Site tüzüğü


1 - AntiDogmatik.com, yayın politikamız doğrultusunda yönetim merkezi tarafından yönetilmektedir. Yönetim merkezi 5 organdan oluşuyor:

 • Kurucu kurul
 • Disiplin kurulu
 • Denetim kurulu
 • Teknik kurul
 • Genel kurul

2 - Sitede 12 unvan türü vardır:

 • Kurucu
 • Yargıç (genel kurul seçer)
 • Denetmen (genel kurul seçer)
 • Geliştirici (kurucu belirler)
 • Genel kurul üyesi (kurucu belirler)
 • Yazar (belli kriterlere ulaşarak olunur)
 • Deneyimli (belli kriterlere ulaşarak olunur)
 • Çaylak (kendisi hesap açar)
 • Düşüncesini saklıyor (kurucu yaptırım uygular)
 • Süreli yasaklı (yargıç yaptırım uygular)
 • Ayrıldı (kendi isteği ile ayrılır)
 • Süresiz yasaklı (kurucu yaptırım uygular)

Genel Kurul


3 - Genel kurul, sitenin yetkili üye seçme organıdır. Genel kurul üyesi unvanlı üyeler, yetkili üye konumunda değildir ve herhangi bir moderatör görevleri yoktur, ama yetkili üye seçiminde ve yetkili üyeyi görevden düşürmede oy kullanma hakları vardır.


4 - Kurucu, geliştirici, yargıç, denetmen ve genel kurul üyesi unvanlı üyeler genel kurulu oluştururlar.


5 - Genel kurul, yargıçları ve denetmenleri salt çoğunlukla ve 3 ay için seçer. Her aday için tek tek salt çoğunluk ile güven oyu aranır. Güven oyu alan üyeler ihtiyaçtan fazla ise, güven oyu alan üyeler arasında oy çokluğuna göre ikinci tur oylaması yapılır.


6 - Genel kurul, seçilmiş olan yargıçları ve denetmenleri yaptıkları hata veya kötü niyetten dolayı salt çoğunlukla görevden alabilir. Bunun için genel kurulun minimum % 30'unun ittifakla görevden alma talebinde bulunması lazımdır.


7 - Bir üye hem denetmen hem de yargıç görevlerini yürütemez, iki görevden birini seçmek zorundadır.


8 - Önceden haber vermeksizin 7 gün sitede bulunmayan üyenin, genel kurul üyesi unvanı düşer.


9 - Genel kurul üyeleri istedikleri zaman kurucu kurula başvurarak görevlerinden ayrılabilirler.


Teknik Kurul


10 - Teknik kurul, sitenin araştırma geliştirme (arge) faaliyetlerini yerine getiren organdır. Teknik kurul geliştiricilerden oluşur. Geliştiriciler yetkili üye konumundadır.


11 - Geliştirici unvanlı üyeler sitenin geliştirme benzeri teknik işlerini yapmakla görevlidir. Herhangi bir moderatör görevleri yoktur.


12 - Önceden haber vermeksizin 7 gün sitede bulunmayan üyenin, geliştirici unvanı düşer.


13 - Geliştiriciler istedikleri zaman kurucu kurula başvurarak görevlerinden ayrılabilirler.


Denetim Kurulu


14 - Denetim kurulu, sitenin yürütme organıdır. Sitedeki forumların kurallara uygun olarak işleyişini sağlamakla görevlidir. Denetim kurulu denetmenlerden oluşur. Denetmenler yetkili üye konumundadır.


15 - Denetmen unvanlı üyeler, konu ve mesaj yönetmeliğine uygun olmayan konulara veya mesajlara gerekli işlemleri yapar. Bu konu veya mesajı yayınlayan kişiyi aynı hatayı tekrar yapmaması için ikaz eder. Aynı davranışın ısrarla tekrarı halinde durum rapor düğmesi ile disiplin kuruluna yönlendirilir.


16 - Denetmenler, yargıçların istedikleri tüm bilgileri vermek zorundadır.


17 - Denetmenler, onay bekleyen içerikleri mevzuata göre onaylar veya siler.


18 - Denetmenlerin, içeriğini sildiği veya içeriğine işlem yaptığı üyeye (üyenin talebi halinde), neden işlem yapıldığı ile ilgili bilgi vermesi gerekir.


19 - Önceden haber vermeksizin 7 gün sitede bulunmayan üyenin, denetmen unvanı düşer.


20 - Denetmenler istedikleri zaman kurucu kurula başvurarak görevlerinden ayrılabilirler.


Disiplin Kurulu


21 - Disiplin kurulu, sitenin cezai yaptırım organıdır. Site kurallarının uygulanmasını, üslup ve seviyenin korunmasını sağlamakla görevlidir. Disiplin kurulu yargıçlardan oluşur. Yargıçlar yetkili üye konumundadır.


22 - Yargıç unvanlı üyeler; gerektiği taktirde disiplin yönetmeliğindeki ilk 6 maddeyi (1-6) uygular. Son 4 (7-10) maddenin işletilebilmesi için kurucu kurul onayı gerekir.


23 - Yargıçlar, herhangi bir üyenin rapor düğmesiyle şikayet ettiği disiplin konularını görüşüp karara bağlar. Şikayetlerin en geç 24 saat içerisinde karara bağlanması gerekir.


24 - Disiplin kurulu kararı (tüm yargıçların oy birliği ile verdiği karar) kesindir, tekrar tartışmaya açılamaz ve üzerinde yorum yapılamaz.


25 - Bir üyenin yargıç olabilmesi için daha önce denetmenlik görevinde en az 1 dönemi tamamlamış olması gerekir.


26 - Yargıcın, uyarı verdiği üyeye (üyenin talebi halinde), neden uyarı verildiği ile ilgili bilgi vermesi gerekir.


27 - Önceden haber vermeksizin 7 gün sitede bulunmayan üyenin, yargıç unvanı düşer.


28 - Yargıçlar istedikleri zaman kurucu kurula başvurarak görevlerinden ayrılabilirler.


Kurucu Kurul


29 - Siteyi kuran, sitedeki tüm kurulların uyum içinde işlemesini sağlamakla görevli olan organdır.


30 - Kurucu, genel kurul üyelerini atar ve gerektiği taktirde görevden alır.


31 - Kurucu, geliştiricileri atar ve gerektiği taktirde görevden alır.


32 - Kurucu; görevini yapmayan veya eksik yapan, görevinde kötü niyet güden, görevini taraflı olarak yürüten yetkili üyeleri görevden alır.


33 - Kurucu, tüm moderatör ve yaptırım uygulamalarını yapabilir.


34 - Kurucu, kullanıcı adı değişiklik taleplerini onaylar veya reddeder.


Üst