Site Tüzüğü

SİTE TÜZÜĞÜ

1 - AntiDogmatik.com, kuruluş ve yayın amaçlarımız doğrultusunda site meclisi tarafından yönetilmektedir. Site meclisinde kararlar oylama usulüyle alınır. Tüm organlardaki bütün oylamalar gizli oy açık sayım prensibine göre yapılmaktadır. Sitedeki tüm oylamalar maksimum 24 saat içinde kapatılır. Site meclisi 4 organdan oluşmaktadır:

 • Senato (kurucu)
 • Disiplin kurulu (yargı)
 • Yönetim kurulu (yürütme)
 • Genel kurul (yasama)

Site meclisinin yapısı aşağıdaki gibidir.

2 - Sitede 13 üyelik türü vardır:

 • Senato başkanı (senato başkanı belirler)
 • Senato üyesi (senato başkanı belirler)
 • Disiplin kurulu başkanı (genel kurul seçer)
 • Disiplin kurulu üyesi (genel kurul seçer)
 • Yönetim kurulu başkanı (genel kurul seçer)
 • Yönetim kurulu üyesi (genel kurul seçer)
 • Moderatör (yönetim kurulu atar)
 • Genel kurul üyesi (senato belirler)
 • Üye (belli kriterlere ulaşarak olunur)
 • Üye adayı (kendisi hesap açar)
 • Denetimde (disiplin kurulu denetime alır)
 • Süreli yasaklı (disiplin kurulu ceza verir)
 • Süresiz yasaklı (senato ceza verir)

Genel Kurul

3 - Genel kurul, site meclisinin yasama ve temel seçim organıdır.

4 - Yukarıdaki üyelik türlerinden üstteki sekiz üyelik grubunda bulunan tüm üyeler genel kurulu oluşturur.

5 - Site tüzüğündeki değişiklik talebi için %20 ve değişikliğin kabulu için ise %70 oranında çoğunluk gereklidir.

6 - Disiplin kurulu ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda en çok oy esasına göre ve 5 ay için seçilirler.

7 - Disiplin ve yönetim kurullarının görevlerini iyi yapıp yapmadıklarını denetler.

8 - Disiplin veya yönetim kurulu üyeleri hakkında güvenilirlik ve yeterlilik görüşmeleri yaparak uygun gördüğü takdirde %70 çoğunlukla belirlediği disiplin veya yönetim kurulu üyesini azledebilir.

9 - Mazeretsiz olarak 5 gün sitede bulunmayan üyenin, genel kurul üyeliği düşer.

10 - Genel kurul üyeleri istedikleri zaman senatoya başvurarak görevlerinden ayrılabilirler.


Yönetim Kurulu

11 - Yönetim kurulu, site meclisinin yürütme organıdır. Sitedeki forumların kurallara uygun olarak işleyişini sağlar. Moderatörleri yönetir ve denetler.

12 - Yönetim kurulu; biri yönetim kurulu başkanı, dördü yönetim kurulu üyesi olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır.

13 - Toplantıları yönetim kurulu başkanı organize eder. Kurulun karar yeter sayısı üçtür. Toplantılarda tüm üyeler en geç 24 saat içerisinde görüşlerini ifade eder.

14 - Site tüzüğündeki yönetim kurallarıyla ilgili maddelerin değiştirilmesi, eklenmesi veya çıkarılması ile ilgili olarak genel kurula öneriler sunabilir.

15 - Kurul, kendisine herhangi bir şekilde ulaşmış şikayetleri disiplin kuruluna sunar.

16 - Yönetim kurulu, disiplin kurulunun istediği tüm bilgileri vermek zorundadır.

17 - Bir yönetim kurulu üyesinin görevden azledilebilmesi için diğer yönetim kurulu üyelerinin oy birliği veya genel kurulun %70 oy çokluğu gereklidir.

18 - Mazeretsiz olarak 5 gün sitede bulunmayan üyenin, yönetim kurulu üyeliği düşer.

19 - Yönetim kurulu üyeleri istedikleri zaman senatoya başvurarak görevlerinden ayrılabilirler.


Moderatör

20 - Moderatörler en az bir forumun işleyişinden, düzeninden ve disiplininden sorumludurlar.

