Site tüzüğü

1 - AntiDogmatik.com, kuruluş ve yayın amaçlarımız doğrultusunda yönetim merkezi tarafından yönetilmektedir. Yönetim merkezi 5 organdan oluşuyor:

 • Kurucu kurul
 • Teknik kurul
 • Disiplin kurulu
 • Yönetim kurulu
 • Genel kurul

2 - Sitede 9 unvan türü vardır:

 • Kurucu
 • Geliştirici (kurucu belirler)
 • Yargıç (genel kurul seçer)
 • Denetmen (genel kurul seçer)
 • Genel kurul üyesi (kurucu belirler)
 • Yazar (belli kriterlere ulaşarak olunur)
 • Yazar adayı (kendisi hesap açar)
 • Süreli yasaklı (yargıç ceza verir)
 • Süresiz yasaklı (kurucu ceza verir)

Genel Kurul


3 - Genel kurul, sitenin yönetici seçme organıdır.


4 - Kurucu, geliştirici, yargıç, denetmen ve genel kurul üyesi unvanlarına sahip üyeler genel kurulu oluştururlar.


5 - Genel kurul, yargıç ve denetmen unvanlarına sahip üyeleri salt çoğunlukla ve 3 ay için seçer. Her aday için tek tek salt çoğunluk ile güven oyu aranır. Güven oyu alan üyeler ihtiyaçtan fazla ise, güven oyu alan üyeler arasında ikinci tur oylaması yapılır.


6 - Genel kurul, seçilmiş olan yargıç ve denetmen unvanlarına sahip üyeleri, yaptıkları hata veya kötü niyetten dolayı salt çoğunlukla görevden alabilir. Bunun için genel kurulun minimum % 30'unun ittifakla görevden alma talebinde bulunması lazımdır.


7 - Bir üye hem denetmen hem de yargıç görevlerini yürütemez, iki görevden birini seçmek zorundadır.


8 - Önceden haber vermeksizin 5 gün süre ile sitede bulunmayan üyenin, genel kurul üyesi unvanı düşer.


9 - Genel kurul üyesi unvanına sahip üyeler istedikleri zaman kurucu kurula başvurarak genel kuruldan ayrılabilirler.


Yönetim Kurulu


10 - Yönetim kurulu, sitenin yürütme organıdır. Sitedeki forumların kurallara uygun olarak işleyişini sağlamakla görevlidir.


11 - Denetmen unvanına sahip üye, konu ve mesaj yönetmeliğine uygun olmayan konu veya mesajı siler. Bu konu veya mesajı yayınlayan kişiyi aynı hatayı tekrar yapmaması için ikaz eder. Aynı davranışın ısrarla tekrarı halinde durum rapor düğmesi ile disiplin kuruluna yönlendirilir.


12 - Denetmen unvanına sahip üyeler, yargıç unvanına sahip üyelerin istediği tüm bilgileri vermek zorundadır.


13 - Denetmen unvanına sahip üye, onay bekleyen içerikleri mevzuata göre onaylar veya siler.


14 - Denetmen unvanına sahip üyenin, içeriğini sildiği veya içeriğine işlem yaptığı üyeye (üyenin talebi halinde), neden işlem yapıldığı ile ilgili bilgi vermesi gerekir.


15 - Önceden haber vermeksizin 5 gün süre ile sitede bulunmayan üyenin, denetmen unvanı düşer.


16 - Denetmen unvanına sahip üyeler istedikleri zaman kurucu kurula başvurarak yönetim kurulundan ayrılabilirler.


Disiplin Kurulu


17 - Disiplin kurulu, sitenin cezai yaptırım organıdır. Site kurallarının uygulanmasını, üslup ve seviyenin korunmasını sağlamakla görevlidir.


18 - Yargıç unvanına sahip üyeler; gerektiği taktirde disiplin yönetmeliğindeki ilk 7 maddeyi (1-7) uygular. Son 3 (8-10) madde kurucu kurul kararı olmadan uygulanamaz.


19 - Yargıç unvanına sahip üyeler, herhangi bir üyenin rapor düğmesiyle şikayet ettiği disiplin konularını görüşüp karara bağlar. Şikayetlerin en geç 24 saat içerisinde karara bağlanması gerekir.


20 - Disiplin kurulu kararı (tüm yargıçların oy birliği ile verdiği karar) kesindir, tekrar tartışmaya açılamaz veya üzerinde yorum yapılamaz.


21 - Yargıç unvanına sahip üye, onay bekleyen içerikleri mevzuata göre onaylar veya siler.


22 - Yargıç unvanına sahip üyenin, uyarı verdiği üyeye (üyenin talebi halinde), neden uyarı verildiği ile ilgili bilgi vermesi gerekir.


23 - Önceden haber vermeksizin 5 gün süre ile sitede bulunmayan üyenin, yargıç unvanı düşer.


24 - Yargıç unvanına sahip üyeler istedikleri zaman kurucu kurula başvurarak disiplin kurulundan ayrılabilirler.


Teknik Kurul


25 - Teknik kurul, sitenin araştırma geliştirme (arge) faaliyetlerini yerine getiren organdır.


26 - Geliştirici unvanına sahip üyeler sadece sitenin geliştirme benzeri teknik işlerini yapmakla görevlidir. Herhangi bir moderasyon görevi yoktur.


27 - Önceden haber vermeksizin 5 gün süre ile sitede bulunmayan üyenin, geliştirici unvanı düşer.


28 - Geliştirici unvanına sahip üyeler istedikleri zaman kurucu kurula başvurarak teknik kuruldan ayrılabilirler.


Kurucu Kurul


29 - Siteyi kuran, sitedeki tüm kurulların uyum içinde işlemesini sağlamakla görevli olan organdır.


30 - Kurucu unvanına sahip üye, genel kurul üyesi unvanına sahip üyeleri atar ve gerektiği taktirde görevden alır.


31 - Kurucu unvanına sahip üye, geliştirici unvanına sahip üyeleri atar ve gerektiği taktirde görevden alır.


32 - Kurucu unvanına sahip üye; görevini yapmayan veya eksik yapan, görevinde kötü niyet güden, görevini taraflı olarak yürüten yetkili üyeleri görevden alır.


33 - Kurucu unvanına sahip üye, onay bekleyen içerikleri mevzuata göre onaylar veya siler.


34 - Kurucu unvanına sahip üye, kullanıcı adı değişiklik taleplerini onaylar veya reddeder.

Üst