruluna yönlendirilir.

- Üslup bozuklukları veya yazım (imla) hataları moderatörler tarafından düzenlenir. Daha ağır yaptırım gerektiren durumlar karşısında yönetim kurulu bilgilendirilir.

20 - Moderatörler, yönetim kurulunun vereceği kararla görevden azledilebilirler. Bilgi vermeksizin siteden 20 günden fazla süreyle uzak kalan moderatörler istifa etmiş kabul edilir.

- Moderatörler 5 günden fazla bir süre "katılımda bulunamayacakları" bilgisini yönetim kuruluna iletmek ve süresini bildirmek zorundadır. Moderatörler istedikleri zaman, yönetim kuruluna başvurarak görevlerinden istifa edebilirler.


Meclis Disiplin Kurulu

21 - Disiplin kurulu, site meclisinin cezai yaptırım (yargı) organıdır. Disiplin kurulu, üslup ve seviyenin korunmasını, bilgiye ulaşma ve bilgi üretme süreçlerinin engelsiz ve kesintisiz şekilde gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca disiplin kurulu, Site Kurallarına uymayan kullanıcılara Disiplin Yönetmeliğine göre yaptırımda bulunur.

22 - Disiplin kurulu; biri disiplin kurulu başkanı, ikisi disiplin kurulu üyesi olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır.

- Genel kurul tarafından salt çoğunlukla seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu üyeleri aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olamazlar.

23 - Disiplin kurulu, herhangi bir moderatörün sevk ettiği disiplin konularını görüşüp karara bağlar.

- Site tüzüğünde disiplin ile ilgili tanımlanmamış durumların görüşmelerini yapar.

- Site tüzüğündeki disiplin kurallarıyla ilgili maddelerin değiştirilmesi, eklenmesi veya çıkarılması ile ilgili olarak genel kurula öneriler sunabilir.

24 - Bir disiplin kurulu üyesinin görevden azledilebilmesi için, asil ve yedek disiplin kurulu üyelerinin oy birliği ya da olağanüstü toplanan genel kurulun 2/3 oy çokluğu gerekir.

- Disiplin kurulu üyeleri istedikleri zaman, divan kuruluna başvurarak görevlerinden istifa edebilirler.


Disiplin Kurulu Toplantıları

25 - Disiplin kurulu 3 asil üye ile toplanır. Bu toplantıyı disiplin kurulu başkanı organize eder. Karar yeter sayısı ikidir.

26 - Asil üyelerden birinin oturuma iştirak etmemesi halinde, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla yerini birinci yedek üye alır. Birinci yedek üye, genel kurul seçimlerinde en çok oy alan üyedir. Onun olmaması durumunda yerini ikinci yedek üye alır.

27 - Asil üyelerden birinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması durumunda yerini birinci yedek üye alır. İkinci yedek üye birinci yedek üye sayılır ve yeni bir yedek üye/üyeler disiplin kurulunun önerdiği isimler arasından genel kurul tarafından seçilir. Aynı işlem yedek üyelerin ayrılması durumunda da geçerlidir.

28 - Disiplin kurulu, disiplin kurulu üyelerinden birinin daveti üzerine yada yönetim kurulundan intikal etmiş bir şikayet üzerine üç üyeyle toplanır ve çoğunluk usulü ile karar alır. Disiplin kurulu, kendisine intikal eden şikayetleri en geç bir hafta içerisinde karara bağlamak zorundadır.

29 - "Disiplin kurulu kararları kesindir, tekrar tartışmaya açılamaz veya üzerinde yorum yapılamaz. Özgür düşünce grubu üyeleri için verilecek ihraç cezaları genel kurulda onandığı taktirde yürürlüğe girer.

antidogmatik.png
 
Yazarı tarafından düzenlendi:
Üst Alt