Yaratılış Süreç İçinde Olmuştur

Muhammet08

Yazar
Mesajlar
46
Tepki puanı
6
Düşünce
Muvahhid
Evrenimiz bundan yaklaşık 13.7 milyar yıl önce tek bir noktanın açılmasıyla yaratılmaya başlanmıştır ve içindeki her şey de evrenin içinde, evrene bağlı kanunlarla, evrendeki hammadde ile yaratılmıştır.
Evrendeki (yani fizik alemdeki) yaratılış sisteminin temel noktaları şu şekildedir;
-Her yaratılış teklikten başlar
-Bir yaratılış bir önceki yaratılışla bağlantılıdır, bağımsız değildir
-Hiçbir yaratılan evren dışından gelmez, evrendeki maddelerden yaratılır
-Yaratılış teklikten başlar ve sebep-süreç sistemi ile ilerleyerek zaman içerisinde tamamlanır
Üstteki maddeler fizik alem için geçerli yaratılış sisteminin detaylarıdır. Bu sistem ne metafizik alem için (Melekler) ne Cennet için (Vildanlar, Gılmanlar, Cennet ağaçları) ne de Dünya’da gerçekleşen Peygamber mucizeleri için geçerli değildir. ol der olur nedemek ?
Ayetlerde Allah’ın bir şeyi yaratmak istediğinde “Ol” dediği ve olduğu geçer. Meallerin genelinde yapılan hata ise bunun “hemen” olduğu eklemesidir. Çevirilerdeki “hemen” ifadesi nedeniyle birçok kişi bu olayın hemen olup bittiğini düşünmektedir. Ancak “ol der olur” ifadesi hemen olmayı değil, oluş sürecine girmeyi ifade eder.
Üstteki ayete dikkat edersek göklerin ve yerin yaratılışından bahsedildikten sonra Allah’ın bir yaratılış için ol demesinin yeteceği geçer. Peki gökler ve yer Allah’ın ol demesiyle bir anda mı yaratılmıştır? Tabi ki hayır…
Allah gökleri ve yeri ol demesiyle yarattığını ancak 6 devirde yarattığını belirtir. Yani ol denilince hemen olma değil süreçle olma gerçekleşir.
Üstteki maddeler ışığında evrendeki yaratılışa bakalım;
-Evren, “tek bir noktanın” genişlemesiyle milyarlarca senede sebep ve süreçle yaratılmıştır. Bir anda yaratılmamıştır
– İlk atom Hidrojendir. 1 elektron ve 1 protondan oluşur. Yani Allah ilk atoma teklik özelliği vermiştir. İkinci yaratılan atom ise 2 elektron ve 2 protona sahip Helyumdur. Helyum, Hidrojenden bağımsız bir şekilde yaratılmaz. Tam tersi Hidrojen’den yaratılır. Yani atomların yaratılışları tamamen birbirleriyle bağlantılıdır. Hiçbir atom pat diye yoktan değil, kendinden önceki atomların etkileşimleri veya değişimleriyle yaratılır.
-Evrendeki her atom, her Yıldız, her Gezegen, her Galaksi sebep ve süreçle milyonlar hatta milyarlarca yılda yaratılmıştır. Hiçbiri pat diye diğer yaratılanlardan bağımsız yaratılmamıştır.
-Dünyamızın ömrü 4.5 milyar yıldır ve bir anda değil aşamalı süreçlerle yaratılmıştır.
-Yer katmanları bir anda değil Kuran’ın deyimiyle aşamalarla yaratılmıştır.
-Gök katmanları bir anda değil milyonlarca yılda aşamalı olarak yaratılmıştır.

-Dağlar bir anda değil milyonlarca sene süren tektonik hareketlerle yaratılır.

-Ağaçlar bir anda değil onlarca hatta yüzlerce senede sebep ve süreçle yaratılır
-İnsan anne karnında tek bir hücrenin aşama aşama değişmesiyle 9 aylık bir süreçle yaratılır. Hiçbir insan bir anda yaratılmaz

-Yağmur bir anda değil sebep ve süreçle yaratılır.
-Canlı ırkları bir anda değil varyasyonla yüzlerce senede yaratılır. Mesela kaniş köpeği bir anda değil varyasyon süreci ile diğer köpek ırklarının çiftleşmesi sonucu süreçle yaratılır.
Ayrıca sürecin dışında her yaratılışın mutlaka bir sebebe bağlandığı da Kuran’da özellikle vurgulanmıştır;