21 - Moderatörler, genel kurul üyeleri arasından sitenin forum alanlarını yönetmek amacıyla yönetim kurulu tarafından atanır ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

22 - Moderatörler sorumlu oldukları forumun nitelikli konu ve mesajlarla zenginleşmesini sağlamakla görevlidir. Ayrıca moderatörlerin sorumlu oldukları forumda, haftada en az bir tane konu açması gerekir.

23 - Site kurallarını ihlal eden kullanıcılar, moderatörler tarafından ikaz edilir. Davranışın tekrarı halinde, problem yönetim kuruluna yönlendirilir.

24 - Üslup bozuklukları, uygunsuz kullanım veya yazım (imla) hataları yapan üyeler moderatörler tarafından konu açma ve mesaj gönderme yönetmeliğine göre uyarılır. Kural ihlalinin tekrarı, ısrarı halinde yönetim kurulu bilgilendirir.

25 - Moderatörler, yönetim kurulunun vereceği kararla görevden azledilebilirler.

26 - Mazeretsiz olarak 5 gün sitede bulunmayan moderatörün, moderatörlüğü düşer.

27 - Moderatörler istedikleri zaman yönetim kuruluna başvurarak görevlerinden ayrılabilirler.


Disiplin Kurulu

28 - Disiplin kurulu, site meclisinin cezai yaptırım organıdır. Site kurallarına göre üslup ve seviyenin korunmasını sağlamakla görevlidir.

29 - Disiplin kurulu; biri disiplin kurulu başkanı, ikisi disiplin kurulu üyesi olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır.

30 - Toplantıları disiplin kurulu başkanı organize eder. Kurulun karar yeter sayısı ikidir. Toplantılarda tüm üyeler en geç 24 saat içerisinde görüşlerini ifade eder.

31 - Disiplin kurulu, cezai yaptırımlarını disiplin yönetmeliğine göre uygular.

32 - Disiplin kurulu; disiplin yönetmeliğindeki süreli yaptırımları (madde 1-11) direk, süresiz yaptırımları (madde 12-13) senato onayıyla verebilir.

33 - Disiplin kurulu, herhangi bir üyenin rapor düğmesiyle şikayet ettiği disiplin konularını görüşüp karara bağlar. Şikayetleri en geç 24 saat içerisinde karara bağlaması gerekir.

34 - Site tüzüğündeki disiplin kurallarıyla ilgili maddelerin değiştirilmesi, eklenmesi veya çıkarılması ile ilgili olarak genel kurula öneriler sunabilir.

35 - Disiplin kurulu kararları kesindir, tekrar tartışmaya açılamaz veya üzerinde yorum yapılamaz.

36 - Genel kurul üyesi ve üstü kullanıcılar için uygulanacak yaptırımlar genel kurulda onandığı taktirde yürürlüğe girer.

37 - Bir disiplin kurulu üyesinin görevden azledilebilmesi için, diğer disiplin kurulu üyelerinin oy birliği veya genel kurulun %70 oy çokluğu gerekir.

38 - Mazeretsiz olarak 5 gün sitede bulunmayan üyenin, disiplin kurulu üyeliği düşer.

39 - Disiplin kurulu üyeleri istedikleri zaman senatoya başvurarak görevlerinden ayrılabilirler.


Senato

40 - Senato, sitenin kurucu organıdır. Sitenin geliştirilmesini ve meclis organlarının birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

41 - Senatonun belli bir üye sayısı yoktur. Senato üyelerini senato başkanı belirler.

42 - Senato toplantılarını senato başkanı organize eder.

43 - Senato, genel kurul toplantılarını yönetir ve oylamaları genel kurula sunar.

44 - Site tüzüğü veya site ile ilgili herhangi bir düzenlemeyi genel kurula sunabilir.

45 - Genel kurul üyesi seçilecek veya genel kurul üyeliğinden düşürülecek üyeleri belirler.

46 - Birden fazla hesap kullanan, trollük veya provokatörlük yapan kullanıcıların hesaplarını süresiz yasaklar.

47 - Mazeretsiz olarak 5 gün sitede bulunmayan üyenin, senato üyeliği düşer.

48 - Senato üyeleri istedikleri zaman senato başkanına başvurarak görevlerinden ayrılabilirler.


Üst