TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABUL ETMESİ KILIÇ YOLUYLA OLMADI

Muhammet08

Üye
Mesajlar
46
Tepki puanı
6
Düşünce
Muvahhid
Konu Sahibi
Türkler İslamiyet'ten önce Şamanizm inancına sahiptiler. Yaklaşık 10. yy'a kadar Şamanizm Türkler arasında en yaygın din olmuştur. İslamiyet öncesi Türkler ile Müslüman Arapların ilk karşılaşması 7. yy'da Halife Ömer döneminde gerçekleşmiştir Türklerin İslamiyeti kabul etmesindeki faktörler sebepler Türkler 10.yy başlarından itibaren büyük kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.Bunda Türklerin İslam öncesi inanışları ile İslamiyet arasında büyük benzerliklerin bulunması etkili olmuştur. Diyadinnet.com'da yer alan bilgilere göre; Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdi. Ancak bu dinler halk arasında değil daha çok idareci kesimde kabul görmüştü. Buna rağmen İslâmiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamışlardır. İslâm dini, millî yapıya uygun olduğu içindir ki Türkler kitleler hâlinde bu dini kabul etmişler ve Türklüklerini korumuşlardır. Türkler tarihleri boyunca pek çok din ve inanış biçimini benimsemiştir.Ancak bu dinler içerisinde en çok Göktanrı ve İslamiyet yayılmıştır. Bir toplumun sahip olduğu dini; sanatını, geleceğini, giyim kuşamını, ahlak yapısını, zevklerini, dilini ve ortak amaçlarını etkilemektedir. Bu nedenle din değiştirmek oldukça zordur.8 yy. ile 12.yy arasında Türk toplumu tarihinin en köklü değişimini yaşamış,bu nedenle tarihçiler Türk tarihinin İslamiyet öncesi ve sonrası olarak 2 bölümde incelemişlerdir. Türk - Arap mücadeleleri Abbasiler döneminde şiddetini kaybetti.Çin ve Abbasi orduları arasında 751 yılında Talas savaşı Karluk Türklerinin Müslümanların yanında yer almasından dolayı Abbasilerin üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu savaştan sonra Türk-Arap ilişkileri olumlu yönde gelişti.Bu olay Orta Asya’nın kaderini değiştirirken, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde de etkili oldu.Talas savaşında Çinlilere karşı Arapların yanında yer alan Karluklar 10.yy. itibaren kalabalık gruplar halinde İslamiyet’i kabul ettiler. Türklerin İslâmiyet'i kabul etmeleri hem İslâm âlemi hem de dünya tarihi açısından büyük sonuçlar doğurmuştur. Türkler, karışıklık içinde bulunan İslâm dünyasının koruyuculuğunu üstlendiler. Faktörler Türkler diğer dinlere karşı engin bir hoşgörüye sahipti. İslamiyet de bir hoşgörü diniydi. Eski Türk dini ile İslamiyet arasındaki benzerlik: a-Tek tanrı inancı b-Ahiret inancı c-Hac ve kurban ibadetlerine benzer ibadetlerin varlığı Sosyolojik faktörler,aile kavramına verilen önem,namus,temizliğe verilen önem İslamiyet’teki cihat ve gaza anlayışı ile Türk-Cihan hakimiyeti düşüncesinin benzerlik göstermesi. Ekonomik ve sebepler,eski Türk toplumunda sosyal sınıflar yoktu.İslam dininde de böyle bir ayrımın yapılmaması,dolayısıyla her iki düşüncede de halkın refah ve mutluluğunun gözetilmesi vardır. Siyasi ve askeri tercih;8yy’da Türk-Çin rekabeti hızla devam etmekte,hatta hakimiyet yavaş yavaş Çinlilerin Türklerin elindeki Maverünnehir’i de alarak egemenliği ele geçirmek istiyordu.Güneyde Arap yarımadasında ortaya çıkan İslam dinide büyük bir hızla yayılarak Çinlilerle rakip olabilecek konuma gelmiştir.751’de Çinlilerle Araplar arasında meydana gelen Talas savaşında Türkler İslam ordusu yanında Çinlilere karşı savaşmış ve büyük bir zafer elde edilmiştir.Bu olaydan sonra Türklerle Araplar arasındaki yakınlaşma hızlanıştır. Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri: Türkler İslâmiyet'i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Şüphesiz bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslâmiyet arasında birçok benzerlik bulunmasıdır: Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet'teki gibi tek bir Allah'a inanıyor ve O'na Tanrı (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet'te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah'ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu . Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı. İslâmiyet'te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu . İslâmiyet'teki gaza ve cihat ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma geleneği vardır. İslâmiyet'in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.
 