Yani evren içindeki hiçbir yaratılış sebepsiz ve süreçsiz pat diye olmaz.
Evrendeki hangi yaratmayı incelersek hiçbirinin bir anda değil aşamalı olarak, teklikten başlayarak yaratıldığını görürüz. Hiçbir yaratılış bunun dışında değildir. Çünkü Kuran’da bildirilen “Sünnetullah” yani Allah’ın yasaları kesinlikle değişmez;
Tabi ki geçerli değildir. Metafizik alemin yaratılış sistemi fizik alemin yaratılış sisteminden tamamen farklıdır. Mesela hiçbir Melek, anne baba Meleğin cinsel birleşmesi sonucu 9 aylık bir süreçte yaratılmaz. (Yüksek ihtimalle) Çünkü Melekler imtihan olmazlar. Sebep ve süreçlere bağlı yaratılış fizik alem için geçerlidir. Metafizik alem için değil.
Cinlerin nasıl yaratıldığına dair elimizde bir bilgi yoktur. Onlar da imtihan oldukları için sebep ve süreçlere bağlı yaratılıyor olabilirler. Elimizde Cinlerin bir anda yaratıldığına dair hiçbir Kurani bilgi yoktur.
Peygamber mucizelerinin bize mucize olarak gelmesinin sebebi fizik alemin yaratılış sistemine uymamasıdır. Dolayısıyla Peygamber mucizelerine bakarak fizik alemin yaratılış sistemi hakkında yorum yapamayız. Mesela “Hz. Musa’nın asası bir anda yılan olduysa o zaman evrendeki her şey bir anda yaratılır” diyemeyiz. Çünkü evrende bir anda yaratılan hiçbir şey yoktur. Demek ki Peygamber mucizeleri, fizik alemin yaratılış sistemini anlamada bizim için örnek değildir. Hatta Kuran’daki Peygamber mucizeleri dışındaki fizik evrenin yaratılış sistemine uymayan (100 sene ölü kalan adam, Sebe Melikesi’nin tahtının Hz. Süleyman’a gelmesi) olayların hiçbiri bizim için fizik alemin yaratılış sistemini anlama adına örnek teşkil etmezler.
Kuran’da ilk insanın yaratılışının çamurdan olduğu geçer, belli bir şekillenme süreci vurgulanır ancak bu sürecin nasıl olduğu veya ne kadar sürdüğüne dair bir ifade yoktur. Ancak Allah bu yaratma sürecinin incelemesini insanlara bırakmış ve bunu bir emir olarak Kuran’da bildirmiştir;

Ayrıca önemli bir nokta da evrendeki yaratılışın Allah katındaki karşılığı ile evrendeki karşılığının birbirine karıştırılmamasıdır. Çünkü Allah katında bir anda olan, hatta olup bitmiş olaylar Evrende süreçle yaratılabilir veya henüz yaratılmamış olabilir. Yani “zaten bunların hepsi Allah katında olup bitti” diyemeyiz. Çünkü konumuz Allah katı değil Evrendeki karşılığıdır. Örnek vermek gerekirse bir insan Allah katında bir anda yaratılabilir ama Evren’de 9 ayda yaratılır.
Allah isteseydi her şey bir anda yaratılırdı. Allah tüm eksik sıfatlardan münezzehtir. Ancak Evrendeki imtihan ortamı gereği her şey sebep ve süreçle yaratılır.
Big Bang’in ilk anındaki o tek nokta yüksek ihtimalle yoktan yaratılmıştır. Ancak Big Bang’in ilk anından itibaren evrendeki hiçbir şey pat diye yoktan yaratılmamıştır. Yani Big Bang’in öncesindeki yokluktan yaratılışla Evrenin içindeki Big Bang’den sonra gelen hiçbir yaratılış kıyaslanamaz.
Atom altı parçacıkların hareketleri de atom üstü yaratılış için örnek teşkil etmezler. Atom altındaki nedensellik süreci henüz çözülebilmiş değildir ancak atom üstü yaratılış sistemi net bir şekilde çözülmüştür. Bu da sebep ve süreçtir.
Rüyalar da dünyadaki yaratılış sistemi ile kıyaslanamaz. Çünkü rüyamızdaki kimse anne babadan doğma değildir. Rüyalarımızdaki hiçbir bina inşaat ustaları tarafından yapılmamıştır. Rüyamızdaki hiçbir dağ milyonlarca süren tektonik hareketlerle oluşmamıştır. Dolayısıyla rüyalardaki anlık yaratılışla dünyadaki yaratılış sistemi kıyaslanamaz.
Algımızın elektrik sinyallerinden oluşması da bizim için bir kıstas oluşturamaz. Algılarımızın nasıl yaratıldığı ile evrendeki yaratılış sisteminin bağlantısı yoktur. Algımız elektrik sinyallerinden de oluşsa bir insan 9 aylık hamilelik sürecinden sonra doğar. Yani algı sistemimizin yaratılıştaki süreçle bir bağlantısı yoktur.
 

Son konular

Son mesajlar

Üst