evrim

 1. Kaybeden Şair

  İnsanlarda Apandisit Organı

  Apandis modern insanlarda bilinen hiçbir önemli görevi yoktur. Körelmiş olmasından ötürü insan popülasyonu içerisinde sıklıkla arızalandığı ve hastalandığı görülür. Her 200 sindirim hastalığından 1 tanesi apandis kanseridir. Sadece Avrupa ve Amerika popülasyonunun %7'sinde apandisit denen...
 2. Kaybeden Şair

  Ayak Fosili Evrimin Sırlarına Işık Tutuyor

  Bilim insanları insanın evrimi ve iki ayağı üzerinde yürümeye nasıl başladığı konusunda çok ilginç yeni ipuçları buldu. İpuçlarını veren, Etiyopya’da bulunan ve 3,4 milyon yaşında olduğu saptanan fosilleşmiş ayak kemikleri. Araştırmacılar ellerinde, kemikleri bulunan sağ ayağın sahibinin...
 3. Kaybeden Şair

  Carl Sagan Evrim Teorisini Özetliyor

 4. Kaybeden Şair

  İnsanın Atası ''Homo Erectus''

  Çok Farklı Yüzlere Sahip Bir İnsan Türü Homo Erectus Üç Kıtaya Birden Yayılıyor 2,0 milyon yıl önce Doğu Afrika’da ortaya çıkan Homo erectus gerçek anlamda “ilk insan” olarak tanımlanır. Homo erectus'un doğrudan atası kimdi bu konu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Homo erectus modern insan...
 5. Kaybeden Şair

  Homo Erectus, 500.000 Yıl Önce Dünyanın En Eski “Karalama”sını Yaptı!

  Endonezya’da bulunan ve bir kabuğa kazınmış zikzak şekil bugüne kadar bulunan en eski soyut işaret. Fakat bu beş yüz bin yıllık “karalama” ile ilgili en ilginç olan şey onun olası yaratıcısıdır: insanın atası olan Homo erectus. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde arkeolog olan ve bu keşifte...
 6. Mete Turan

  Vahdet-i Vücutçular

  Mevlana Celaleddin-i Rumi, Muhyiddin-i Arabi, Muhammed İkbal vb. vahdet-i vücud felsefesine sahip Tasavvuf alimlerinin tekamül (evrim) düşünce ve inancına sahip olduğu zaten biliniyor. O nedenle bu alim ve düşünürlere burada yer vermeyeceğiz. Sadece Mevlana’nın hayvandan insana geçişte maymunu...
 7. Mete Turan

  İbn-i Sina

  Aristotelesçi felsefe anlayışını İslam düşüncesine göre yorumlayarak, yaymaya çalışmış, görgücü-usçu bir yöntemin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Canlı sorununa, gözleme dayalı bir ruhbilim anlayışıyla çözüm arayan Ibn Sina’ya göre dirilik bir bileşimdir. Doğal organların, göksel güçler...
 8. Mete Turan

  İbni Haldun

  İbni Haldun, bir anlık (tafra, mutasyon) için de olsa insanların fiilen melek haline gelebileceklerini göstermek, dolayısıyla nübüvvet ve vahiy meselesini izah etmek için evrim (tekamül, insilah) konusunu girer. İbni Haldun, Mukaddime'de Farabi ve İbni Sina'nın nübüvvet teorisini, Cahiz, İbni...
 9. Mete Turan

  İbni Tufeyl

  Aynı adlı romanları Hay bin Yakzan ise insanın menşei hakkında tabiatçı bir teoriyi savumaktaydı. Her iki romandaki tabiatçı tekamül/evrim düşüncesi İslam düşünce tarihinde fazla rağbet görmemiş, genel olarak İslam dünyasında Yeni-Eflatuncu/Hristiyan etkisiyle cennetten kovulma ve yeryüzüne...
 10. Mete Turan

  İbni Miskeveyh

  O da psikolojik evrim diyebileceğimiz bir görüşü savunmaktaydı. Ona göre varlığın hiyerarşik mertebelenişi, ana hatlarıyla en aşağıdan başlamak üzere inorganik cisimler, bitkiler, hayvanlar, insanlar ve melekler şeklindedir. Dolayısıyla basitten karmaşığa, inorganik olandan organizmaya, fiziki...
 11. Mete Turan