rhynkar

☆☆
Üye
Mesajlar
424
Tepki puanı
232
Düşünce
Ateist
He canım he Türkler baktılar Araplara "aaa ne kadar çok bizim dinimize benziyor hadi müslüman olalım" dediler. Okullarda öğretilen uydurma tarih kitaplarında yazan şeyleri söylüyorsun. Türklerin geneli 13.-14. yy'a kadar müslüman değiller. Bu süreç öyle bir anda olmuyor, çok uzun, acılı ve katliamlarla dolu bir süreç bu. Gerçekten dürüst isen özellikle bu konuyu araştırmanı rica ediyorum senden. Fikrin değişmese bile yapılan katliamları öğrenmiş olursun.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,165
Tepki puanı
806
Düşünce
Sünni
He canım he Türkler baktılar Araplara "aaa ne kadar çok bizim dinimize benziyor hadi müslüman olalım" dediler. Okullarda öğretilen uydurma tarih kitaplarında yazan şeyleri söylüyorsun. Türklerin geneli 13.-14. yy'a kadar müslüman değiller. Bu süreç öyle bir anda olmuyor, çok uzun, acılı ve katliamlarla dolu bir süreç bu. Gerçekten dürüst isen özellikle bu konuyu araştırmanı rica ediyorum senden. Fikrin değişmese bile yapılan katliamları öğrenmiş olursun.
Türkler ne zaman katledildi?
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,165
Tepki puanı
806
Düşünce
Sünni
He canım he Türkler baktılar Araplara "aaa ne kadar çok bizim dinimize benziyor hadi müslüman olalım" dediler. Okullarda öğretilen uydurma tarih kitaplarında yazan şeyleri söylüyorsun. Türklerin geneli 13.-14. yy'a kadar müslüman değiller. Bu süreç öyle bir anda olmuyor, çok uzun, acılı ve katliamlarla dolu bir süreç bu. Gerçekten dürüst isen özellikle bu konuyu araştırmanı rica ediyorum senden. Fikrin değişmese bile yapılan katliamları öğrenmiş olursun.
Türklerin kendisine saldıranların dinine girdiklerini iddia etmek, insanın kendi atalarına karaktersizlik atfederek hakaret etmesi anlamına gelir. Oysaki ben Türklerin karakterli bir şekilde kendi istekleriyle İslamı kabul ettiklerini düşünüyorum.

Türklerin İslam dini ve Müslüman Araplarla tanışmasına vesile olan "Talas Savaşı"nda Çin Ordusu karşısında zorlanan Müslümanların yardımına Türk süvarileri yetişmiştir. Savaşı izleyen Karluk beyinin emriyle savaş alanına giren Türk süvarileri karşısında neye uğradıklarını şaşıran Çinliler Talas Savaşı’nda yenilgiye uğramışlardır. Bu savaşın ardından İslamiyet Maveraünnehir’de kalıcı hale gelmiş ve Türkler de uzun zaman Çin tehlikesinden kurtulmuşlardır. Talas Savaşı’nın ardından kitleler halinde İslam dinine geçmişlerdir.

Türkleri İslamiyet'e yakınlaştıran en önemli sebep, tevhid inancı olmuştur. Allah'ın birliği inancı Türklerde çok yaygın olan bir inançtı. Din adamlarını huzuruna çağıran Mengü Kağan, "Biz tek Tanrı’nın varlığına, onun sayesinde yaşadığımıza ve onun emri ile öldüğümüze inanıyoruz." demişti. (Süleyman Kocabaş, Adil Türk İdaresi, s.15)

Türklerde Allah'ın birliği inancı "Kök Tengri" (Gök-Kainat Tanrısı) olarak isimlendirilmişti. Türklerin inançları ile İslam inancı arasındaki benzerlik sadece bununla sınırlı değildi. İslamiyet öncesi Türkler ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kaza ve kadere inanırlar ve kurban keserlerdi. Zina ve eşcinsellik kesinlikle yasaktı ve hırsızlık ağır ceza ile cezalandırılırdı.(İ. Hami Danışmend, Türk Irkı Neden Müslüman Oldu, s.17)

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde İslam öncesi Türklerin inançları ile İslamiyet arasındaki büyük benzerlikler önemli rol oynamıştır. Bu benzerlikleri kavradıkça İslamiyete her geçen gün yakınlık duyan Türkler, Emevi Valisi'nin Horasan'da İslamiyeti yaymak için cami ve medrese açmasına hiçbir tepki göstermemiştir. Bu yakınlaşma süreci Arap Müslümanlarla Türklerin ortak düşmanları olan Çinlilere karşı omuz omuza mücadele etmesiyle doruk noktasına ulaşmıştır.

Türkler, iddia edilenlerin aksine hiçbir zorlama ile karşılaşmamışlardır:

"Türkler, İslamiyeti samimi olarak, kendi istekleriyle, hiçbir zorlama ve dış baskı olmaksızın kitle halinde kabul edince, tarihlerinin yeni bir devresine ayak basmış oluyorlardı… " (Yılmaz Öztuna, Türk Tarihinden Yapraklar, s.47)
 

Tiglath

☆☆
Üye
Mesajlar
785
Tepki puanı
277
Düşünce
Ateist
Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet'teki gibi tek bir Allah'a inanıyor ve O'na Tanrı (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet'te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah'ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu . Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı. İslâmiyet'te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu . İslâmiyet'teki gaza ve cihat ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma geleneği vardır. İslâmiyet'in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.
Eee durum böyleyse Türkler niye din değiştirmiş ki? zaten dinler aynıymış.
 