  Biruni

  Biruni ile birlikte İslam düşüncesindeki yaratıcı tekamül veya evrimci yaratılış teorisinin zirveye çıktığını görüyoruz. Biruni jeo-kimyasal evrim diyebileceğimiz bir görüşü savunmaktaydı. Biruni'ye göre evrenin tekevvünü Allah'ın öyle irade etmesi sonucunda jeo-kimyasal bir evrimin sonucudur...
 12. Mete Turan

  Cahiz

  İyi bir kelamcı ve edebiyatçı olmanın yanı sıra ünlü bir zoolog (hayvan bilimci) ve antropologtu (insan bilimci). Cahiz, hocası Nazzam'ın kumun ve buruz teorisi olarak bilinen fikirlerini benimser görünmektedir. O, Nazzam gibi, ilk yaratılışın, Allah'ın hür iradesiyle yarattığı bir çekirdek...
 13. Mete Turan

  Nazzam

  Bir şair, düşünür, edebiyatçı, kelamcı ve filozoftu. Birçok eser yazdığının bilinmesine rağmen günümüze hiçbir eseri ulaşmayan Nazzam, kendi döneminde Dehriye, Zerdüştlük, Cebriye, Murcie vb. akımlarla mücadele etmesiyle ve Aristo'yu eleştirmesiyle tanınıyordu. Nazzam bir nevi kozmolojik evrim...
 14. Mete Turan

  Cabir bin Hayyan

  "Canlıların kendiliğinden oluşumu ve suni yolla canlı üretme" fikrini savunmaktaydı. Cabir’e göre Allah ilk önce dört unsuru yani hava, su, ateş ve toprağı yarattı, sonra da onlardan maden, bitki, hayvan ve insan varlıklarının oluşumunu ve üremesini "irade" etti. Temelde ilahi yaratma fikrini...
 15. Mete Turan

  Evrimci İslam Düşünürleri

  Evrim Teorisi yazının başında da açıklandığı gibi ilk canlının nasıl oluştuğu konusunu içermez. Tüm canlıların ilk canlıdan oluşa geldiğini savunur. Dolayısıyla Tanrı inancıyla Evrim Teorisi tamamen birbirine zıt değildir. Evrim Teorisine ters olan kutsal kitaplardaki yaratılış anlayışıdır...
 16. Kaybeden Şair

  Evrimin Kanıtları Nelerdir?

  Evrim, diğer birçok bilimsel konu gibi, tek bir kanıtı olan veya var olan kanıtların tek başlarına bir anlam taşıdığı bir doğa yasası değildir. Teoriler olmaksızın kanunlar bizlere pek fazla bilgi veremezler. Örneğin, en azından Newton'un kütle çekimi teorisi olmaksızın kütle çekimini...
 17. Sedat Ben

  Evrimin Müfredattan Kaldırılması

  Türkiye için en büyük tehlike eğitimin bilimsel olma vasfını hızla yitiriyor olmasıdır. Ben evrimin sadece lise - 4 müfredatından kaldırıldığını sanıyordum. Fakat Prof. Dr. Deniz Ergi Özsoy Habertürk'te katıldığı bir programda evrimin tüm müfredattan kaldırıldığını bunun Türkiye için çok kötü...
 18. Kaybeden Şair

  Haklı

 19. tanrisizsiniz

  Gen Akışı Nedir?

  Evrim mekanizmalarından bir diğeri de gen akışıdır. Kısaca tanımlarsak gen akışı genlerin bir popülasyondan diğerine her türlü hareketi gen akışı ya da göç olarak adlandırılır. Gen akışı birçok farklı olayı içerebilir: Örneğin yeni bir alana savrulan polenler veya yeni şehirlere ya da ülkelere...
 20. tanrisizsiniz

  Cinsel Seçilim

  Evrim mekanizmalarındandan bir diğeri de Cinsel Seçilim'dir. Temel yargıda canlıların yaşamasının iki nedeni vardır: Hayatta kalmak ve üremek. Canlılar yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde evrimleşmiştir. (Bkz: Doğal Seçilim) Geyiklerin boynuzları yada tavus kuşlarının kanatları avcılar...
Üst