Hypatia

Üye
Mesajlar
141
Tepki puanı
156
Düşünce
Ateist
Türkler İslamiyet'ten önce Şamanizm inancına sahiptiler. Yaklaşık 10. yy'a kadar Şamanizm Türkler arasında en yaygın din olmuştur. İslamiyet öncesi Türkler ile Müslüman Arapların ilk karşılaşması 7. yy'da Halife Ömer döneminde gerçekleşmiştir Türklerin İslamiyeti kabul etmesindeki faktörler sebepler Türkler 10.yy başlarından itibaren büyük kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.Bunda Türklerin İslam öncesi inanışları ile İslamiyet arasında büyük benzerliklerin bulunması etkili olmuştur. Diyadinnet.com'da yer alan bilgilere göre; Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdi. Ancak bu dinler halk arasında değil daha çok idareci kesimde kabul görmüştü. Buna rağmen İslâmiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamışlardır. İslâm dini, millî yapıya uygun olduğu içindir ki Türkler kitleler hâlinde bu dini kabul etmişler ve Türklüklerini korumuşlardır. Türkler tarihleri boyunca pek çok din ve inanış biçimini benimsemiştir.Ancak bu dinler içerisinde en çok Göktanrı ve İslamiyet yayılmıştır. Bir toplumun sahip olduğu dini; sanatını, geleceğini, giyim kuşamını, ahlak yapısını, zevklerini, dilini ve ortak amaçlarını etkilemektedir. Bu nedenle din değiştirmek oldukça zordur.8 yy. ile 12.yy arasında Türk toplumu tarihinin en köklü değişimini yaşamış,bu nedenle tarihçiler Türk tarihinin İslamiyet öncesi ve sonrası olarak 2 bölümde incelemişlerdir. Türk - Arap mücadeleleri Abbasiler döneminde şiddetini kaybetti.Çin ve Abbasi orduları arasında 751 yılında Talas savaşı Karluk Türklerinin Müslümanların yanında yer almasından dolayı Abbasilerin üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu savaştan sonra Türk-Arap ilişkileri olumlu yönde gelişti.Bu olay Orta Asya’nın kaderini değiştirirken, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde de etkili oldu.Talas savaşında Çinlilere karşı Arapların yanında yer alan Karluklar 10.yy. itibaren kalabalık gruplar halinde İslamiyet’i kabul ettiler. Türklerin İslâmiyet'i kabul etmeleri hem İslâm âlemi hem de dünya tarihi açısından büyük sonuçlar doğurmuştur. Türkler, karışıklık içinde bulunan İslâm dünyasının koruyuculuğunu üstlendiler. Faktörler Türkler diğer dinlere karşı engin bir hoşgörüye sahipti. İslamiyet de bir hoşgörü diniydi. Eski Türk dini ile İslamiyet arasındaki benzerlik: a-Tek tanrı inancı b-Ahiret inancı c-Hac ve kurban ibadetlerine benzer ibadetlerin varlığı Sosyolojik faktörler,aile kavramına verilen önem,namus,temizliğe verilen önem İslamiyet’teki cihat ve gaza anlayışı ile Türk-Cihan hakimiyeti düşüncesinin benzerlik göstermesi. Ekonomik ve sebepler,eski Türk toplumunda sosyal sınıflar yoktu.İslam dininde de böyle bir ayrımın yapılmaması,dolayısıyla her iki düşüncede de halkın refah ve mutluluğunun gözetilmesi vardır. Siyasi ve askeri tercih;8yy’da Türk-Çin rekabeti hızla devam etmekte,hatta hakimiyet yavaş yavaş Çinlilerin Türklerin elindeki Maverünnehir’i de alarak egemenliği ele geçirmek istiyordu.Güneyde Arap yarımadasında ortaya çıkan İslam dinide büyük bir hızla yayılarak Çinlilerle rakip olabilecek konuma gelmiştir.751’de Çinlilerle Araplar arasında meydana gelen Talas savaşında Türkler İslam ordusu yanında Çinlilere karşı savaşmış ve büyük bir zafer elde edilmiştir.Bu olaydan sonra Türklerle Araplar arasındaki yakınlaşma hızlanıştır. Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri: Türkler İslâmiyet'i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Şüphesiz bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslâmiyet arasında birçok benzerlik bulunmasıdır: Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet'teki gibi tek bir Allah'a inanıyor ve O'na Tanrı (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet'te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah'ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu . Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı. İslâmiyet'te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu . İslâmiyet'teki gaza ve cihat ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma geleneği vardır. İslâmiyet'in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.
Ufak atta civcivler yesin bize de okulda tarih öğretilirken aynısı söyleniyordu ama durum böyle değil git bak nasıl müslim olmuşlar. Kuteybe neler yapmış orta asya'da sömürgecilik için.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,165
Tepki puanı
806
Düşünce
Sünni
Bunların hayal dünyasına göre olay şöyle gerçekleşmiş.
Araplar: slm
Türkler: slm
Araplar: müslüman olur musunuz?
Türkler: tmm
Talkan ve Curcan katliamlarını araştırın, karar sizin.
Bu katliam iddialarının güvenilirliği tartışmalı. Velev ki doğru bile olsa İslamın yasakladığı bu fiilleri işleyen insanlar yüzünden dönüp İslamı suçlamak mantıklı mı? Türklerin kendisine saldıranların dinine girdiklerini iddia etmek, insanın kendi atalarına karaktersizlik atfederek hakaret etmesi anlamına gelir. Oysaki ben Türklerin karakterli bir şekilde kendi istekleriyle İslamı kabul ettiklerini düşünüyorum.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,165
Tepki puanı
806
Düşünce
Sünni
Ufak atta civcivler yesin bize de okulda tarih öğretilirken aynısı söyleniyordu ama durum böyle değil git bak nasıl müslim olmuşlar. Kuteybe neler yapmış orta asya'da sömürgecilik için.
Bu katliam iddialarının güvenilirliği tartışmalı. Velev ki doğru bile olsa İslamın yasakladığı bu fiilleri işleyen insanlar yüzünden dönüp İslamı suçlamak mantıklı mı? Türklerin kendisine saldıranların dinine girdiklerini iddia etmek, insanın kendi atalarına karaktersizlik atfederek hakaret etmesi anlamına gelir. Oysaki ben Türklerin karakterli bir şekilde kendi istekleriyle İslamı kabul ettiklerini düşünüyorum.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,165
Tepki puanı
806
Düşünce
Sünni
Olur mu ya bunların İslamı karalamak için yazılan kendi beslendikleri kaynaklar yalan söyler mi hiç? İlber Ortaylı kesin kripto Fetöcüdür. İlber Ortaylının zaten bilimle alakası yok, dolayısıyla söyledikleri bilimsel düşünceye aykırı! Bunlar dogma! Bunlar bilim karşıtı düşünceler! Bunlar mitoloji! Siz yobazsınız! Siz gericisiniz! Siz örümcek kafalısınız!... :)
 

Tiglath

☆☆
Üye
Mesajlar
785
Tepki puanı
277
Düşünce
Ateist
Bunların hayal dünyasına göre olay şöyle gerçekleşmiş.
Araplar: slm
Türkler: slm
Araplar: müslüman olur musunuz?
Türkler: tmm
Talkan ve Curcan katliamlarını araştırın, karar sizin.
Araplaşmış Tüklerden de şöyle bir rivayet var..

Türkler Çin ile savaşırken Araplar yardıma gelmiş, bu sırada birbirlerine sempati beslemişler, Türk savaşçılar Arap okçuların yanaklarından makas almış, islamiyeti kabul etmihihihi hoh!.

:D
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
5,018
Tepki puanı
2,287
Düşünce
Ateist
Tarihsel veriler korkunçtur. Tüm Türk tapınakları yağmalandıktan sonra yakılıp yıkılmıştır. Türklerin doğru dürüst namaz kılmaya başlamadıkları haberi üzerine namaz kılmayanlar toplanıp halkın önünde kafaları kesilmiştir. Casuslar namaz kılmayanları ihbar etmiştir. Herkes namaza zorlanana kadar ihbarlar ve idamlar sürmüştür.

Bu veriler Kültigin taş anıtının kitabesine girmiştir. "Ey Türk oğlu! Kemiğin dağ gibi yığıldı, kanın sel gibi aktı, oğlun köle kızın cariye yapıldı sen hâlâ ayrılık içindesin, atalarının töresine sarıl uyan" tarzı uyarıcı ifadeler vardır. Türklerin katliama uğratılması zayıf ve dağınık oldukları döneme gelmiştir.

İslam Arap yarımadasından çıkınca hemen İran üzerinden ilk Türklere saldırmış, Türkleri dağınık ve zayıf yakalamıştır. Arapların İran ile ciddi bir savaşı olduğuna inanasım hiç gelmiyor. İslamın yaratılmasında zaten İran'ın katkısı olduğundan şüpheleniyorum.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
11,165
Tepki puanı
806
Düşünce
Sünni
Araplaşmış Tüklerden de şöyle bir rivayet var..

Türkler Çin ile savaşırken Araplar yardıma gelmiş, bu sırada birbirlerine sempati beslemişler, Türk savaşçılar Arap okçuların yanaklarından makas almış, islamiyeti kabul etmihihihi hoh!.

:D
 

Tiglath

☆☆
Üye
Mesajlar
785
Tepki puanı
277
Düşünce
Ateist
İslamın yaratılmasında zaten İran'ın katkısı olduğundan şüpheleniyorum.
Hadis kitaplarını yazanların hepsi İranlı, ilgini çekti mi bilmiyorum. İslamın piyasaya sürüldüğü Abbasi döneminde Persler sarayda çok aktiflerdi. Abbasi vezirleri İran kökenli idi. Mesela salat’ın namaza çevrilmesi, Kuran’da geçen Nasara teriminin hristiyan olarak yorumlanması (Hristiyanlardan tarihsel bağlamda nefret ederler.), Kabe’nin değiştirilmesi, Kuran’a şiddet içerikli ayetlerin eklenmesi Perslerin katkısı olabilir.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
5,018
Tepki puanı
2,287
Düşünce
Ateist
Hadis kitaplarını yazanların hepsi İranlı, ilgini çekti mi bilmiyorum. İslamın piyasaya sürüldüğü Abbasi döneminde Persler sarayda çok aktiflerdi. Abbasi vezirleri İran kökenli idi. Mesela salat’ın namaza çevrilmesi, Kuran’da geçen Nasara teriminin hristiyan olarak yorumlanması (Hristiyanlardan tarihsel bağlamda nefret ederler.), Kabe’nin değiştirilmesi, Kuran’a şiddet içerikli ayetlerin eklenmesi Perslerin katkısı olabilir.
Evet, kuşkularımı körükleyen bunlar. İran'ın İslamda çok fazla parmağı var. Ben bunların öncesinde Ömer'in filan İran'ı fethettiğine filan inanmıyorum. İslam pişirilirken mutfakta sadece Arapların olmadığından, İranlıların da mutfakta olduğundan kuşkulanıyorum. Bunlar ikisi birlikte Türklere saldırdılar diye düşünüyorum. Niye Türklere dayatılan islami terimler namaz oruç filan hep Farsça?

Hayır Kuran'da salat savm derken niye Türklere namaz oruç diye dayatılıp ezberletilmiş? Çok kuşkulu işler bunlar, çok!

Yani Kültigin "uyan Türk oğlu" derken sanki bize de sesleniyor tarihin derinliklerinden. Bu oyuna uyanmanın zamanı geldi de geçiyor. Burada büyük bir yalan ve oyun, bir tezgah var. Tezgahın içinde hem Arap, hem İran var.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

Minik Kuş

Üye
Mesajlar
690
Tepki puanı
48
Düşünce
Sünni
Olur mu ya bunların İslamı karalamak için yazılan kendi beslendikleri kaynaklar yalan söyler mi hiç? İlber Ortaylı kesin kripto Fetöcüdür. İlber Ortaylının zaten bilimle alakası yok, dolayısıyla söyledikleri bilimsel düşünceye aykırı! Bunlar dogma! Bunlar bilim karşıtı düşünceler! Bunlar mitoloji! Siz yobazsınız! Siz gericisiniz! Siz örümcek kafalısınız!... :)
bunların tarih marih bildiği yok.gotten uydurmayı tarih,bilim saniyorlar.

melik sehrek bir kere araplar gelmeden emrinde ki bir kaç alple yurda dönüyor.savaşmiyor bile.

oralar feth edilmiş,ülkeye bağlanmış ama uçlara henüz türk boyları yerleşmemişti.arapların öldürdükleri zerdüşt, atest perest,putperest,değişik tipte sapıklardı.

türkler arastırıp,sorgulayıp islama geçtiler.ilber ortaylı baba tarihçidir.bunlar ilber ortaylı'dan çok biliyorlar heralde xDDD

türk dediğin 40 kişiyle çin sarayını basmış millet.o devirde böyle bişey olsa hiç talas savasında çinlere karsı birlik olurlar mı?akil var mantık var.

arapları sevmem. kendilerini öldürmekten başka bi b.k bildikleri yok ama peygamberimiz başkadır. zaten iyi bi b.k olsalar peygamber oraya gönderilmezdi xDDD
 

rhynkar

☆☆
Üye
Mesajlar
424
Tepki puanı
232
Düşünce
Ateist
İlber Ortaylı'nın konuşmasını atmışlar. İlber Ortaylı başka programlarında bir çok kez bizim bahsettiğimiz katliamların doğruluğunu onayladı. Özellikle Kuteybe'nin yaptığı katliamları kendide anlatmıştır. Ben bizzat ondan öğrendim. Talas savaşı ile ilgili iddianızı ise bizzat bana cevap olarak attığınız videoda var hoca resmen dalga geçiyor. :D Sadece şu cümleyi kurmuyor "türkler(bütün,genel) kılıç zoruyla müslüman oldu". İlber hocanın da daha önce bir çok kez söylediği gibi Türklerin müslümanlaşması uzun yıllar sürmüş 14.yy'a kadar devam etmiştir.
 
Üst